ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.26.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.26.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Zastępca Komendanta Straży Miejskiej

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Straż Miejska w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Data udostępnienia: 2021-09-09

Ogłoszono dnia: 2021-09-09

Termin składania dokumentów: 2021-09-20 16:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.26.2021

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 4. niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 8. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 9. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 10. nieposzlakowana opinia,
 11. wykształcenie wyższe magisterskie,
 12. co najmniej 6 letni staż pracy, w tym minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu dużym zespołem pracowników (ponad 20-osobowym) w służbach mundurowych zapewniających porządek i bezpieczeństwo,
 13. znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: o strażach gminnych, o policji, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeks wykroczeń, Kodeks pracy, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 14. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 15. znajomość struktury jednostki i problematyki związanej z realizacją ustawowych zadań,
 16. posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami kat.B,
 17. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 2. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
 3. samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 4. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 5. dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. ustalanie i zapewnienie prawidłowej, efektywnej i terminowej realizacji zadań straży;
 2. planowanie służb poprzez sporządzanie grafików dla pracowników straży, dokonywanie zamian strażników w służbie;
 3. ustalanie rejonów działania strażników oraz przekazywanie wytycznych dyżurnym;
 4. kontrola realizacji zadań wykonywanych przez strażników;
 5. przedkładanie projektów, opinii, uwag i innych pism komendantowi;
 6. wnioskowanie do komendanta w sprawach awansowania, nagradzania oraz karania strażników;
 7. dokonywanie oceny bezpośrednio podległych strażników;
 8. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych podległych strażników;
 9. zapewnienie przestrzegania dyscypliny pracy;
 10. przygotowaniem patroli do pełnienia służby pod względem umundurowania, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego, legitymacji, znaku identyfikacyjnego, notatnika służbowego, bloczka mandatowego oraz obowiązujących upoważnień;
 11. utrzymywanie współpracy z Policją i innymi instytucjami w szczególności poprzez:
 12. uczestniczenie w odprawach i spotkaniach dotyczących wymiany informacji o zagrożeniach występujących w mieście w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego,
 13. zabezpieczenia imprez masowych, zgromadzeń, innych uroczystości oraz w przypadku awarii technicznych, katastrof naturalnych i innych zdarzeń;
 14. dysponowanie mieniem, środkami technicznymi oraz samochodami w straży;
 15. przygotowywanie propozycji dokumentacji budżetowej w zakresie działania straży, dotyczącej planowania, wykonywania budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej i przekazywanie jej do stanowiska ds. finansowych departamentu po akceptacji komendanta;
 16. przygotowywanie propozycji dokumentacji związanej z planowaniem i realizacją zamówień publicznych i zamówień w zakresie działania straży i przekazywanie jej do stanowiska ds. finansowych departamentu po akceptacji komendanta;
 17. nadzór nad obiegiem dokumentów związanych ze współpracą z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
 18. prowadzenie ewidencji wyników działań straży i przekazywanie jej raz w roku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Westerplatte 23;
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin, częściowa praca w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-09-20 16:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu
   
 2. Prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  "Nabór na stanowisko zastępca komendanta Straży Miejskiej”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-09 17:05:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-09 17:07:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-09 17:07:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
274 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony