ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.42.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.42.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Utrzymania Dróg w Departamencie Zarządzania Drogami

Data udostępnienia: 2022-09-19

Ogłoszono dnia: 2022-09-19

Termin składania dokumentów: 2022-09-30 00:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.42.2022

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,- mile widziane uprawnienia elektryczne do 1 kV
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie średnie,
 8. wymagana znajomość branży elektroenergetycznej w podstawowym zakresie;
 9. co najmniej 2 letni staż pracy w tym  roczny staż w branży elektroenergetyczne
 10. znajomość przepisów prawa w zakresie: Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa zamówień publicznych, Ustawy o drogach publicznych;
 11. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 2. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 3. samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 4. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
 5. komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista,
 6. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 7. prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań podinspektora ds. elektroenergetycznych związanych z oświetleniem ulicznym oraz parkowym należy:
 1. ustalanie zakresu konserwacji i modernizacji;
 2. przygotowanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznej,
 3. wykonywanie obowiązków członka komisji przetargowej w trakcie postępowania i po zakończeniu postępowania albo przygotowanie dokumentów niezbędnych do zlecenia wykonania dokumentacji technicznej w trybie zamówienia- zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym regulaminu zamówień publicznych i zamówień.
 4. nadzór nad bieżącym utrzymaniem oświetlenia drogowego, parkowego ich remontami;
 5. przyjmowanie zgłoszeń o awariach/usterkach w oświetleniu ulicznym;
 6. przekazywanie zgłoszeń mieszkańców wykonawcy w celem usunięcia awarii/usterki zgodnie z umową;
 7. zlecanie prac wykonawcy w zakresie bieżącego utrzymania oświetlenie ulic i parków na terenie miasta Zielona Góra w formie protokołu przekazania frontu robót
 8. udział w odbiorach zleconych prac, przygotowywanie protokołów odbiorów prac;
 9. bieżące rozliczanie realizacji umowy poprzez kontrolę merytoryczną dokumentów finansowo-księgowych, zgodnie z odrębnym zarządzeniem, będących podstawą płatności;
 10. prowadzenie ewidencji oświetlenia ulic.
 
Do zadań podinspektora ds. elektroenergetycznych związanych ze wspólnym zakupem energii elektrycznej na rzecz urzędu i innych jednostek organizacyjnych, jak również innych zamawiających należy:
 1. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu oraz podmiotami w celu przygotowania dokumentów i materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 2. wykonywanie obowiązków członka komisji przetargowej w trakcie postępowania i po zakończeniu postępowania albo przygotowanie dokumentów niezbędnych do zlecenia wykonania dokumentacji technicznej w trybie zamówienia zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym regulaminu zamówień publicznych i zamówień.
 
Do zadań podinspektora ds. elektroenergetycznych związanych z dystrybucją energii elektrycznej należy:
 1. nadzór nad sprawami związanymi z dystrybucją energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej i budynków należących do urzędu;
 2. rozliczanie faktur za energię elektryczną, usługi dystrybucji energii elektrycznej dla: oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, budynków należących do urzędu, remiz OSP itp.;
 3. nadzorowanie usług konsultingowych świadczonych miastu i miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie gospodarowania energią elektryczną.
Do zadań podinspektora ds. elektroenergetycznych związanych z uzgadnianiem dokumentacji technicznych należy:
 1. uzgadnianie lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej
 2. wydawanie warunków technicznych na budowę oświetlenia drogowego i parkowego.
 
Odpowiedzialność wynikająca z prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznego za prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, a w szczególności za:
 1. przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 2. odpowiedzialność materialna za powierzone składniki
Uprawnienia prawne:
do realizacji zadań w imieniu zarządcy drogi zgodnie z odrębnym upoważnieniem
 
Uprawnienia materialne:
 1. użytkowanie składników majątku urzędu;
 2. dostęp i uprawnienia użytkownika podsystemów informatycznych i poczty elektronicznej;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22;
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;
 5. specyfika pracy praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, częściowa praca w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae zawierające informacje, o których mowa w art. 221§ 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zawartych w ofercie pracy tj.: zdjęcie w CV.
 
Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji f) może być sformułowane w następujący sposób:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w naborze prowadzonym przez Urząd Miasta.
 
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
                                      .......................................................
                                                  Podpis kandydata do pracy

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-09-30 00:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym; 
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu

  Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko podinspektor DZ-UD”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zielona Góra jest Prezydent Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra;
 2. jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także w zakresie przysługujących Pani/Panu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Prezydenta Miasta Zielona Góra w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi umowy, takie jak operatorzy pocztowi lub gońcy i usługodawcy wykonujący zadania w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych urzędu oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-19 15:15:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-19 15:16:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-19 15:16:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
494 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony