ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.1.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.1.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Rozwoju Miasta

Data udostępnienia: 2022-01-04

Ogłoszono dnia: 2022-01-04

Termin składania dokumentów: 2022-01-17 16:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.1.2022

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie z 3 letnim stażem pracy w administracji publicznej,
 8. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Departament Rozwoju Miasta, a w szczególności ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego, o Opłacie Skarbowej, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz umiejętność ich właściwej interpretacji, regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Zielona Góra, Statut Miasta Zielona Góra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w bezpośrednim kontakcie z interesantem,
 2. komunikatywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 3. umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 4. umiejętność rozwiązywania problemów,
 5. obowiązkowość, rzetelność i staranność,
 6. wysoka kultura osobista i lojalność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. obsługa sekretariatu,
  2. zapewnienie sprawnego i pełnego przepływu informacji między dyrektorem a podległymi dyrektorowi biurami
  3. koordynacja obiegu dokumentów ,
  4. nadzór nad obiegiem informacji pomiędzy biurami ,
  5. rejestracja w podsystemie przyjętej korespondencji tradycyjnej i elektronicznej,
  6. wysyłanie korespondencji przez platformę E-PUAP,
  7. przygotowywanie pism wewnętrznych z zakresu organizacji i obsługi departamentu
  8. załatwianie spraw związanych z wyjazdami służbowymi pracowników departamentu,
  9. koordynacja obiegu projektów aktów prawnych przygotowanych przez pracowników, między dyrektorem a Departamentem Organizacyjnym
  10. udzielanie rzetelnych informacji interesantom,
  11. prowadzenie rejestru elektronicznego wszczętych postępowań w zakresie wydawanych decyzji i zaświadczeń przez Biuro Administracji Budowlanej.
 2. zakres uprawnień;
  1. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
  2. dostęp do Internetu, poczty elektronicznej i podsystemów informatycznych zgodnie z przyznanymi uprawnieniami.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze :powyżej/poniżej 4 godzin dziennie;)

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-01-17 16:00:00
b. Sposób:
 w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
parter, Kancelaria Ogólna Urzędu
 
Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko podinspektora DR”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-04 13:59:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-05 10:58:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-05 10:58:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
743 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony