ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.3.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.3.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Ochrony Środowiska w Departamencie Rozwoju Miasta

Data udostępnienia: 2022-01-14

Ogłoszono dnia: 2022-01-14

Termin składania dokumentów: 2022-01-31 16:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.3.2022

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe, preferowane: inżynieria środowiska, gospodarka odpadami, ochrona środowiska,
 8. co najmniej 3-letni staż pracy,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych w Biurze Ochrony Środowiska, a w szczególności ustaw: Prawo ochrony środowiska, Ustawa o odpadach, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o samorządzie powiatowym, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego a także umiejętność ich właściwej interpretacji,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 4. umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 5. obowiązkowość, rzetelność i staranność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. przygotowanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
 2. przygotowanie zezwoleń na zbieranie odpadów
 3. przygotowanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów
 4. przygotowywanie postanowień-wezwań do niezwłocznego zaniechania naruszeń w przypadku, gdy wytwórca odpadów narusza przepisy ustawy o odpadach lub działa niezgodnie
  z wydanym zezwoleniem;
 5. przygotowywanie decyzji o cofnięciu zezwolenia bez odszkodowania, jeżeli posiadacz odpadów
  mimo wezwania nadal narusza przepisy o odpadach lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem,
 6. przygotowywanie decyzji o cofnięciu, wygaśnięciu lub ograniczeniu pozwolenia, zezwolenia w zakresie gospodaki odpadami
 7. przygotowywanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania ze wskazaniem sposobu wykonania tej decyzji,
 8. przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków,
 9. przygotowywanie opinii w sprawie wydania zezwolenia na przywóz odpadów z zagranicy na teren miasta, o ile Zielona Góra będzie miejscem odzysku lub unieszkodliwiania przywożonych odpadów,
 10. przygotowanie i udział w wydawaniu pozwolenia zintegrowanego
 11. przygotowanie decyzji o obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego
 12. prowadzenie innych postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami na obszarze miasta Zielona Góra,
 
Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
 1. zakres odpowiedzialności:
  1. za prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań z zakresu gospodarki odpadami,
  2. odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątku urzędu;
 2. zakres uprawnień:
  1. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
  2. dostęp i uprawnienia użytkownika do podsystemów informatycznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. gen. J. Dąbrowskiego 41, Zielona Góra;
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie i częściowa praca w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-01-31 16:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu
   
 2. Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko inspektora DR-OS”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-14 12:41:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-14 13:00:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-09 11:51:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony