ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.43.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.43.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Edukacji i Spraw Społecznych

Data udostępnienia: 2019-10-09

Ogłoszono dnia: 2019-10-09 przez

Termin składania dokumentów: 2019-10-21 16:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.43.2019

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe – prawnicze lub administracyjne,
 8. co najmniej 3 letni staż pracy,
 9. znajomość przepisów prawa i umiejętność ich stosowania w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy, a w szczególności:
  • ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 poz. 1397),
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145)
  • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482),
 10. umiejętność analizy przepisów prawa materialnego pod kątem spełnienia przez Wnioskodawcę wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskaniu żądanych danych,
 11. umiejętność wyszukiwania i analizowania orzecznictwa sądowo-administracyjnego w sprawach związanych z udostępnianiem danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.
 12. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz pozostałych urządzeń biurowych,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość wymaganych przepisów prawa i umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 2. samodzielność, obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
 3. komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista,
 4. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1 zakres odpowiedzialności:
 1. weryfikowanie wniosków o udostępnienie danych pod względem formalnym i merytorycznym,
 2. bieżące monitorowanie i ewidencjonowanie ilości udostępnianych w roku kalendarzowym danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL podmiotom o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności,
 3. przygotowywanie wezwań do uzupełnienia braków formalnych w związku z ubieganiem się o udostępnienie danych,
 4.  przygotowywanie wezwań do wykazania interesu prawnego w związku z ubieganiem się o udostępnienie danych,
 5. przygotowanie wezwań w zakresie wniesienia opłaty za udostępnienie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców,
 6. występowanie o udzielenie zgody na udostępnienie danych do osób, których wniosek dotyczy w przypadkach określonych prawem,
 7. przygotowanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców,
 8. sporządzanie zawiadomień, postanowień, decyzji w sprawach udostępniania danych,
 9.  przekazywanie do wyznaczonego pracownika Wydziału informacji o ujawnionych rozbieżnościach w danych osobowych mieszkańca w celu ich wyjaśnienia i usunięcia,
 10. pobieranie opłaty skarbowej,
 11. sporządzanie zestawień ilościowych z udostępniania danych do celów sprawozdawczych i statystycznych,
 12. archiwizowanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy,
 13. przyjmowanie wniosków i sporządzanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, wyborach Prezydenta RP, wyborach do Parlamentu Europejskiego, referendach,
 14. realizacja spraw związanych z sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach i referendach,
 15. wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców w ramach zastępstw,
 16. wykonywanie zadań ustalonych dla zajmowanego stanowiska w systemie zarządzania jakością;
 17. wykonywanie na polecenie przełożonego innych zadań zgodnych z zakresem działania Wydziału Spraw Obywatelskich wynikającym z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznego, jak również z kwalifikacjami pracownika.
 
2 zakres uprawnień;
 1. użytkowanie składników urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
 2. dostęp do systemów informatycznych wykorzystywanych na stanowisku pracy,
 3. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Artura Grottgera 7
 4. praca na stanowisku bezpośredniej obsługi interesantów,
 5. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 6. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze :powyżej 4 godzin dziennie);

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-10-21 16:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu
   
 2. Prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko inspektor DE-SO”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-09 14:24:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-09 14:25:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-04 11:38:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1309 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony