ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.9.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.9.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Komunikacji

Data udostępnienia: 2021-04-27

Ogłoszono dnia: 2021-04-27

Termin składania dokumentów: 2021-05-10 16:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.9.2021

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończony 18. rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. niekaralność za przestępstwo umyślne,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe,
 8. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji, a w szczególności zagadnień wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych, ustawy Kodeks postępowania-administracyjnego oraz ustawy o samorządzie powiatowym;     
 9. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy instytucjach administracji publicznej,
 2. znajomość języka niemieckiego, angielskiego lub francuskiego,
 3. wysoka kultura osobista, lojalność,
 4. umiejętność poprawnego wyciągania wniosków,
 5. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
 6. staranność, samodzielność, komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

zakres odpowiedzialności:
 1. dokonywanie rejestracji pojazdów oraz zmian danych zamieszczanych w dowodach rejestracyjnych;
 2. wyrejestrowywanie pojazdów oraz wycofywanie czasowe pojazdów z ruchu na wniosek ich właścicieli;
 3. kierowanie na dodatkowe badania techniczne pojazdu,
 4. wprowadzanie wszelkich zmian dotyczących pojazdów do informatycznej kartoteki pojazdów.
zakres uprawnień;
 1. dostęp i uprawnienia użytkownika systemów informatycznych prowadzonych w wydziale;
 2. użytkowanie majątku urzędu zgodnie z kartą indywidualnego wyposażenia pracownika.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Sienkiewicza 8A;
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;  
 5. specyfika pracy: bezpośredni kontakt z petentami, praca przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-05-10 16:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
parter, Kancelaria Ogólna Urzędu

Prosimy o dopisanie na kopercie słów:
Nabór na stanowisko podinspektor KM”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-27 13:39:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-27 13:40:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-27 13:40:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
575 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony