ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.1.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.1.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Data udostępnienia: 2020-02-05

Ogłoszono dnia: 2020-02-05 przez

Termin składania dokumentów: 2020-02-17 16:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.1.2020

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa narodowego,
 8. co najmniej 2 letni staż pracy,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość prawa w zakresie zarządzania kryzysowego,
 2. znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym, obronie cywilnej, spraw obronnych,
 3. znajomość zasad ewidencji materiałowo-magazynowej,
 4. komunikatywność,
 5. dyspozycyjność;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizacja systemu wczesnego ostrzegana i alarmowania oraz systemu ostrzegania i alarmowania, a w szczególności:
  1. opracowywanie zarządzeń w sprawie organizacji systemu,
  2. utrzymanie w ruchu systemu,
  3. kontrola dokumentacji;
 2. organizowanie systemu łączności w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem własnych środków łączności i służb ratowniczych;
 3. prowadzenie magazynów sprzętu obrony cywilnej i magazynu przeciwpowodziowego:
  1. prowadzenie prac porządkowych,
  2. prowadzenie bieżącej dokumentacji magazynowej:
  3. wywieszek magazynowych,
  4. wykresów temperatury i wilgotności,
  5. książek konserwacji i eksploatacji sprzętu,
  6. okresowy przegląd i konserwacja sprzętu,
  7. przygotowanie i przekazania sprzętu do okresowego przeglądu  legalizacji,
  8. odbiór sprzęt i przyrządów dozymetrycznych z magazynu wojewódzkiego,
  9.  przygotowanie sprzętu obrony cywilnej do przeglądu i wybrakowania;
 4. kontrola sprzętu i magazynów zakładowych:
  1. sporządzenie harmonogramu kontroli,
  2. sporządzenie protokołu z kontroli;
 5. prowadzenie ewidencji budowli ochronnych;
 6. przeprowadzanie kontroli budowli ochronnych:
  1. sprawdzenie dokumentacji technicznej,
  2. sprawdzenie sprawności technicznej urządzeń,
  3. sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli;
 7. prowadzenie treningów systemu ostrzegania i  alarmowania w  sieci zarządzania Wojewody Lubuskiego, sieci radiowej 31 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) Sił Powietrznych MON i zakładów pracy:
  1. poinformowanie lokalnych rozgłośni radiowych i telewizyjnych o treningu i przekazywanym sygnale,
  2. powiadomienie i instytucji wchodzących w skład systemu o treningu i ćwiczonym sygnale,
  3. testowanie syren alarmowych,
  4. głośne uruchomienie syren alarmowych,
  5. przygotowanie i uruchomienie odbiornika radiowego do nasłuchu,
  6. prowadzenie nasłuchu w czasie treningu,
  7. dokumentowanie w dzienniku meldunków otrzymanych komunikatów i przekazywanie ich do ogniw systemu,
  8. opracowanie meldunku z przeprowadzonego treningi i przesłanie do urzędu wojewódzkiego;
 8. utrzymanie w gotowości technicznej systemu syren alarmowych OC na terenie miasta:
  1. codzienne testowanie sprawności technicznej syren alarmowych,
  2. wyjazd i naprawa ( po stwierdzeniu) do uszkodzonych syren alarmowych,
  3. udział w planowych pracach przy przeglądzie i naprawie syren;
 9. przygotowywanie i przekazywanie sprzętu pomiarowego do okresowych przeglądów i napraw;
 10. codzienne sprawdzanie urządzenia pomiarowego do pomiaru skażeń promieniotwórczych;
 11. udział w pracach podczas inwentaryzacji majątku miasta;
 12. współudział w organizowaniu ćwiczeń i szkoleń Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania;
 13. pełnienie dyżurów w Centrum Zarządzania Kryzysowego
 14. współpraca z DB w zakresie realizacja  zadań wynikających z przepisów o stanie klęski żywiołowej
 15. współpraca w ćwiczeniach organizowanych przez siły zbrojne, straż pożarną, Policję, służbę zdrowia instytucje i zakłady pracy;
 16. współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami w  zakresie planowania i działań w warunkach kryzysowych;
 17. współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 18. przyjmowanie zgłoszeń o awarii Centrum Monitoringu, potrzebie naprawy lub przeglądu urządzeń;
 19. nadzór nad pracami wykonywanymi przez serwisy zewnętrzne;
 20. utrzymanie w ruchu Lokalnych Punktów Monitoringu;
 21. planowanie i kontrola nad przeglądami (zgodnie z dokumentacją techniczną), konserwacjami Lokalnych Punktów Monitoringu;
 22. zabezpieczenie materiału wizyjnego z Lokalnych Punktów Monitoringu;
 • zakres uprawnień;
 1. dostęp i uprawnienia użytkownika do podsystemów informatycznych;
 2. .dostęp do Internetu i poczty elektronicznej ,
 3. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika.,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul.J. Kasprowicza 3
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze: powyżej 4 godzin dziennie; częściowa praca w terenie).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-02-17 16:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko podinspektora w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-05 13:22:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-05 13:24:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-21 15:21:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony