ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.25.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.25.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor ds. zarządzania drogami (koordynator rejonu)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Utrzymania Dróg w Departamencie Zarządzania Drogami

Data udostępnienia: 2019-07-09

Ogłoszono dnia: 2019-07-09 przez

Termin składania dokumentów: 2019-07-19 00:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.25.2019

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie średnie techniczne,
 8. trzy lata stażu pracy w tym co najmniej roczny staż pracy w zakresie branży budowlanej,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań zarządcy drogi wynikających z ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, szczególnych zasad realizacji inwestycji drogowych oraz umiejętność ich właściwego stosowania;
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
 11. prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe techniczne
 2. uprawnienia drogowe lub budowlane (w ograniczonym zakresie)
 3. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (rządowej lub samorządowej);
 4. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 5. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 6. samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 7. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
 8. komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista,
 9. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres odpowiedzialności:
1. Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. zarządzania drogami – koordynatorów rejonów - należy realizacja zadań związanych z utrzymaniem nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą („bieżące utrzymanie dróg”) poprzez wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu:
 1. przygotowanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznej,
 2. wykonywanie obowiązków członka komisji przetargowej w trakcie postępowania i po zakończeniu postępowania określonego w pkt 1,
- zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym regulaminu zamówień publicznych i zamówień;
 1. bieżąca realizacja umowy;
 2. merytoryczne rozliczanie wykonania umowy.
 
2. Koordynatorzy rejonów nadzorują bieżące utrzymanie dróg poprzez:
 1. kontrolę stanu dróg (objazdy dróg):
  1. planowaną, okresową lub
  2. doraźną w reakcji na zgłoszenia;
 2. zlecanie niezbędnych prac konserwacyjnych, interwencyjnych, utrzymaniowych, naprawczych i zabezpieczających,
 3. kontrole zleconych robót,
 4. odbiór wykonanych robót,
 5. rozliczenie robót,
 6. koordynację robót w pasie drogowym,
 7. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników,
- w przydzielonych rejonach.
 
3. Koordynatorzy rejonów
 1. współdziałają z pracownikami realizującymi zadania z zakresu zajęcia pasa drogowego, zjazdów z dróg czy gospodarowania gruntami w pasach drogowych lub innymi pracownikami departamentu i urzędu w zakresie realizacji inwestycji lub innych robót w przydzielonych im rejonach.
 2. weryfikują zgłoszenia o konieczności awaryjnego zajęcia pasa drogowego.
 3. przekazują informacje o objazdach dróg,
 4. rozliczają się z załatwienia zgłoszeń uszkodzeń nawierzchni jezdni, chodników, urządzeń infrastruktury drogowej dotyczących awarii w terminach i formie określonej przez właściwego zastępcę dyrektora.
 
4. W realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg koordynatorzy rejonów współdziałają z zarządcami sieci oraz przygotowują projekty odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców, instytucji lub innych podmiotów.
 
5. Do zadań koordynatorów  rejonów należy udział w realizacji zadań w zakresie zleconym przez zastępcę dyrektora ds. zarządzania drogami lub dyrektora:
 1. przygotowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach komórki organizacyjnej urzędu właściwej do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. udział w opracowywaniu projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 3. przygotowaniu infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
 
6. Koordynatorzy rejonów mogą również realizować zadania koordynatora inwestycji obejmujących budowę, przebudowę lub remonty dróg.
7. Wykonywanie powierzonych zadań wynikających z:
 1. aktów prawnych powszechnie obowiązujących,
 2. regulaminu organizacyjnego w zakresie realizacji zadań publicznych oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu,
 3. regulaminu wewnętrznego departamentu,
 4. innych zarządzeń wykonawczych oraz kierownictwa wewnętrznego,
 5. systemu zarządzania jakością,
 6. zakresu odpowiedzialności i uprawnień.
 
 
8. Odpowiedzialność wynikająca z prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznego za prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, a w szczególności za:
 1. realizowanie powierzonych zadań zarządcy drogi, a zwłaszcza za zarządzanie i gospodarowanie pasami drogowymi,
 2. prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Biura Utrzymania Dróg,
 3. utrzymywanie dyscypliny pracy biura,
 4. przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 5. właściwe gospodarowanie majątkiem miasta,
odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątku urzędu.
 
Uprawnienia prawne:
 1. zlecania wykonawcy niezbędnych prac konserwacyjnych, interwencyjnych, utrzymaniowych, naprawczych i zabezpieczających zgodnie z umową;
 2. kontrola stanu dróg w rejonie;
 3. odbiór wykonanych robót oraz akceptacja protokołu zdawczo-odbiorczego tych robót,
 4. inne, wynikające z odrębnego upoważnienia do dokonywania uzgodnień projektów budowlanych oraz innych opinii i uzgodnień związanych z zarządzaniem drogami;
 
Uprawnienia materialne:
 1. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika;
 2. dostęp i uprawnienia użytkownika podsystemów informatycznych i poczty elektronicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22;
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;
 5. specyfika pracy: przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, częściowa praca w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-07-19 00:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra

parter, Kancelaria Ogólna Urzędu; z dopiskiem:
Nabór na stanowisko podinspektor w Biurze Utrzymania Dróg”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony