ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.4.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.4.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dwa stanowiska inspektora

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 2

Wydział: Biuro Geodezji i Katastru w Departamencie Rozwoju Miasta

Data udostępnienia: 2022-01-14

Ogłoszono dnia: 2022-01-14

Termin składania dokumentów: 2022-01-31 16:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.4.2022

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie: wyższe geodezyjne lub geoinformatyczne lub inne wyższe wraz ze średnim geodezyjnym albo średnie geodezyjne z 3-letnim stażem pracy w administracji geodezyjnej lub jednostkach wykonawstwa geodezyjnego
 8. znajomość przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii, przede wszystkim ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej jako pgik), rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz inne przepisy wykonawcze do ustawy pgik,
 9. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. podstawowa znajomość programów geodezyjnych,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. komunikatywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 4. umiejętność rozwiązywania problemów,
 5. obowiązkowość, rzetelność i staranność,
 6. wysoka kultura osobista, lojalność,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie i bieżąca aktualizacja baz danych zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym,
 2. przygotowywanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zgłoszonych prac geodezyjnych,
 3. ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych, naliczanie opłat oraz przygotowywanie materiałów do zgłoszonych prac,
 4. prowadzenie rejestru prac geodezyjnych
 5. prowadzenie ewidencji materiałów zasobu
 6. ocena materiałów zasobu geodezyjnego pod względem utraty przydatności użytkowej i przygotowanie ich do wyłączenia z zasobu,
 7. opracowywanie analiz, sprawozdań i ankiet dotyczących powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 
Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
 1. zakres odpowiedzialności:
  1. za prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań wynikających z ustaw, a w szczególności: Prawo geodezyjne i kartograficzne, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, oraz Instrukcji kancelaryjnej
  2. odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątku urzędu,
 2. zakres uprawnień:
  1. dostęp i uprawnienia użytkownika systemów informatycznych w biurze,
  2. użytkowanie majątku urzędu zgodnie z kartą indywidualnego wyposażenia pracownika,
  3. upoważnienie do wystawiania dokumentów obliczenia opłaty za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentów i czynności.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze: powyżej 4 godzin dziennie)

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-01-31 16:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym; 
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu
   
 2. Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na dwa stanowiska podinspektora DR-GE”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-14 12:58:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-14 13:00:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-07 14:58:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony