ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.44.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.44.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Gospodarki Komunalnej w Departamencie Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej

Data udostępnienia: 2022-09-20

Ogłoszono dnia: 2022-09-20

Termin składania dokumentów: 2022-09-30 15:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.44.2022

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe,
 8. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych w Biurze Gospodarki Komunalnej, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ochronie zwierząt, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Prawo zamówień publicznych,
 9. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w grupie,
 2. rzetelność, odpowiedzialność i staranność,
 3. znajomość procedur administracyjnych,
 4. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres odpowiedzialności:
 1. organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;
 2. prowadzenie spraw związanych z cmentarzami i chowaniem zmarłych m.in. w zakresie;
  1. zakładania i rozszerzania cmentarzy komunalnych,
  2. zamykania cmentarzy komunalnych,
  3. decydowania o przekazywaniu zwłok szkołom wyższym;
 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego w zakresie ochrony zwierząt poprzez;
  1. ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych i ich analizowanie,
  2. przygotowanie umów i przekazanie środków,
  3. rozliczanie zleconych zadań;
 4. prowadzenie spraw związanych z ochroną bezdomnych zwierząt, a w szczególności;
  1. nadzorowanie i kontrola prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,
  2. organizowanie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt,
  3. organizowanie dokarmiania bezdomnych kotów,
  4. organizowanie sterylizacji dzikich kotek;
 5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ochrony przed dziko żyjącymi zwierzętami;
 6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierząt na podstawie przepisów ustawy o ochronie zwierząt;
 8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy chart;
 9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy agresywnej;
 10. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych;
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej w trybie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 12. kontrola realizacji obowiązku przyłączania nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 13. przeprowadzanie wizji w terenie, sporządzanie dokumentacji fotograficznej i spisanie protokołu;
 14. sporządzanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych w zakresie prowadzonych zadań;
 15. sporządzanie szczegółowych wniosków o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego w zakresie prowadzonych zadań;
 16. współpraca z ośrodkami rehabilitacji dziko żyjących zwierząt;
 17. nadzór nad realizacją umów zawartych w drodze procedury zamówień publicznych;
 18. przygotowywanie projektów uchwał rady miasta i zarządzeń prezydenta;
 19. okresowa archiwizacja prowadzonych przez siebie spraw;
 20. wykonywanie zadań ustalonych dla zajmowanego stanowiska w systemie zarządzania jakością;
 21. wykonywanie na polecenie przełożonego innych zadań zgodnych z zakresem działania Biura Gospodarki Komunalnej wynikającym z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznego, jak również z kwalifikacjami pracownika.
zakres uprawnień;
 1. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
 2. dostęp i uprawnienia użytkownika do podsystemów informatycznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Boh. Westerplatte 23, 65 – 078 Zielona Góra;
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, częściowa praca w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae zawierające informacje, o których mowa w art. 221§ 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zawartych w ofercie pracy tj.: zdjęcie w CV.
 
Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji f) może być sformułowane w następujący sposób:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w naborze prowadzonym przez Urząd Miasta.
 
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-09-30 15:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
parter, Kancelaria Ogólna Urzędu
 
Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko podinspektora DG-GK”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Zielona Góra
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zielona Góra jest Prezydent Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra;
 2. jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także w zakresie przysługujących Pani/Panu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Prezydenta Miasta Zielona Góra w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi umowy, takie jak operatorzy pocztowi lub gońcy i usługodawcy wykonujący zadania w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych urzędu oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-20 16:57:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-20 17:02:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-20 17:02:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony