ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.31.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.31.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Ochrony Wizyjnej w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Data udostępnienia: 2022-06-13

Ogłoszono dnia: 2022-06-13

Termin składania dokumentów: 2022-06-24 00:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.31.2022

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończone 21 lat,
 3. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 5. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. wykształcenie średnie z co najmniej 3 letnim stażem pracy,
 9. znajomość obsługi komputera i pakietu biurowego w stopniu dobrym,
 10. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych na stanowisku ds. oglądu monitorowanych obszarów miasta przy użyciu technicznych urządzeń monitorujących.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. spostrzegawczość,
 2. dochowanie tajemnicy służbowej,
 3. umiejętność koncentracji w długim czasie,
 4. podzielność uwagi,
 5. odporność na stres,
 6. szybkość działania,
 7. umiejętność kojarzenia faktów,
 8. pewność siebie w podejmowaniu samodzielnych decyzji,
 9. umiejętność szybkiej analizy obrazu,
 10. umiejętność pracy w zespole,
 11. obowiązkowość, rzetelność i staranność,
 12. dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność i dobra organizacja pracy,
 13. zaangażowanie i inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 14. mile widziane doświadczenie w branży ochroniarskiej lub w służbach mundurowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. ogląd bieżących strumieni wideo z kamer systemu ochrony wizyjnej miasta pod kątem dozoru ludzi i obiektów,
  2. ogląd archiwalnego materiału wideo z kamer systemu ochrony wizyjnej miasta pod kątem wyszukania zdarzeń,
  3. samodzielna identyfikacja, analiza, selekcja i interpretacja obserwowanych zdarzeń,
  4. przekazywanie zgłoszeń zidentyfikowanych incydentów w monitorowanym obszarze, naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia, porządku publicznego, przestępstw lub innych zdarzeń następujących przy zastosowaniu udostępnionych środków łączności do służb właściwych ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego w celu zapobiegania zdarzeniom i ujęcia/zatrzymania sprawców wykroczeń lub przestępców;
  5. podejmowanie działań zgodnie z przyjętymi procedurami obsługi zdarzenia po jego identyfikacji,
  6. dokonywanie zabezpieczeń materiału z kamer systemu ochrony wizyjnej miasta,
  7. kontrolowanie sprawności obsługiwanych urządzeń i powiadamianie przełożonego o zauważonych usterkach i awariach,
  8. prowadzenie książki służb, rejestru zdarzeń oraz przygotowywanie notatek służbowych,
  9. utrzymanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. i ergonomii,
  10. prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, a w szczególności za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, kodeksu pracy, innych aktów wewnętrznych oraz przepisów bhp,
  11. odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątku urzędu,
  12. współpraca z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Strażą Pożarną, Strażą Miejską i innymi służbami,
  13. inicjowanie zmian do obecnych procedur bezpieczeństwa,
 2. zakres uprawnień;
  1. dostęp do danych osobowych w postaci materiału wideo z kamer systemu ochrony wizyjnej miasta,
  2. dostęp do systemu ochrony wizyjnej miasta.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze całego etatu;
 2. przeciętnie 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
  • I zmiana w godz.: 8.00-20.00 i czasem wolnym co najmniej 24 godzin;
  • II zmiana w godz.: 20.00-8.00 dnia następnego i czasem wolnym co najmniej 48 godzin.
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Jana Kasprowicza 3/5
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze: powyżej 4 godzin dziennie);

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-06-24 00:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
parter, Kancelaria Ogólna Urzędu

Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko podinspektor DB-OW”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-13 09:41:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-13 09:42:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-13 09:42:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony