ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.5.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.5.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Dodatków Mieszkaniowych w Departamencie Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej

Data udostępnienia: 2022-01-19

Ogłoszono dnia: 2022-01-19

Termin składania dokumentów: 2022-01-31 16:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.5.2022

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie średnie (w szczególności administracyjne)
 8. co najmniej 3 letni staż pracy,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych: ustawa o dodatkach mieszkaniowych, Ustawa o dodatku osłonowym, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym.
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość procedury administracyjnej dot. wydawania decyzji administracyjnych,
 2. umiejętność kompleksowego wykorzystywania posiadanej wiedzy,
 3. komunikatywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 4. umiejętność podejmowania decyzji,
 5. obowiązkowość, rzetelność i staranność;
 6. kultura osobista i postawa moralna, uczciwość, bezstronność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatku mieszkaniowego i osłonowego;
  2. przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i osłonowych;
  3. rejestrowanie wniosków o dodatek osłonowy do systemu informatycznego obsługującego dodatki osłonowe;
  4. weryfikacja wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i osłonowych pod względem merytorycznym i rachunkowym;
  5. sporządzanie decyzji, dotyczących odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku w oparciu o obowiązujące przepisy; wykonywanie czynności sprawdzających przy sporządzaniu list wypłat dodatków osłonowych;
 2. zakres uprawnień:
  1. użytkowanie składników urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika;
  2. dostęp do systemów informatycznych wykorzystywanych na stanowisku pracy;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze pełnego etatu;
 2. 8 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Długa 13
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze: powyżej 4 godzin dziennie; częściowo praca w terenie przeprowadzanie wywiadów w lokalu do którego ma być przyznane dofinansowanie).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-01-31 16:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu
   
 2. Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko inspektora DG-DM”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-19 14:46:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-19 14:48:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-11 10:32:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony