ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.27.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.27.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Ochrony Wizyjnej w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Data udostępnienia: 2021-09-14

Ogłoszono dnia: 2021-09-14

Termin składania dokumentów: 2021-09-30 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.27.2021

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie średnie w kierunku informatyki, elektrycznym, elektroniki i telekomunikacji,
 3. co najmniej 2  letni staż pracy na podobnym stanowisku,
 4. doświadczenie w pracy we wsparciu IT,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu samorządu terytorialnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 9. znajomość budowy, obsługi, konserwacji komputerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego,
 10. dobra znajomość budowy i zarządzania sieciami komputerowymi WAN i LAN,
 11. konfiguracja urządzeń sieciowych (LAN, WAN, Wi-Fi),
 12. biegła znajomość systemów operacyjnych f-my Microsoft,
 13. znajomość systemów operacyjnych Android,
 14. znajomość podstawowych zagadnień usług Active Directory.
 15. znajomość środowisk wirtualizacji,
 16. biegła znajomość pakietu MS Office,
 17. umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z oprogramowaniem, sprzętem i sieciami komputerowymi,
 18. zdolności analityczne, gotowość i umiejętność szybkiego uczenia się nowych narzędzi i technologii,
 19. nieposzlakowana opinia,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. dobrą organizację pracy, umiejętność pracy w zespole oraz realizuje zadania w określonym czasie,
 2. znajomość języka angielskiego umożliwiającego korzystanie  z dokumentacji technicznej IT,
 3. prawo jazdy kat. B - stałe użytkowanie samochodu osobowego,
 4. łatwość nawiązywania kontaktów,
 5. komunikatywność,
 6. zaangażowanie,
 7. odporność na stres i działania pod presją czasu,
 8. zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. utrzymanie w ruchu system monitoringu wizyjnego Miasta
  1. serwis I konserwacja infrastruktury monitoringu;
  2. utrzymanie w ciągłej pracy punktów kamerowych I punktów dystrybucji systemu,
  3. administrowanie system zarządzania obrazem (MVS) monitoring wizyjnego,
  4. zapewnienie transmisji danych w systemie;
  5. zapewnienie ciągłej pracy Centrum Monitoringu;
  6. planowanie i kontrola nad pracami serwisowymi (zgodnie z dokumentacją techniczną),
 2. prowadzenie, przygotowanie i organizacja oraz realizacja zadań w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego
 3. realizacja określonych zadań wynikających z przepisów o stanie klęski żywiołowej;
 4. współpraca ze uprawnionymi służbami oraz zakładami pracy w  zakresie planowania i działań na potrzeby podniesienia bezpieczeństwa I zdarzeń kryzysowych;
 5. współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 6. prowadzenie narzędzi komunikacji przez internet lub innych rozwiazań technicznych związanych z bezpieczeństwem mieszkańców;
 7. prowadzenie rozwiązań  IT na potrzeby realizacji zadań DB;
 8. organizacja systemu ostrzegania i alarmowania, a w szczególności:
  1. opracowywanie zarządzeń w sprawie organizacji systemu,
  2. dokonywanie weryfikacji uczestników systemu,
  3. kontrola dokumentacji;
 9. organizowanie systemu łączności w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem własnych środków łączności i służb ratowniczych;
 10. prowadzenie treningów systemu ostrzegania i  alarmowania w  sieci zarządzania Wojewody Lubuskiego, sieci radiowej Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) Sił Powietrznych MON i zakładów pracy:
  1. poinformowanie lokalnych rozgłośni radiowych i telewizyjnych o treningu i przekazywanym sygnale,
  2. powiadomienie i instytucji wchodzących w skład systemu o treningu i ćwiczonym sygnale,
  3. testowanie syren alarmowych,
  4. głośne uruchomienie syren alarmowych,
  5. przygotowanie i uruchomienie odbiornika radiowego do nasłuchu,
  6. prowadzenie nasłuchu w czasie treningu,
  7. dokumentowanie w dzienniku meldunków otrzymanych komunikatów i przekazywanie ich do ogniw systemu,
  8. opracowanie meldunku z przeprowadzonego treningu;
 11. utrzymanie w gotowości technicznej systemu syren alarmowych OC na terenie miasta:
  1. codzienne testowanie sprawności technicznej syren alarmowych,
  2. utrzymanie w ciągłej pracy punktów ostrzegania i alarmowania,
  3. nadzór techniczny prac przy przeglądzie i naprawie punktów ostrzegania i alarmowania;
 12. współudział w organizowaniu ćwiczeń oraz szkoleń Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania;
 13. prowadzenie magazynów sprzętu obrony cywilnej i magazynu przeciwpowodziowego:
  1. prowadzenie bieżącej dokumentacji magazynowej,
  2. utrzymanie optymalnych warunków przechowywania zasobów magazynachl
  3. prowadzenie książek konserwacji i eksploatacji sprzętu,
  4. okresowy przegląd i konserwacja sprzętu,
  5. przygotowanie zasobów magazynowych do przeglądu i wybrakowania;
 14. kontrola sprzętu i magazynów zakładowych:
  1. sporządzenie harmonogramu kontroli,
  2. sporządzenie protokołu z kontroli;
  3. prowadzenie ewidencji budowli ochronnych;
 15. przeprowadzanie kontroli budowli ochronnych:
  1. sprawdzenie dokumentacji technicznej,
  2. sprawdzenie sprawności technicznej urządzeń,
  3. sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli;
 16. przygotowywanie i przekazywanie sprzętu pomiarowego do okresowych przeglądów i napraw;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Kasprowicza 3;
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin, częściowa praca w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-09-30 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu
   
 2. Prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko podinspektor DB-OW”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-14 14:25:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-14 14:26:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-14 14:26:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony