ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.11.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.11.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor - umowa na zastępstwo

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Podatków Lokalnych w Departamencie Finansowym

Data udostępnienia: 2021-05-12

Ogłoszono dnia: 2021-05-12

Termin składania dokumentów: 2021-05-24 16:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.11.2021

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe albo średnie z co najmniej trzyletnim stażem pracy,
 8. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wraz z umiejętnością interpretacji i stosowania ww. przepisów,
 9. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 2. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywana pracę, rzetelność, staranność, właściwa organizacja czasu pracy,
 3. znajomość procedur administracyjnych,
 4. komunikatywność, szybkie przyswajanie wiedzy i umiejętności, 
 5. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w księgowości podatkowej,
 6. wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. prowadzenie ewidencji podatkowej dla podatku od nieruchomości w tym:
   • przyjmowanie deklaracji podatkowych,
   • weryfikacja deklaracji podatkowych,
  2. prowadzenie postępowań w celu prawidłowego wymiaru podatku od nieruchomości,
  3. wykonywanie na polecenie przełożonego innych zadań, zgodnych z zakresem działania Biura Podatków Lokalnych oraz kwalifikacjami pracownika.
 2. zakres uprawnień;
  1. do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  2. dostęp i uprawnienia użytkownika podsystemów informatycznych PNIER, RISS, LEGALIS, GEOINFO, GISWEBNET,
  3. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej,
  4. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22,
 4. umowa na zastępstwo,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-05-24 16:00:00
b. Sposób:
 1. w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
parter, Kancelaria Ogólna Urzędu
 
Prosimy o dopisanie na kopercie słów:
"Nabór na stanowisko podinspektor DF-PO”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-12 11:16:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-12 11:17:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-08 11:20:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
563 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony