ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Ochrony Środowiska w Departamencie Rozwoju Miasta

Data udostępnienia: 2022-09-20

Ogłoszono dnia: 2022-09-20

Termin składania dokumentów: 2022-09-30 15:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.43.2022

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe, preferowane: inżynieria środowiska, ochrona środowiska,
 8. roczny staż pracy w zawodzie,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych w Biurze Ochrony Środowiska, a w szczególności ustaw: Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego a także umiejętność ich właściwej interpretacji,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 4. obowiązkowość, rzetelność i staranność,
 5. prawo jazdy kat. B;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
Z zakresu ustawy o ochronie środowiska:
 1.  prowadzenie spraw dotyczących wydawania pozwoleń o dopuszczalnym poziomie hałasie, przyjmowanie zgłoszeń eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia, rozpatrywania skargi wniosków związanych z uciążliwością hałasu,
 2. prowadzenie spraw z opracowaniem i wdrożeniem strategicznej mapy hałasu dla miasta,
 3. realizacja zadań i składania sprawozdań w zakresie ochrony powietrza,
 4. prowadzenie zadań z zakresu monitoringu powietrza,
 5. przeprowadzanie oględzin w terenie, sporządzanie dokumentacji fotograficznej, protokołów,
 6. prowadzenie kontroli zakładów oraz pomiarów emisji hałasu do środowiska,
 7. nadzór nad podległymi jednostkami urzędu w zakresie wprowadzania opłat za korzystanie ze środowiska do Marszałka Lubuskiego,
 8. obsługa interesantów urzędu w formie bezpośredniej, telefonicznej, korespondencyjnej.
 
Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
 
zakres odpowiedzialności:
 1. za prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań z zakresu ochrony środowiska
 2. odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątku urzędu (np. aparat fotograficzny);
zakres uprawnień:
 1. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
 2. dostęp i uprawnienia użytkownika do podsystemów informatycznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. gen. J. Dąbrowskiego 41, Zielona Góra;
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie i częściowa praca w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae zawierające informacje, o których mowa w art. 221§ 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zawartych w ofercie pracy tj.: zdjęcie w CV.
Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji f) może być sformułowane w następujący sposób:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w naborze prowadzonym przez Urząd Miasta.
 
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-09-30 15:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
parter, Kancelaria Ogólna Urzędu
 
Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko podinspektora DR-OS”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Zielona Góra
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zielona Góra jest Prezydent Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra;
 2. jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także w zakresie przysługujących Pani/Panu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Prezydenta Miasta Zielona Góra w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi umowy, takie jak operatorzy pocztowi lub gońcy i usługodawcy wykonujący zadania w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych urzędu oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-20 16:30:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-20 16:34:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Czerniawski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-13 08:49:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
798 raz(y)