Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Data udostępnienia: 2018-12-06

Ogłoszono dnia: 2018-12-06 przez Tomasz Dudrak

Termin składania dokumentów: 2018-12-17 16:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.53.2018

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe magisterskie,
 8. co najmniej 5 letni staż pracy, na stanowisku pedagogicznym w jednostce oświatowej,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych  przez wydział oraz przepisów w zakresie prawa oświatowego, Karty nauczyciela, finansów publicznych,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 2. samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie obowiązków oraz umiejętność współpracy w rozwiązywaniu problemów,
 3. umiejętność radzenia sobie ze stresem na stanowisku pracy,
 4. preferowany staż pracy w administracji publicznej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. wykonywanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem i nadzorowaniem szkół,
  2. przygotowywanie arkuszy organizacji szkół oraz zmian do zatwierdzonych arkuszy zgodnie z przepisami prawa oświatowego,
  3. opracowywanie planu sieci szkół oraz granic ich obwodów,
  4. wykonywanie zadań organu prowadzącego wynikających z Karty nauczyciela,
  5. organizacja i obsługa konkursów na stanowiska dyrektorów,
  6. udział w dokonywaniu oceny dyrektorów z zakresu zadań wskazanych dla organu prowadzącego
  7. przygotowywanie wniosków o przyznanie dyrektorom odznaczeń i nagród,
  8. nadzorowanie postępowań rekrutacyjnych do szkół prowadzonych przez poszczególne jednostki,
  9. przygotowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta i uchwał Rady Miasta,
  10. przygotowywanie materiałów, prezentacji dla Prezydenta Miasta oraz Rady Miasta,
  11. wszystkie zadania zlecone przez naczelnika wydziału.
 2. zakres uprawnień;
  1. dostęp i uprawnienie do podsystemów informatycznych,
  2. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Zachodniej 63A;
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4h dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-17 16:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu; z dopiskiem:
  Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki