ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.56.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.56.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Inwestycji Miejskich

Data udostępnienia: 2022-11-22

Ogłoszono dnia: 2022-11-22

Termin składania dokumentów: 2022-12-02 15:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.56.2022

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe techniczne,
 8. wymagana znajomość procesu inwestycyjnego na każdym etapie przygotowania;
 9. co najmniej 3 letni staż pracy,
 10. znajomość przepisów prawa w zakresie: Prawa budowlanego,  Prawa zamówień publicznych;
 11. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. samodzielność, komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista;
 2. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków;
 3. mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zadań inwestycyjnych w budownictwie;
 4. mile widziane uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze
 5. mile widziane prawo jazdy kategorii B;
 6. mile widziana znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 7. mile widziana znajomość tematyki związanej z oświetleniem ulicznym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres obowiązków:
 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji ujętych w budżecie miasta, w zakresie prac projektowych (koordynatorzy zadań):
  1. przygotowanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznej,
  2. przygotowanie i podpisanie umowy,
  3. organizowanie spotkań roboczych i monitorowanie przebiegu prac projektowych;
  4. odbiór etapów wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z umową i realizacja częściowych płatności;
  5. przygotowywanie protokołów konieczności i aneksów w przypadku zmian w umowach,
  6. przygotowanie i realizacja procedury udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe,
  7. odbiór dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą umową lub naliczenie kar za nieterminową realizację umowy,
  8. sporządzanie oceny wykonawcy i przygotowanie referencji;
 2. prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji ujętych w budżecie miasta, w zakresie robót budowlanych:
  1. sprawdzenie aktualności dokumentacji projektowej - warunków, umów i pozwoleń (w razie konieczności ich prolongata) oraz sprawdzenie stanu fizycznego i prawnego działek i nieruchomości objętych dokumentacją projektową;
  2. przygotowanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych,
  3. weryfikacja dokumentów niezbędnych do sporządzenie umowy, przygotowanie i podpisanie umowy,
  4. rozpoczęcie realizacji robót budowlanych (m.in. poprzez założenie dziennika budowy, zgłoszenie rozpoczęcia odpowiednim organom, przekazanie placu budowy)
  5. monitorowanie i koordynacja przebiegu robót budowlanych i uczestnictwo w radach budowy,
  6. odbiór etapów realizacji zgodnie z umową i harmonogramem robót i realizacja częściowych płatności
  7. przygotowywanie protokołów konieczności i aneksów w przypadku zmian w umowach,
  8. odbiór końcowy robót budowlanych i przygotowanie protokołu odbioru,
  9. rozliczanie zabezpieczeń umów i wnioskowanie ich zwolnienia,
  10. kontrola usuwania wad i usterek ujawnionych w dniu odbioru i w okresie rękojmi oraz naliczanie kar umownych,
  11. rozliczenie zadań ( w tym: sprawdzanie dokumentacji powykonawczej, zgłoszenie zakończenia robót, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, przygotowanie protokołów OT, PT i przekazanie użytkownikowi, sporządzanie oceny wykonawcy i przygotowanie referencji);
 3. współpraca z innymi jednostkami w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
  1. przygotowywanie dokumentów zgodnych z wytycznymi programu (dokumentacja projektowa, aktualne kosztorysy inwestorskie),
  2. realizacja i rozliczanie inwestycji;
 4. pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji miejskich:
  1. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie,
  2. realizacja i rozliczanie inwestycji,
  3. uczestniczenie w kontrolach komisji, przygotowywanie odpowiednich dokumentów i sprawozdań zgodnie z wytycznymi kontroli.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze: powyżej 4 godzin dziennie; częściowa praca w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;
 7. w przypadku nie posiadania obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-12-02 15:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra

Parter, Kancelaria Ogólna Urzędu; z dopiskiem:Nabór na stanowisko inspektora w Departamencie Inwestycji Miejskich”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-22 13:25:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-22 13:26:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24 09:34:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
624 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony