ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.33.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.33.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Geodezji i Katastru w Departamencie Rozwoju Miasta

Data udostępnienia: 2021-11-12

Ogłoszono dnia: 2021-11-12

Termin składania dokumentów: 2021-11-24 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.33.2021

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie: wyższe geodezyjne lub inne wyższe wraz ze średnim geodezyjnym;
 8. co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub administracji geodezyjnej w okresie ostatnich dziesięciu lat,
 9. znajomość przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii, przede wszystkim ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz oprogramowania GIS;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. komunikatywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 3. umiejętność rozwiązywania problemów,
 4. obowiązkowość, rzetelność i staranność,
 5. wysoka kultura osobista, lojalność,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie i bieżąca aktualizacja baz danych zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym,
 2. ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych, naliczanie opłat oraz przygotowywanie materiałów do zgłoszonych prac,
 3. ocena materiałów zasobu geodezyjnego pod względem utraty przydatności użytkowej i przygotowanie ich do wyłączenia z zasobu,
 4. opracowywanie analiz, sprawozdań i ankiet dotyczących powiatowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego.
 5. wykonywanie zadań ustalonych dla zajmowanego stanowiska w systemie zarządzania jakością;
 6. wykonywanie na polecenie przełożonego innych zadań zgodnych z zakresem działania Biura Geodezji i Katastru wynikającym z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznego, jak również z kwalifikacjami pracownika.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1  etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22  
 4. praca na stanowisku bezpośredniej obsługi interesantów,
 5. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 6. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze :powyżej 4 godzin dziennie, częściowa praca w terenie);

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-11-24 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
parter, kancelaria ogólna Urzędu

Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko inspektor DR-GE”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-12 12:21:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-12 12:33:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-02 12:09:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
600 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony