ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.18.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.18.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Sportu, Kultury i Turystyki w Departamencie Edukacji i Spraw Społecznych

Data udostępnienia: 2021-07-12

Ogłoszono dnia: 2021-07-12

Termin składania dokumentów: 2021-07-22 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.18.2021

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe,
 8. co najmniej 10 letni staż pracy,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych: przez Wydział Sportu, Kultury i Turystyki,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 4. umiejętność podejmowania decyzji,
 5. obowiązkowość, rzetelność i staranność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. koordynacja planowania, przygotowania i realizacji budżetu miasta w zakresie Wydziału i miejskich jednostek organizacyjnych;
  2. prowadzenie spraw związanych z właściwym wydatkowaniem dotacji budżetowej (zgodnie z planem rzeczowo-finansowym);
  3. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem środków finansowych miejskim jednostkom organizacyjnym;
  4. analiza wydatków poprzez okresowe opracowywanie zaangażowania środków budżetowych;
  5. sporządzanie zbiorczych planów zamówień publicznych i zamówień oraz informacji o udzielonych zamówieniach;
  6. kontrola i analiza miesięcznych, półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu miejskich jednostek organizacyjnych (MOSiR, ZOK, BWA, WiMBP, Biblioteka Publiczna, LMW, MAŚN);
  7. sporządzanie rzeczowego sprawozdania z wykonania budżetu;
  8. opracowywanie projektu budżetu zadaniowego planu dochodów i wydatków wydziału;
  9. współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami w dziedzinie rozwoju i promocji kultury oraz współdziałanie z organizacjami w zakresie działań dotyczących upowszechniania kultury fizycznej
   i sportu;
  10.  wykonywanie na polecenie przełożonego innych zadań zgodnych z zakresem działania Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki wynikającym z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznego, jak również z kwalifikacjami pracownika;
  11. obsługa kancelaryjno-biurowa i prowadzenie sekretariatu Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki.
 2. zakres uprawnień:
  1. użytkowanie składników urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika;
  2. dostęp do systemów informatycznych wykorzystywanych na stanowisku pracy; RISS, GRU, WYBUD, PLBUD, PLAN;
  3. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze pełnego etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22;
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;
 5. specyfika pracy praca przy komputerze: powyżej 4 godzin dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-07-22 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Sportu, Kultury i Turystyki”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-12 12:35:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-12 12:38:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-12 12:40:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
642 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony