ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.39.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.39.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Specjalista

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Funduszy Europejskich w Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Data udostępnienia: 2022-08-17

Ogłoszono dnia: 2022-08-17

Termin składania dokumentów: 2022-08-31 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.39.2022

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe,
 8. co najmniej 5 letni staż pracy,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych w Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksie postępowania administracyjnego,
 10. znajomość specyfiki realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i rządowych,
 11. znajomość dokumentów programowych krajowych i regionalnych związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na wsparcie działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz wytycznych związanych z wdrażaniem programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 12. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w administracji publicznej,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność analizowania programów, wytycznych,
 4. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
 5. samodzielność, komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. monitorowanie i aktualizacja Strategii ZIT MOF Zielonej Góry,
  2. opracowywanie informacji na potrzeby sporządzania informacji kwartalnej oraz sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020,
  3. wybór projektów w trybie konkursowym,
  4. wybór projektów w trybie pozakonkursowym,
  5. monitorowanie poziomu realizacji wskaźników dotyczących powierzonych i realizowanych zadań w ramach RPO Lubuskie 2020,
  6.  praca nad Strategią Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego,
  7. praca przy opracowaniu SUMP (Plan Mobilności Miejskiej) dla ZNOF
  8.   prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań realizowanych na stanowisku.
 2. zakres uprawnień;
  1. do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  2. do oceny projektów pod kątem zgodności ze strategią ZIT MOF ZG,
  3. dostęp i uprawnienia użytkownika odpowiednich podsystemów informatycznych,
  4. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Stary Rynek 1,
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze – powyżej 4 godzin dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;
 7. w przypadku nie posiadania obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-08-31 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;

z dopiskiem:
Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Wydziale Funduszy Europejskich”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
 
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony