ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.39.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.39.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej

Data udostępnienia: 2019-10-01

Ogłoszono dnia: 2019-10-01 przez

Termin składania dokumentów: 2019-10-11 15:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.39.2019

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnienia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe
 8. co najmniej 5 letni staż pracy,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych: ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego inne wymagania niezbędne, wynikające z przepisów szczególnych znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość procedury realizacji zadań z zakresu przydziału mieszkań z komunalnego zasobu Miasta Zielona Góra,
 2. umiejętność kompleksowego wykorzystywania posiadanej wiedzy,
 3. komunikatywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 4. obowiązkowość, rzetelność i staranność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zakres obowiązków:
  1. prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych z zasobów miasta;
  2. przyjmowanie i analizowanie wniosków osób ubiegających się o mieszkania;
  3. przyjmowanie oświadczeń woli dotyczących zrzeczenia się praw do najmu komunalnego lokalu mieszkalnego;
  4. sporządzanie projektu list osób oczekujących na mieszkania oraz list zaopiniowanych przez komisję i zatwierdzonych zarządzeniem Prezydenta;
  5. prowadzenie rejestru wolnych lokali mieszkalnych do zasiedlenia;
  6. przeprowadzanie wizji wolnych lokali mieszkalnych w celu ustalenia przygotowania mieszkania do zasiedlenia oraz w celu ustalenia stanu warunków mieszkaniowych wnioskodawcy;
  7. wydawanie skierowań do najmu komunalnych lokali mieszkalnych;
  8. obsługa posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
  9. prowadzenie spraw związanych z wstawieniem z mocy prawa w stosunek najmu lokali mieszkalnych, po śmierci dotychczasowego najemcy;
  10. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem skierowań do najmu lokali mieszkalnych osobom, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy, a nie są uprawnione do wstąpienia z mocy prawa oraz spraw związanych z odmową wydania takiego skierowania;
  11. prowadzenie spraw związanych z zamianą mieszkań;
  12. prowadzenie spraw związanych ze zmianą najemcy lokalu z powodu zrzeczenia się dotychczasowego najemcy;
  13. prowadzenie spraw związanych z przywracaniem tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po umorzeniu lub spłacie zadłużenia;
  14. prowadzenie spraw związanych z przyznanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po wyprowadzeniu się najemcy;
  15. prowadzenie spraw związanych z przekwalifikowaniem lokali komunalnych;
  16. prowadzenie spraw związanych z przedłużeniem umów najmu lokali socjalnych;
  17. prowadzenie spraw odszkodowań z tytułu braku realizacji przez miasto wyroków eksmisyjnych;
  18. wypłata odszkodowań właścicielom mieszkań z tytułu niepodstawienia lokali socjalnych na realizację zasadzonych eksmisji;
  19. prowadzenie postępowań regresyjnych w związku z wypłaconymi odszkodowaniami z tytułu niepodstawienie lokali socjalnych;
  20. prowadzenie spraw związanych z lokalami mieszkalnymi będącymi w dyspozycji innych jednostek organizacyjnych miasta;
  21. prowadzenie spraw związanych z eksmisjami z lokali komunalnych;
  22. pozyskiwanie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych na realizację wyroków eksmisyjnych;
  23. nadzór nad prawidłowością sporządzanych umów najmu lokali komunalnych i nad ich prawidłowym wykorzystywaniem;
  24. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad prawidłową eksploatacja lokali komunalnych;
  25. przeprowadzanie wizji w terenie, sporządzanie dokumentacji fotograficznej i spisanie protokołu;
  26. nadzór nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków kierowanych do załatwienia przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dotyczących stanu technicznego lokali;
  27. współpraca z Miejską Społeczna Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie pozyskiwania lokali przystosowanych dla osób niepełnosprawnych;
  28. współpraca w zakresie pozyskiwania mieszkań dla podopiecznych:
   • Terenowego komitetu Ochrony Praw Dziecka,
   • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
   • placówek opiekuńczych,
   • noclegowni dla bezdomnych.
 2. zakres uprawnień:
  1. użytkowanie składników urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika;
  2. dostęp do systemów informatycznych wykorzystywanych na stanowisku pracy;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze pełnego etatu,
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Bohaterów Westerplatte 23,
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze: powyżej/poniżej 4 godzin dziennie; częściowa praca w terenie);

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-10-11 15:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu
   
 2. Prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko inspektor DG-GM”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-01 13:03:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-01 13:04:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-04 10:10:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
804 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony