ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.33.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.33.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej w Departamencie Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej

Data udostępnienia: 2019-09-09

Ogłoszono dnia: 2019-09-09 przez

Termin składania dokumentów: 2019-09-20 15:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.33.2019

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe,
 8. co najmniej dwuletni staż pracy,
 9. znajomość przepisów prawa i umiejętność ich stosowania w zakresie w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy, a w szczególności:
  • ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 5 września 2015 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
  • ustawy ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900),
  • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454),
  • ustawy prawo zamówień publicznych,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz pozostałych urządzeń biurowych;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. biegła obsługa komputera oraz systemów informatycznych,
 2. umiejętność pracy w bezpośrednim kontakcie z interesantem,
 3. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 4. umiejętność analizy i wyciągania wniosków
 5. preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 6. znajomość jednego z języków obcych: angielski, niemiecki,
 7. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 8. wysoka kultura osobista,
 9. komunikatywność, staranność, sumienność, kreatywność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. przyjmowanie wniosków CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z załącznikami w zakresie wpisów o rozpoczęcie, zakończenie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej oraz wniosków o zmiany w istniejących wpisach, zgodnie
   z określonymi, przez organ ewidencyjny, kompetencjami i obowiązkami;
  2. przekształcanie danych z wniosków z formy papierowej na formę elektroniczną;
  3. przesyłanie danych przedsiębiorców do systemu Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
  4. archiwizowanie wniosków CEIDG-1 w formie papierowej oraz dokumentacji z nimi związanej, przez okres 10 lat od daty dokonania wpisu;
  5. wzywanie wnioskodawcy do skorygowania błędnych danych lub uzupełnienia informacji w złożonych wnioskach; 
  6. wykonywanie obowiązków określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przekazywanie do CEIDG informacji o uzyskaniu, utracie, wygaśnięciu lub zmianie uprawnień wynikających z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych; zezwoleń i licencji transportowych oraz innych informacji w zakresie transportu drogowego a także pozostałych uprawnień wskazywanych przez właściwego ministra nadzorującego rejestr działalności regulowanych oraz archiwizowanie;
  7. poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra;
  8. archiwizowanie dokumentacji (kat. A) związanej z ewidencją działalności gospodarczej prowadzoną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra;
  9. kompleksowa obsługa interesanta w zakresie spraw związanych z Centralną Ewidencją Działalności Gospodarczej w ramach Biura Obsługi Interesanta;
  10. sporządzanie okresowych analiz i informacji dotyczących wpisów z CEIDG oraz
   z ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra;
  11. udzielanie ustnych i pisemnych informacji z CEIDG oraz z ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra;
  12. prawidłowe naliczanie i pobór wymaganych prawem opłat skarbowych;
  13. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
  14. przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej obowiązującej organy gmin;
  15. ochrona przed dostępem osób niepowołanych do danych osobowych zawartych
   w komputerowych systemach informatycznych urzędu, a dostępnych na stanowisku pracy;
  16. przyjmowanie, analiza i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  17. obsługa mieszkańców w zakresie wypełniania deklaracji i udzielania informacji dotyczących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi,
  18. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Zielona Góra w zakresie wystawiania not księgowych,
  19. wykonywanie na polecenie przełożonego innych zadań zgodnych z zakresem działania Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej wynikającym z aktów prawa powszechnie  obowiązującego oraz wewnętrznego, jak również z kwalifikacjami pracownika.
 2. zakres uprawnień;
  1. użytkowanie składników urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
  2. dostęp do systemów informatycznych wykorzystywanych na stanowisku pracy,
  3. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22,
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze: powyżej/poniżej 4 godzin dziennie)

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-09-20 15:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu
   
 2. Prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko podinspektor DG-PD”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-09 15:39:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-09 15:41:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-04 13:02:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
750 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony