ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.38.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.38.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Dochodów Budżetowych w Departamencie Finansowym

Data udostępnienia: 2022-07-28

Ogłoszono dnia: 2022-07-28

Termin składania dokumentów: 2022-08-09 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.38.2022

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6.  nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe, mile widziane: ekonomiczne, prawnicze lub z zarządzania,
 8. doświadczenie w księgowości,
 9.  znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych na tym stanowisku a w szczególności: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. szybkie przyswajanie wiedzy,
 3. umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 4. skrupulatność i dobra organizacja czasu pracy,
 5. znajomość obsługi komputera i szybkie przyswajanie obsługi oprogramowania,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. bieżące księgowanie dochodów budżetowych w urządzeniach księgowych na poszczególnych kontach analitycznych i syntetycznych,
  2. windykacja należności publicznoprawnych podlegających egzekucji administracyjnej,
  3. windykacja należności o charakterze cywilnoprawnym, podlegających egzekucji sądowej,
  4. współpraca z właściwymi komórkami urzędu oraz innymi organami i instytucjami w zakresie pozyskiwania materiałów informacyjnych w zakresie windykacji należności pieniężnych,
  5. przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych i finansowych w tym o zaległościach, wynikających z odpowiednich przepisów,
  6.  dokonywanie odpisów aktualizujących należności,
  7. kwartalne uzgadnianie sald poszczególnych kontrahentów,
  8. opracowanie i kompletowanie dowodów księgowych zgodnie z zasadami rachunkowości
   i odpowiednimi instrukcjami,
  9. dokonywanie odpisów aktualizujących należności.
 2. zakres uprawnień:
  1. dostęp i uprawnienia użytkownika do podsystemów informatycznych FKJB, WYBUD, WPBUD, RISS, GRU, EDICTA,
  2. dostęp do internetu i poczty elektronicznej,
  3. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41;
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze: powyżej 4 godzin dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-08-09 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
   
 2. Parter, Kancelaria Ogólna Urzędu, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko podinspektora DF-BD”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-28 10:20:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-28 10:22:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-18 12:52:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
598 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony