ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.38.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.38.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Budowy Dróg w Departamencie Zarządzania Drogami

Data udostępnienia: 2019-09-20

Ogłoszono dnia: 2019-09-20 przez

Termin składania dokumentów: 2019-10-02 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.38.2019

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe,
 8. wymagana znajomość procesu inwestycyjnego na każdym etapie przygotowania;
 9. co najmniej 3 letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym związanym z procesem inwestycyjnym,
 10. znajomość przepisów prawa w zakresie: Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa zamówień publicznych, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 11. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność kierowania zespołem,
 2. uprawienia budowlane (drogowe, konstrukcyjno-budowlane),
 3. staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
 4. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 5. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 6. samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 7. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
 8. komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista,
 9. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 10. prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres odpowiedzialności:
 
1. Nadzór funkcjonalny nad realizacją zadań Biura Budowy Dróg, w skład którego wchodzą m.in.:
 1. przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia,
 2. weryfikacja dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy,
 3. przygotowanie umowy,
 4. przygotowanie pełnomocnictwa,
 5. organizowanie spotkań roboczych,
 6. monitorowanie przebiegu prac projektowych, opiniowanie przedłożonych rozwiązań, koordynacja pomiędzy branżami,
 7. kontrola i rozliczanie nadzoru inwestorskiego,
 8. odbiór etapów wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z umową i realizacja częściowych płatności (opisywanie faktur, przekazywanie do wydziału finansowego i wpisywanie do rejestru faktur),
 9. przygotowywanie protokołów konieczności i aneksów w przypadku zmian w umowach,
 10. przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe,
 11. przygotowywanie umowy na roboty dodatkowe i jej rozliczenie,
 12. przygotowanie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane;
 13. odbiór dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą umową lub naliczenie kar za nieterminową realizację umowy,
 14. zawiadamianie jednostek projektowania o wadach dokumentacji projektowej oraz egzekwowanie ich usunięcia,
 15. sporządzanie oceny wykonawcy i przygotowanie referencji;
 16. sprawdzenie aktualności dokumentacji projektowej - warunków, umów i pozwoleń (w razie konieczności ich prolongata),
 17. sprawdzenie własności działek objętych dokumentacją projektową i czy nie są zawarte umowy na dzierżawy nieruchomości,
 18. sprawdzenie stanu istniejącego nieruchomości w odniesieniu do założeń w dokumentacji projektowej,
 19. oszacowanie kosztów robót budowlanych,
 20. przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia:
  • przy zamówieniach powyżej 30 000 Euro: wybór trybu udzielenia zamówienia przetargowego, określenie kryteriów przetargowych i oceny ofert, przygotowanie wniosków uruchomienia procedury przetargowej oraz projektu umowy, udzielenie odpowiedzi na pytania w czasie trwania procedury przetargowej, uczestniczenie w pracach komisji- sprawdzenie ofert w zakresie postawionych kryteriów,
  • przy zamówieniach do 30 000 Euro: przygotowanie projektu umowy, rozeznanie rynku zgodnie z regulaminem udzielania zamówień,
 21. weryfikacja dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy, przygotowanie i podpisanie umowy,
 22. przekazanie gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek do weryfikacji przez właściwą komórkę organizacyjną urzędu oraz przekazanie po weryfikacji oryginału dokumentu depozytu,
 23. założenie dziennika budowy,
 24. zgłoszenie o rozpoczęciu robót budowlanych w odpowiednim ogranie nadzoru budowlanego,
 25. przekazanie placu budowy,
 26. przekazanie pasa drogowego,
 27. uczestniczenie w radach budowy,
 28. monitorowanie przebiegu robót budowlanych,
 29. koordynowanie pracy inspektorów nadzoru poszczególnych branż,
 30. weryfikacja wniosków wykonawców robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej i uzgadnianie tych zmian z jednostką projektowania oraz zawiadamianie projektanta o konieczności dokonania wyjaśnień i ewentualnych zamiennych rozwiązaniach projektowych,
 31. odbiór etapów realizacji zgodnie z umową i harmonogramem robót:
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
  • kontrolowanie terminowości wykonania w stosunku do harmonogramu robót,
  • ewidencjonowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w układach miesięcznych i narastająco,
 32. realizacja częściowych płatności (opisywanie faktur, przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej urzędu i wpisywanie do rejestru faktur),
 33. przygotowywanie protokołów konieczności i aneksów w przypadku zmian w umowach wydłużania terminu realizacji,
 34. przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe robót dodatkowych (sprawdzenie przesłanek udzielenia robót dodatkowych),
 35. przygotowywanie umowy na roboty dodatkowe i jej rozliczenie:
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
  • kontrolowanie terminowości wykonania w stosunku do harmonogramu robót,
  • ewidencjonowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w układach miesięcznych narastająco,
 36. zorganizowanie końcowego odbioru robót budowlanych i przygotowanie protokołu odbioru,
 37. rozliczanie zabezpieczeń umów i wnioskowanie ich zwolnienia,
 38. kontrola usuwania wad i usterek ujawnionych w dniu odbioru i w okresie rękojmi oraz naliczanie kar umownych,
 39. sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej wraz geodezyjną mapą powykonawczą,
 40. zgłoszenie o zakończeniu robót oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest wymagane,
 41. rozliczenie zadań,
 42. przygotowanie protokołów OT, PT i przekazanie użytkownikowi,
 43. sporządzanie oceny wykonawcy i przygotowanie referencji;
 44. współpraca z innymi jednostkami w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
 45. przygotowywanie dokumentów zgodnych z wytycznymi programu (dokumentacja projektowa, studium wykonalności (weryfikacja części merytorycznej), aktualne kosztorysy inwestorskie),
 46. realizacja i rozliczanie inwestycji,
 47. przekazywanie dokumentów do Wydziału Funduszy Europejskich w celu rozliczenia dofinansowania
2. Wykonywanie powierzonych zadań kierownika komórki organizacyjnej urzędu wynikających z:
 1. aktów prawnych powszechnie obowiązujących,
 2. regulaminu organizacyjnego w zakresie realizacji zadań publicznych oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu,
 3. regulaminu wewnętrznego departamentu,
 4. innych zarządzeń wykonawczych oraz kierownictwa wewnętrznego,
 5. systemu zarządzania jakością,
 6. zakresu odpowiedzialności i uprawnień.
 
3. Kierowanie Biurem Budowy Dróg w granicach określonych w regulaminie wewnętrznym Departamentu Zarządzania Drogami;
 
Odpowiedzialność wynikająca z prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznego za prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, a w szczególności za:
 1. realizowanie powierzonych zadań zarządcy drogi i zarządzającego ruchem,
 2. prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Departamentu Zarządzania Drogami,
 3. utrzymywanie dyscypliny pracy biura,
 4. przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 5. właściwe gospodarowanie majątkiem miasta,
 6. odpowiedzialność materialna za powierzone składniki
Uprawnienia prawne:
 1. Wynikające z odrębnego upoważnienia do dokonywania uzgodnień projektów budowlanych oraz innych opinii i uzgodnień związanych z budową dróg
 2. Wynikające z odrębnego upoważnienia do podpisywania oświadczeń i pełnomocnictw do działania w imieniu i na rzecz inwestora w zakresie budowy dróg;
 3. Do wyznaczania do każdego zadania inwestycyjnego nadzorowanego przez biuro pracowników odpowiedzialnych za koordynację przygotowania, realizacji i rozliczenia finansowego całego zadania i za inspektorów nadzoru odpowiednich branż,
 4. Do podpisywania korespondencji zewnętrznej w zakresie działania Biura Budowy Dróg określonej w zakresie odpowiedzialności i uprawnień,
 5. Nadzorowanie robót budowlanych w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.
Uprawnienia materialne:
 1. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika;
 2. dostęp i uprawnienia użytkownika podsystemów informatycznych i poczty elektronicznej;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22;
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;
 5. specyfika pracy praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, częściowa praca w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;
 7. w przypadku nie posiadania obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-10-02 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
parter, Kancelaria Ogólna Urzędu; z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownik Biura w Biurze Budowy Dróg”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony