ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.24.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.24.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych w Departamencie Edukacji i Spraw Społecznych

Data udostępnienia: 2019-07-03

Ogłoszono dnia: 2019-07-03 przez

Termin składania dokumentów: 2019-07-15 16:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.24.2019

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe magisterskie,
 8. co najmniej 3 letni staż pracy w samorządzie terytorialnym,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r.  poz. 450 z późn. zm ), ustawa o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.), ustawa o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz 1492), ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. 1510 z późn. zm.),
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 2. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywane prace, rzetelność i staranność,
 3. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 6. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 7. obsługa komputera oraz systemów informatycznych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. nadzór nad zakładami działalności leczniczej (Hospicjum im. Lady of Warsaw, Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ) w zakresie realizacji zadań statutowych
  2. prowadzenie spraw związanych z działalnością podmiotów leczniczych - Hospicjum im. Lady of Warsaw i Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ – w zakresie weryfikacji tworzonych przez nich aktów prawnych,
  3. prowadzenie procedury konkursowej na stanowiska kierowników miejskich jednostek („Promyk”, Hospicjum),
  4. koordynowanie działań realizowanych przez podmioty i organizacje pozarządowe,
  5. ogłoszenia otwartych konkursów ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w tym: procedura konkursowa (przygotowanie zarządzeń o konkursie wraz z ogłoszeniami, zestawianiem ofert, przygotowywaniem dokumentów na komisje, protokołów, wyników), przygotowanie, rejestracja i zawieranie umów, przekazywanie dotacji, rozliczanie dotacji,
  6.  sporządzanie umów dla organizacji pozarządowych zgodnie z art. 19a ww. ustawy – tzw. „małych grantów” (w tym rejestracja umów) przekazywanie środków i rozliczanie dotacji,
  7. sporządzanie dla szkół zwiększeń planu budżetu w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
  8. współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną,
  9.  współpraca z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz miejskimi jednostkami  organizacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
  10.  sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz, ocen z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
  11. wypełnianie ankiet, formularzy, sprawozdań dot. ochrony i promocji zdrowia,
  12.  zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowej,
  13. sporządzanie wniosków o wyposażenie  gabinetów profilaktyki zdrowotnej,
  14. opracowanie projektu budżetu i jego realizacja oraz sporządzanie sprawozdań z wykonywania budżetu i założeń polityki społecznej Miasta w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia,
  15. wykonywanie na polecenie przełożonego innych zadań zgodnych z zakresem działania Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. zakres uprawnień:
  1. do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  2. dostęp i uprawnienia użytkownika podsystemów informatycznych,
  3. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Zachodniej 63 a,
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-07-15 16:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra

  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko inspektor DE-WO”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-03 14:36:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-03 14:37:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-22 11:03:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony