ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.32.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.32.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Budżetu i Rachunkowości w Departamencie Finansowym

Data udostępnienia: 2022-06-15

Ogłoszono dnia: 2022-06-15

Termin składania dokumentów: 2022-06-29 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.32.2022

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe,
 8. co najmniej 3 letni staż pracy w tym rok w administracji;
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o pracownikach samorządowych, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność współpracy w zespole,
 2. rzetelność, odpowiedzialność,
 3. komunikatywność,
 4. znajomość procedur administracyjnych;
 5. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. sporządzanie list płac, naliczanie i ewidencja wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, godzin nadliczbowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ryczałtów za użytkowanie prywatnych samochodów do celów służbowych, premii, wynagrodzenia prowizyjnego i innych, w szczególności wynikających z umów o pracę;
  2. prowadzenie spraw związanych z potrąceniami z wynagrodzeń na rzecz m.in. PKZP, ZFŚS, PZU, związków zawodowych, PPK;
  3. przygotowanie zaświadczeń, informacji o osiągniętych dochodach, w tym dokumentów do ZUS, RP-7;
  4. naliczanie, potrącanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
  5. naliczanie i ewidencjonowanie na kartach imiennych zasiłków z ubezpieczenia społecznego m.in. chorobowych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych;
  6.  prowadzenie ewidencji analitycznej w szczególności kart wynagrodzeń urzędu, kart zasiłków;
  7. przekazywanie deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem systemu PŁATNIK;
  8. sporządzanie i przekazywanie do urzędu skarbowego deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  9. przygotowanie i kompletowanie dokumentów do archiwizacji.
 2. zakres uprawnień;
  1. podpisywanie korespondencji i innych dokumentów w obiegu wewnętrznym departamentu,
  2. dostęp i uprawnienia użytkownika podsystemów informatycznych: RISS, FKJB, WYBUD, PŁACE, system bankowości elektronicznej, PŁATNIK;
  3. użytkowanie majątku urzędu zgodnie z kartą indywidualnego wyposażenia pracownika.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie)

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-06-29 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
parter, Kancelaria Ogólna Urzędu

Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko inspektor DF-WB”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-15 10:14:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-15 10:15:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-15 11:17:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
629 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony