ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.7.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.7.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Zastępca Kierownika

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Data udostępnienia: 2021-04-30

Ogłoszono dnia: 2021-04-30

Termin składania dokumentów: 2021-05-13 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.7.2021

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych z potwierdzeniem uzyskania tytułu zawodowego magistra lub posiadanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji,
 8. co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej,   z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,
 9. znajomość przepisów prawa i umiejętność ich stosowania w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy, a w szczególności Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Prawa o aktach stanu cywilnego,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
 11. znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność, dobra prezencja i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 2. umiejętność pracy w zespole
 3. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 4. umiejętność podejmowania decyzji,
 5. obowiązkowość, rzetelność, staranność,
 6. dyspozycyjność pracy w soboty.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. realizacja zadań w zakresie szeroko rozumianej rejestracji stanu cywilnego,
  2. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie odtwarzania, prostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk,
  3. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w innych sprawach mających wpływ na stan cywilny osób,
  4. obsługa interesantów w sprawach dotyczących rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów oraz wydawanie zaświadczeń i odpisów z akt stanu cywilnego,
  5. migrowanie aktów stanu cywilnego do elektronicznego Rejestru Stanu Cywilnego,
 2. zakres uprawnień:
  1. dostęp do systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w pracy na stanowisku,
  2. użytkowanie składników urzędu do wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
  3. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu (40 godzin tygodniowo. W przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami),
 2. miejsce pracy: siedziba Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Artura Grottgera 7,
 3. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 4. specyfika pracy: praca na komputerze powyżej 6 godz. dziennie, bezpośredni kontakt z interesantami na stanowisku pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-05-13 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu
   
 2. Prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko zastępca kierownika USC”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-30 12:20:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-30 12:23:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-30 12:23:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony