ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.44.2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.44.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Data udostępnienia: 2018-10-11

Ogłoszono dnia: 2018-10-11 przez Tomasz Dudrak

Termin składania dokumentów: 2018-10-22 16:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.44.2018

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe administracyjne,
 8. co najmniej 5-letni staż pracy,
 9.  znajomość przepisów prawa i umiejętność ich stosowania w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy, a w szczególności Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Prawa o aktach stanu cywilnego,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność, dobra prezencja i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 2. umiejętność pracy w zespole
 3. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 4. umiejętność podejmowania decyzji,
 5. obowiązkowość, rzetelność, staranność,
 6. dyspozycyjność pracy w soboty.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. realizacja zadań w zakresie szeroko rozumianej rejestracji stanu cywilnego,
  2. obsługa interesantów w sprawach dotyczących rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów oraz wydawanie zaświadczeń i odpisów z akt stanu cywilnego,
  3. migrowanie aktów stanu cywilnego do elektronicznego Rejestru Stanu Cywilnego,
  4. asystowanie w czasie ceremonii zawarcia małżeństwa i innych uroczystościach organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego.
 2. zakres uprawnień;
  1. dostęp do systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w pracy na stanowisku,
  2. użytkowanie składników urzędu do wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
  3. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu (40 godzin tygodniowo. W przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami),
 2. miejsce pracy: siedziba Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Artura Grottgera 7,
 3. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 4. specyfika pracy: praca na komputerze powyżej 6 godz. dziennie, bezpośredni kontakt z interesantami na stanowisku pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-10-22 16:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony