ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.2.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.2.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Budżetu i Rachunkowości w Departamencie Finansowym

Data udostępnienia: 2021-02-15

Ogłoszono dnia: 2021-02-15

Termin składania dokumentów: 2021-02-25 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.2.2021

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe - kierunki: ekonomiczne, administracyjne, informatyczne,
 8. co najmniej 3 letni staż pracy a w tym co najmniej rok w administracji publicznej,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych na tym stanowisku a w szczególności: ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie gminnym, oraz przepisy wykonawcze
  do wymienionych ustaw,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 2. komunikatywność, umiejętność pozyskiwania informacji, wysoka kultura osobista,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. skrupulatność, rzetelność, staranność w zakresie powierzonych zadań, dobra organizacja czasu pracy,
 5. szybkie przyswajanie wiedzy. 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących podziału wskaźników, wielkości limitów do planowania budżetu oraz WPF;
  2. opracowywanie wytycznych, udzielanie instruktażu komórkom organizacyjnym w zakresie planowania i wykonywania budżetu oraz WPF;
  3. koordynowanie wszystkich prac związanych z opracowaniem, uchwaleniem i wykonaniem budżetu oraz WPF;
  4. analizowanie i ocena cząstkowych projektów budżetu oraz WPF i planów finansowych opracowanych przez komórkę organizacyjną urzędu;
  5. opracowanie projektu uchwały budżetowej oraz WPF wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi;
  6. analizowanie prawidłowości ukształtowania się wskaźników budżetowych na etapie planowania i wykonywania budżetu oraz WPF;
  7. sprawdzenie zgodności planów finansowych komórek organizacyjnych z uchwałą budżetową oraz WPF;
  8. opracowywanie projektów i zmian uchwały budżetowej oraz WPF;
  9. przygotowywanie projektów uchwał rady miasta, zarządzeń prezydenta w sprawie zmian w budżecie oraz WPF na podstawie wniosków złożonych przez komórki organizacyjne;
  10. przesyłanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej projektów i uchwał budżetowych oraz wieloletniej prognozy finansowej w formie elektronicznej za pośrednictwem właściwego programu informatycznego;
  11. analizowanie przebiegu wykonania budżetu i WPF oraz badanie równowagi budżetowej;
  12. sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania budżetu oraz WPF;
  13. współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie planowania i wykonania funduszu płac urzędu;
  14. realizowanie zadań z zakresu udzielania informacji publicznej, ochrony danych osobowych i przestrzegania tajemnic ustawowo chronionych, realizacja zadań wynikających z uchwał rady miasta, zarządzeń, decyzji i poleceń prezydenta;
  15. opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych danych, ankiet, analiz, informacji, sprawozdań.
 2. zakres uprawnień;
  1. dostęp i uprawnienia użytkownika do podsystemów informatycznych m.in.: FKPLAN, PLBUD, FKORG, RISS, BESTIA,
  2. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej,
  3. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze :powyżej 4 godzin dziennie)

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-02-25 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, parter, Kancelaria Ogólna Urzędu
   
 2. Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko inspektor DF-WB”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-15 13:07:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-15 13:09:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-15 13:09:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony