ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.27.2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.27.2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Zarządzania Pasem Drogowym w Departamencie Zarządzania Drogami

Data udostępnienia: 2023-05-22

Ogłoszono dnia: 2023-05-22

Termin składania dokumentów: 2023-06-01 00:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.27.2023

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie średnie,
 8. wymagana znajomość branży drogowej w zakresie robót utrzymaniowych;
 9. co najmniej 2 letni staż pracy w tym przynajmniej roczny staż w branży budowlanej,
 10. znajomość przepisów prawa w zakresie: Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa zamówień publicznych, Ustawy o drogach publicznych;
 11. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w branży wodno-kanalizacyjnej
 2. staż pracy w administracji samorządowej, rządowej lub firmie budowlano-drogowej
 3. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 4. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 5. samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 6. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
 7. komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista,
 8. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 9. prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań podinspektora ds. utrzymania kanalizacji deszczowej należy:
 1. Nadzór i kontrola istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
 2. Inwentaryzacja i utrzymanie istniejących urządzeń odwodnieniowych w pasach drogowych
 3. Nadzór i kontrola Wykonawców świadczących usługi na rzecz Biura Utrzymania Dróg w szczególności w kwestiach wodno-kanalizacyjnych,
 4. Sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji drogowych pod kątem gospodarki wodnej w pasach drogowych
 5. nadzorem nad inwestycjami prowadzonymi w pasach drogowych.
 6. zlecanie niezbędnych prac konserwacyjnych, interwencyjnych, utrzymaniowych, naprawczych
 7. kontrole zleconych robót,
 8. udział w radach budowy
 9. odbiór wykonanych robót
 10. rozliczenie robót,
 11. koordynację robót w pasie drogowym
 12. przeciwdziałanie niszczeniu dróg i urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach drogowych,
 13. współpraca z pracownikami realizującymi zadania z zakresu zajęcia pasa drogowego, zjazdów z dróg czy gospodarowania gruntami w pasach drogowych lub innymi pracownikami departamentu i urzędu w zakresie realizacji inwestycji lub innych robót w przydzielonych im rejonach.
 14. przygotowywanie odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców, instytucji lub innych podmiotów.
 15. Udział w przygotowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach komórki organizacyjnej urzędu właściwej do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 16. udział w opracowywaniu projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 
Odpowiedzialność wynikająca z prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznego za prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, a w szczególności za:
 1.  przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 2. odpowiedzialność materialna za powierzone składniki
 
Uprawnienia prawne:
do realizacji zadań w imieniu zarządcy drogi zgodnie z odrębnym upoważnieniem
 
Uprawnienia materialne:
 1. użytkowanie składników majątku urzędu;
 2. dostęp i uprawnienia użytkownika podsystemów informatycznych i poczty elektronicznej;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22;
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;
 5. specyfika pracy praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, częściowa praca w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;
 7. w przypadku nie posiadania obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-06-01 00:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;

Z dopiskiem:Nabór na stanowisko podinspektora w Departamencie Zarządzania Drogami w Biurze Zarządzania Pasem Drogowym

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Zielona Góra
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zielona Góra jest Prezydent Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra;
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także w zakresie przysługujących Pani/Panu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Prezydenta Miasta Zielona Góra w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi umowy, takie jak operatorzy pocztowi lub gońcy i usługodawcy wykonujący zadania w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych urzędu oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-22 16:05:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-22 17:02:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-22 17:02:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony