ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.15.2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.15.2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Budowy Dróg w Departamencie Zarządzania Drogami

Data udostępnienia: 2023-03-13

Ogłoszono dnia: 2023-03-13

Termin składania dokumentów: 2023-03-22 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.15.2023

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie średnie,
 8. wymagana znajomość procesu inwestycyjnego na każdym etapie przygotowania;
 9. co najmniej 3 letni staż pracy w tym przynajmniej roczny staż w branży budowlanej,
 10. znajomość przepisów prawa w zakresie: Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa zamówień publicznych, Ustawy o drogach publicznych;
 11. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w realizacji, nadzorowaniu lub kontroli procesu inwestycyjnego
 2. uprawienia budowlane (drogowe, konstrukcyjno-budowlane),
 3. staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
 4. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 5. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 6. samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 7. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
 8. komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista,
 9. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 10. prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowanie i weryfikacja materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia,
 2. przygotowanie umowy i  pełnomocnictwa,
 3. organizowanie spotkań roboczych,
 4. monitorowanie przebiegu prac projektowych, opiniowanie przedłożonych rozwiązań, koordynacja pomiędzy branżami,
 5. kontrola i rozliczanie nadzoru inwestorskiego,
 6. odbiór etapów wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z umową i realizacja częściowych płatności (opisywanie faktur, przekazywanie do wydziału finansowego i wpisywanie do rejestru faktur),
 7. przygotowywanie protokołów konieczności i aneksów w przypadku zmian w umowach,
 8. przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe,
 9. przygotowanie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane;
 10. odbiór dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą umową lub naliczenie kar za nieterminową realizację umowy,
 11. zawiadamianie jednostek projektowania o wadach dokumentacji projektowej oraz egzekwowanie ich usunięcia,
 12. sporządzanie oceny wykonawcy i przygotowanie referencji;
 13. sprawdzenie aktualności i własności działek objętych dokumentacją projektową dokumentacji projektowej - warunków, umów i pozwoleń (w razie konieczności ich prolongata),
 14. oszacowanie kosztów robót budowlanych,
 15. przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia:
  • przy zamówieniach powyżej 130tys.(netto) : wybór trybu udzielenia zamówienia przetargowego, określenie kryteriów przetargowych i oceny ofert, przygotowanie wniosków uruchomienia procedury przetargowej oraz projektu umowy, udzielenie odpowiedzi na pytania w czasie trwania procedury przetargowej, uczestniczenie w pracach komisji- sprawdzenie ofert w zakresie postawionych kryteriów,
  • przy zamówieniach do 130 tys.(netto): przygotowanie projektu umowy, rozeznanie rynku zgodnie z regulaminem udzielania zamówień,
 16. weryfikacja dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy, przygotowanie i podpisanie umowy,
 17. przekazanie gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek do weryfikacji przez właściwą komórkę organizacyjną urzędu oraz przekazanie po weryfikacji oryginału dokumentu depozytu,
 18. zgłoszenie o rozpoczęciu robót budowlanych w odpowiednim ogranie nadzoru budowlanego,
 19. przekazanie placu budowy,
 20. uczestniczenie w radach budowy,
 21. monitorowanie przebiegu robót budowlanych,
 22. weryfikacja wniosków wykonawców robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej i uzgadnianie tych zmian z jednostką projektowania oraz zawiadamianie projektanta o konieczności dokonania wyjaśnień i ewentualnych zamiennych rozwiązaniach projektowych,
 23. odbiór etapów realizacji zgodnie z umową i harmonogramem robót:
 24. realizacja częściowych płatności (opisywanie faktur, przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej urzędu i wpisywanie do rejestru faktur),
 25. przygotowywanie protokołów konieczności i aneksów w przypadku zmian w umowach wydłużania terminu realizacji,
 26. przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe robót dodatkowych (sprawdzenie przesłanek udzielenia robót dodatkowych),
 27. zorganizowanie końcowego odbioru robót budowlanych i przygotowanie protokołu odbioru,
 28. rozliczanie zabezpieczeń umów i wnioskowanie ich zwolnienia,
 29. kontrola usuwania wad i usterek ujawnionych w dniu odbioru i w okresie rękojmi oraz naliczanie kar umownych,
 30. sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej wraz geodezyjną mapą powykonawczą,
 31. zgłoszenie o zakończeniu robót oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest wymagane,
 32. rozliczenie zadań z przygotowaniem protokołów OT, PT i przekazanie użytkownikowi
 33. sporządzanie oceny wykonawcy i przygotowanie referencji;
 34. współpraca z innymi jednostkami w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
 35. przygotowywanie dokumentów zgodnych z wytycznymi programu (dokumentacja projektowa, studium wykonalności (weryfikacja części merytorycznej), aktualne kosztorysy inwestorskie),
 36. realizacja i rozliczanie inwestycji,
 37. przekazywanie dokumentów do Wydziału Funduszy Europejskich w celu rozliczenia dofinansowania;
 38. koordynacja  robót drogowych prowadzonych prze inwestorów zastępczych, dokonanie odbioru i przejęcie na rzecz Miasta inwestycji drogowych w ramach tych umów;
Wykonywanie powierzonych zadań wynikających z:
 1. aktów prawnych powszechnie obowiązujących,
 2. regulaminu organizacyjnego w zakresie realizacji zadań publicznych oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu,
 3. regulaminu wewnętrznego departamentu,
 4. innych zarządzeń wykonawczych oraz kierownictwa wewnętrznego,
 5. systemu zarządzania jakością,
 6. zakresu odpowiedzialności i uprawnień.
 
Odpowiedzialność wynikająca z prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznego za prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, a w szczególności za:
 1. przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 2. odpowiedzialność materialna za powierzone składniki
Uprawnienia prawne:
do realizacji zadań w imieniu zarządcy drogi zgodnie z odrębnym upoważnieniem
 
Uprawnienia materialne:
 1. użytkowanie składników majątku urzędu;
 2. dostęp i uprawnienia użytkownika podsystemów informatycznych i poczty elektronicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22;
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;
 5. specyfika pracy praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, częściowa praca w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;
 7. w przypadku nie posiadania obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-03-22 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym; 
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;

Z dopiskiem:Nabór na stanowisko podinspektora w Departamencie Zarządzania Drogami w Biurze Budowy Dróg

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Zielona Góra
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zielona Góra jest Prezydent Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra;
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także w zakresie przysługujących Pani/Panu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Prezydenta Miasta Zielona Góra w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi umowy, takie jak operatorzy pocztowi lub gońcy i usługodawcy wykonujący zadania w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych urzędu oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-13 14:35:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-13 14:37:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-28 14:55:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
948 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony