ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.10.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.10.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor – koordynator projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra”

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Data udostępnienia: 2020-10-08

Ogłoszono dnia: 2020-10-08 przez

Termin składania dokumentów: 2020-10-19 16:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.10.2020

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe,
 8. co najmniej 5 letni staż pracy,
 9. doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów finansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jako koordynator kub kierownik projektu,
 10. znajomość przepisów prawa w zakresie następujących dokumentów: „Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020”, „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”, „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
 11. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 2. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 3. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

zakres odpowiedzialności:
 1. zarządzanie rzeczowe i finansowe projektem pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”,
 2. nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadań planowanych w projekcie zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi przepisami,
 3. monitoring budżetu, wydatków oraz wskaźników rezultatu i produktu w projekcie,
 4.  nadzór nad zgodnością projektu z wnioskiem o dofinansowanie i podpisaną umową o dofinansowanie projektu,
 5. nadzór nad sporządzeniem sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów, formularzy zmian,  korekty wniosków o dofinansowanie projektu oraz innych dokumentów związanych z realizacją projektu do właściwych instytucji z zachowaniem obowiązujących terminów,
 6. przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia na dostawy i usługi w ramach projektu,
 7. zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych,
 8.  współpraca z Partnerami projektu oraz Instytucją Zarządzającą,
zakres uprawnień;
 1. dostęp i uprawnienia użytkowania do podsystemów informatycznych,
 2. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Zachodniej 63a
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze – powyżej 4 godzin dziennie

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-10-19 16:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko inspektor – koordynator projektu w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-08 15:29:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-08 15:30:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-08 15:30:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
311 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony