ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.33.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.33.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Dodatków Mieszkaniowych w Departamencie Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej

Data udostępnienia: 2022-06-21

Ogłoszono dnia: 2022-06-21

Termin składania dokumentów: 2022-07-01 15:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.33.2022

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie średnie (w szczególności ekonomiczne).
 8. co najmniej 5 letni staż pracy,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych: ustawa o dodatkach mieszkaniowych, ustawa o dodatkach osłonowych,, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym.
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,(znajomość programu Excel),
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość procedury administracyjnej dot. wydawania decyzji administracyjnych,
 2. umiejętność kompleksowego wykorzystywania posiadanej wiedzy,
 3. komunikatywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 4. umiejętność podejmowania decyzji,
 5. obowiązkowość, rzetelność i staranność;
 6. kultura osobista i postawa moralna, uczciwość, bezstronność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych oraz przekazywanie ich w formie pisemnej do właściwej komórki organizacyjnej urzędu;
  2. współpraca z właściwą komórką organizacyjną urzędu w sprawie wypłaty dodatków mieszkaniowych ;
  3. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach dodatków mieszkaniowych a w szczególności: prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania i odblokowania wypłaty dodatku mieszkaniowego; oraz w przypadku zmiany tytułu prawnego do lokalu objętego dofinansowaniem a także zmiany okresu obowiązywania decyzji na wniosek stron;
  4.  współpraca z zarządcami i administratorami budynków mieszkaniowych w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych;
  5. przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych, sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
  6. monitorowanie realizacji planu wydatków budżetowych;
  7. przygotowywanie okresowych analiz i sprawozdań z zakresu wypłacanych dodatków mieszkaniowych;
 2. zakres uprawnień;
  1. użytkowanie składników urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika;
  2. dostęp do systemów informatycznych wykorzystywanych na stanowisku pracy;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze pełnego etatu;
 2. 8 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Długa 13
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze: powyżej 4 godzin dziennie; częściowo praca w terenie przeprowadzanie wywiadów w lokalu do którego ma być przyznane dofinansowanie).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-07-01 15:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
parter, Kancelaria Ogólna Urzędu

Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko inspektora DG-DM”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-21 13:21:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-21 13:26:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-14 12:54:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
891 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony