Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Urbanistyki i Planowania w Departamencie Rozwoju Miasta

Data udostępnienia: 2022-07-11

Ogłoszono dnia: 2022-07-11

Termin składania dokumentów: 2022-07-21 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.36.2022

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6.  nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe,
 8. co najmniej trzyletni staż pracy w administracji,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych na stanowisku, tj. przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządnie gminnym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętności interpersonalne (m. in. pracy w zespole, nawiązywania kontaktu z innymi, asertywność),
 2. komunikatywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 3. obowiązkowość, sumienność, rzetelność i staranność,
 4. umiejętność podejmowania decyzji.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. przygotowywanie wypisów i wyrysów z mpzp i studium,
  2. sporządzanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w mpzp i studium,
  3. sporządzanie zaświadczeń o zmianie sposobu użytkowania,
  4. sporządzanie zaświadczeń o położeniu lokalu w strefie rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji,
  5. sprawdzanie wysokości wniesionych opłat administracyjnych i skarbowych i podjęcie czynności mających na celu ich uzupełnienie,
  6. sporządzanie opinii o przeznaczeniu nieruchomości w mpzp i studium,
  7. udzielanie zainteresowanym informacji dotyczących ustaleń mpzp i studium,
  8. udzielanie informacji w sprawach prowadzonych postepowań i informacji w zakresie przepisów obowiązującego prawa,
  9. opiniowanie podziału nieruchomości z mpzp,
  10. przeprowadzanie inwentaryzacji w terenie,
  11. przygotowanie korespondencji do wysyłki,
  12. przekazywanie odwołań od wydanych postanowień wraz z argumentacją i dokumentacją odpowiednim organom,
  13. przygotowywanie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów zgromadzonych w dokumentach niearchiwalnych i w posiadanych rejestrach,
  14. realizacja zadań z zakresu udzielania informacji publicznej,
  15. archiwizowanie i przekazanie spraw do archiwum wraz ze spisami spraw;
 2. zakres uprawnień;
  1. użytkowanie składników urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
  2. dostęp do systemów informatycznych wykorzystywanych na stanowisku pracy,
  3. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze pełnego etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22 Zielona Góra;
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;
 5. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; częściowa praca w terenie).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;
 7. w przypadku nie posiadania obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-07-21 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
 
z dopiskiem:Nabór na stanowisko podinspektora w DR-PL”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki