Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Data udostępnienia: 2018-10-10

Ogłoszono dnia: 2018-10-10 przez Tomasz Dudrak

Termin składania dokumentów: 2018-10-22 16:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.43.2018

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe; preferowane administracyjne,  
 8. znajomość przepisów prawa i umiejętność ich stosowania w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy, a w szczególności:
  • ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach (Dz. U z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm),
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 876),
 9. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz pozostałych urządzeń biurowych;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość wymaganych przepisów prawa i umiejętność ich stosowania,
 2. rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, spostrzegawczość, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność,
 3. umiejętność sprawnej organizacji pracy,  
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. odporność na stres,
 6. umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1 zakres odpowiedzialności
 1. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
 2. sprawdzanie zgodności danych zawartych we wnioskach z rejestrem PESEL,
 3. wyjaśnianie rozbieżności danych osobowych ujawnionych przy przyjmowaniu wniosków oparciu o akty stanu cywilnego, rejestr mieszkańców I dokumentację zawartą w kopertach dowodowych,
 4. kierowanie zleceń do innych urzędów gmin i urzędów stanu cywilnego w sprawie usunięcia rozbieżności ;
 5. wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych;
 6. łączenie przyjętych dokumentów z dokumentami zawartymi w kopertach dowodowych,
 7. przyjmowanie zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodów osobistych,
 8. wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
 9. unieważnienie dowodów osobistych w związku ze zgłoszeniem utraty lub uszkodzenia dokumentu,
 10. wyłączanie kopert dowodowych osób zmarłych i przenoszenie do zbioru archiwalnego,
 11. wydawanie dowodów osobistych,
 12. wprowadzanie informacji o wydaniu dowodów osobistych do Rejestru Dowodów Osobistych,
 13. unieważnienie w Rejestrze Dowodów Osobistych poprzednich dowodów osobistych w przypadku wymiany dokumentów,
 14. realizacja zleceń unieważnienia dowodu osobistego po zgodnie w Rejestrze Dowodów Osobistych
 15. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu interesantów,
 16. archiwizacja kopert dowodowych kategorii A.
2 zakres uprawnień;
 1. użytkowanie składników urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
 2. dostęp do systemów informatycznych wykorzystywanych na stanowisku pracy,
 3. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1.   praca w wymiarze 1  etatu;
 2.   40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3.   miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Artura Grottgera  7  
 4.   praca na stanowisku bezpośredniej obsługi interesantów,
 5.   umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 6.    specyfika pracy: np. (praca przy komputerze :powyżej 4 godzin dziennie);

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-10-22 16:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko podinspektora SO”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dudrak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
KADRY
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-10 09:39:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-10 09:41:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16 10:43:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2011 raz(y)