ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.5.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.5.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Geodezji i Katastru w Departamencie Rozwoju Miasta

Data udostępnienia: 2020-07-29

Ogłoszono dnia: 2020-07-29

Termin składania dokumentów: 2020-08-07 15:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.5.2020

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie: wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
  lub inne wyższe wraz ze średnim geodezyjnym i uprawnieniami zawodowymi w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
 8. co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub administracji geodezyjnej,
 9. znajomość przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii, przede wszystkim ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie podziałów nieruchomości oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. komunikatywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 3. umiejętność rozwiązywania problemów,
 4. obowiązkowość, rzetelność i staranność,
 5. wysoka kultura osobista, lojalność;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie i bieżąca aktualizacja baz danych zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym
 2. weryfikacja (przekazywanych do miejskiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych,
 3. udział w przygotowywaniu specyfikacji do przetargów na opracowania geodezyjne i kartograficzne,
 4. ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych, naliczanie opłat oraz przygotowywanie materiałów do zgłoszonych prac,
 5. ocena materiałów zasobu geodezyjnego pod względem utraty przydatności użytkowej i przygotowanie ich do wyłączenia z zasobu,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu co do zakresu udostępnianych materiałów, naliczania opłat, weryfikacji materiałów,
 7. opracowywanie analiz, sprawozdań i ankiet dotyczących powiatowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego.
Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
 1. zakres odpowiedzialności:
  1. za prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań wynikających z ustaw,  a w szczególności:  Prawo geodezyjne i kartograficzne,  Kodeks postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu cywilnego, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, oraz Instrukcji kancelaryjnej
 2. odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątku urzędu,
 3. zakres uprawnień:
  1. dostęp i uprawnienia użytkownika systemów informatycznych w biurze,
  2. użytkowanie majątku urzędu zgodnie z kartą indywidualnego wyposażenia pracownika,
  3. upoważnienie do wystawiania dokumentów obliczenia opłaty oraz licencji za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentów, czynności  i usługi;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze: powyżej/poniżej 4 godzin dziennie; częściowa praca w terenie);

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-08-07 15:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko inspektora w Departamencie Rozwoju Miasta”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-29 10:13:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-29 10:15:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-20 13:51:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
611 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony