ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.47.2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.47.2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Edukacji i Spraw Społecznych

Data udostępnienia: 2023-09-25

Ogłoszono dnia: 2023-09-25

Termin składania dokumentów: 2023-10-05 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.47.2023

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe;
 8. co najmniej 3 letni staż pracy;
 9. znajomość przepisów prawa i umiejętność ich stosowania w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy, a w szczególności: ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022, poz. 671 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865), rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 października 2021 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1903) - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1431)
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz pozostałych urządzeń biurowych,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość wymaganych przepisów prawa i umiejętność ich stosowania;
 2. rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, spostrzegawczość, komunikatywność, wysoka kultura osobista,;
 3. umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 4. umiejętność pracy w zespole;
 5. odporność na stres,
 6. umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres odpowiedzialności
 1. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych;
 2. sprawdzanie zgodności danych zawartych we wnioskach z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów Osobistych i rejestrze PESEL;
 3. wyjaśnianie rozbieżności danych osobowych ujawnionych przy przyjmowaniu wniosku w oparciu o akty stanu cywilnego, dostępne rejestry i dokumentację zawartą w kopertach dowodowych;
 4. kierowanie zleceń do innych urzędów gmin i urzędów stanu cywilnego w sprawie usunięcia rozbieżności;
 5. wprowadzanie danych do Rejestru Dowodu Osobistych;
 6. nadawanie numeru PESEL w związku z ubieganiem się o dowód osobisty;
 7. przyjmowanie zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodów osobistych
 8. przyjmowanie zgłoszeń nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych;
 9. wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
 10. unieważnianie dowodów osobistych w związku ze zgłoszeniem utraty lub uszkodzenia dokumentu i przekazanych przez osoby trzecie, instytucje oraz z powodu ubezwłasnowolnienia;
 11. unieważnianie dowodów osobistych w związku ze zgłoszeniem nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
 12. przyjmowanie zgłoszeń zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym,
 13. wydawanie zaświadczeń o zawieszeniu i cofnięciu zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym;
 14. zawieszanie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów w Rejestrze Dowodów Osobistych,
 15. powiadamianie o unieważnieniu dowodu osobistego urzędów gmin ostatniego miejsca wydania dokumentu zgłoszonego jako utracony, zniszczony lub przekazany przez osobę trzecią, instytucje jako znaleziony;
 16. unieważnianie dowodów osobistych w oparciu o pisemne zawiadomienia z konsulatów o zgłoszeniu utraty, zniszczeniu lub przekazanych przez osoby trzecie jako znaleziony;
 17. łączenie przyjętych dokumentów z dokumentami zawartymi w kopertach dowodowych znajdujących się w archiwum wydziałowym;
 18. sporządzanie danych statystycznych z zrealizowanych czynności;
 19. wprowadzanie, zmiana i usuwanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) dot. imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail.
Zakres uprawnień;
 1. użytkowanie składników urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
 2. dostęp do systemów informatycznych wykorzystywanych na stanowisku pracy,
 3. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1.  praca w wymiarze 1 etatu;
 2.  40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3.  miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Aleja Niepodległości 10
 4.  praca na stanowisku bezpośredniej obsługi interesantów,
 5.  umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 6.  specyfika pracy: np. (praca przy komputerze :powyżej 4 godzin dziennie);

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

\
 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;
 7. w przypadku nie posiadania obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-10-05 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;

Z dopiskiem:Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Zielona Góra
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zielona Góra jest Prezydent Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra;
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także w zakresie przysługujących Pani/Panu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Prezydenta Miasta Zielona Góra w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi umowy, takie jak operatorzy pocztowi lub gońcy i usługodawcy wykonujący zadania w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych urzędu oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-25 14:18:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-25 14:54:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-07 15:24:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1375 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony