ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 19368
Inspektor Ochrony Danych 1606
Ochrona wizyjna 2557
Archiwum BIP Gminy ZG 108

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 226765
Centralny Rejestr Spraw 27085
Status dowodu osobistego 201167
Status dowodu rejestracyjnego 80564
Status prawa jazdy 80058
Informacje o stanie środowiska 97
Kontakt z Urzędem 50
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 41403
Co i jak załatwić w urzędzie? 5063197
Wykaz procedur wg haseł 1315950
Sprawy 1536053
Konsultacje społeczne 84574
Młodzieżowa Rada Miasta 72831
Zielonogórska Rada Seniorów 33288
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 75
Dzielnica Nowe Miasto 67
Władze Miasta 4116
Prezydent Miasta 181596
Zastępca Prezydenta Miasta 57610
Zastępca Prezydenta Miasta 52127
Sekretarz Miasta 43611
Skarbnik Miasta 39214
Miasto Zielona Góra 129486
Dzielnica Nowe Miasto 45419
Wybory do Rady Dzielnicy 37191
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2020 3902
Realizacja polityk, programów i strategii 706
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 856
Zrealizowane inwestycje 651
Realizacja uchwał rady miasta 672
Realizacja budżetu obywatelskiego 790
Realizacja usług publicznych 604
Działnosc spółek miejskich w 2020 r. 684
Sprawozdanie z wykonania budżetu 717
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 856
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2019 3017
Realizacja polityk, programów i strategii 1381
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 2911
Zrealizowane inwestycje 2627
Realizacja uchwał Rady Miasta 2046
Realizacja budżetu obywatelskiego 931
Realizacja usług publicznych 1416
Działalność spółek miejskich 3343
Sprawozdanie z wykonania budżetu 1511
Raport o stanie miasta Zielona Góra - prezentacja 1289
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 4899
Realizacja polityk, programów i strategii 2403
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 3214
Zrealizowane inwestycje 2059
Realizacja uchwał Rady Miasta 2569
Realizacja budżetu obywatelskiego 1883
Realizacja usług publicznych 2046
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 2729
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2128
Urząd Miasta 1407757
Departamenty, Wydziały i Biura 586843
Departament Prezydenta Miasta 36921
Biuro Audytu 29985
Biuro Informacji i Kontaktu z Mediami 61
Biuro Miejskich Rzeczników 72755
Biuro Prezydenta Miasta 65673
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 4969
Biuro Prasowe (PR) 3645
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 2444
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 10780
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 4480
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 25868
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 6605
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 8279
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 12035
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 9517
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 116958
Departament Rozwoju Miasta 90866
Biuro Administracji Budowlanej 56467
Biuro Geodezji i Katastru 67809
Biuro Ochrony Środowiska 70800
Biuro Urbanistyki i Planowania 41620
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 21676
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 25916
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 13357
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 30368
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 121920
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 33089
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 53918
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 26996
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 12238
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 58528
Departament Finansowy 15573
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 22228
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 13937
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 48607
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 11857
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 44773
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (DM) 56814
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 15370
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 37462
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 43112
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 8431
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 32383
Straż Miejska 68214
Inspektor Ochrony Danych 6912
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 4446
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 4993
Biuro Ochrony Wizyjnej 10118
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 6168
Biuro Dzielnicy 4125
Departament Organizacyjny 10540
Biuro Obsługi Urzędu 21887
Biuro Organizacyjne 20855
Biuro Zamówień Publicznych 11458
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 6803
Biuro Rady Miasta 10364
Biuro Informatyki 25426
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 7734
Wydział Komunikacji (KM) 180301
Oświadczenia majątkowe 250766
Straż Miejska 207
Rada Miasta 198936
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 64903
Komisje Rady Miasta 51103
Radni Miasta Zielona Góra 106105
Oświadczenia majątkowe 25813
2021 108
2020 4360
2019 5024
2018 6880
2018-2023 początek kadencji 10061
2015 - 2018 zakończenie kadencji 5412
2017 12441
2016 10347
2015-2018 początek kadencji 19494
Sesje Rady Miasta 679500
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 3172
Transmisje obrad rady 89948
Archiwum audio 61396
Realizacja sesji Rady Miasta 287202
Protokoły sesji 272219
Interpelacje i zapytania radnych 277553
Imienne wykazy głosowań radnych 5579
Dyżury Radnych 46629
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 11865
Komunikaty 1546363
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 297984
Instalacje PEM 28965
Planowanie przestrzenne 400155
Postępowania wodnoprawne 246653
Decyzja środowiskowa 194033
Zgłoszenia budowlane 411835
Obwieszczenia 266642
Zimowe utrzymanie dróg 2418
Zgromadzenia i imprezy masowe 51807
Planowane zgromadzenia 352158
Planowane imprezy masowe 14856
Zawiadomienie o zgromadzeniu 44
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 1107
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 127
Przepisy prawne 59
Nieruchomości 246774
Informacja o wykazach nieruchomości 2031176
Najem 249560
Dzierżawy 1375770
Przetargi 1200729
Nieruchomości oferowane do zbycia 619589
Użytkowanie 18226
Użyczenie 18687
Podatki i opłaty 70892
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 4757
Budżet obywatelski 30952
2022 3188
2021 16383
2020 4696
2019 2311
Budżet i finanse 7736
Budżet miasta 205781
Projekty budżetów Miasta 66400
Uchwały budżetowe 6127624
Sprawozdania z wykonania budżetu 118076
Informacje o przebiegu budżetu 192938
Ulgi i pomoc publiczna 63661
Opłata skarbowa 117
Numery rachunków bankowych 187068
Dług publiczny 14862
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 119518
Sprawozdania finansowe 68007
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 967
2018 1830
2019 1222
2020 481
2021 100
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 30419
Rejestry umów 9269
Akty prawne 10496884
Projekty uchwał, konsultacje 376056
Uchwały i Zarządzenia 8354037
Obwieszczenia 495
Obwieszczenia Rady Miasta 40864
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 51366
Informacje Prezydenta Miasta 26786
Archiwalne 6152269
Dzienniki Ustaw 91
Monitor Polski 115
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 103
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2638
Nieodpłatna pomoc prawna 71467
Informacje o stanie środowiska 118394
Programu ochrony środowiska przed hałasem 6002
Sprawozdania z badań próbek wody 186669
Program "Czyste powietrze" 1460
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 2641
Niska emisja w mieście 3013
Aktualności 3553
Jakość powietrza w Zielonej Górze 11565
Niska emisja - poważny problem 2504
Plany i programy 5699
Przydatne aplikacje i programy 4238
Edukacja ekologiczna 3581
Program ochrony środowiska 13155
Rewitalizacja Miasta 142029
Rewitalizacja w roku 2015 2008
Rewitalizacja w roku 2016 2256
Rewitalizacja w roku 2017 2215
Rewitalizacja w roku 2018 3020
Informacja na temat poprawy efektywności energetycznej 516
Informacja o prawie pierwokupu 227
Planowanie przestrzenne 671
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 320225
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 250142
Ochrona danych osobowych 1961
Wyłożenie do publicznego wglądu 336372
ZIELONA - Zielona Góra 6855
Koncepcje 11514
Rejestr wniosków do planów miejscowych 6015
Zagospodarowanie przestrzenne 2889
Inwestycje celu publicznego 140739
Warunki zabudowy 26038
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 2456
Miejski Konserwator Zabytków 106634
Zakres ochrony 10803
Strefa ochrony konserwatorskiej 15310
Do pobrania 25643
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 19365
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 9158
Postępowania administracyjne w sprawie wpisania obiektów do rejestru zabytków 881
Stanowisko ds. rewitalizacji zabytków 369
Obwieszczenia 1038
Gospodarka Odpadami 94439
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 69
Punkt selektywnej zbiórki 35190
Podmiot odbierający odpady 5981
Harmonogramy odbioru odpadów 2582
Adresy punktów zbierania folii, sznurka i opon 1071
RIPOK 6152
Rejestr działalności regulowanej 5906
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 5380
Akty prawne 7369
Sprawozdawczość 8016
Biuro Gospodarki Odpadami 111
Sprawozdawczość za 2021 rok 98
Sprawozdawczość za 2020 rok 929
Sprawozdawczość za 2019 rok 1527
Sprawozdawczość za 2018 rok 2441
Sprawozdawczość za rok 2017 3005
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 2571
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2747
Zawiadomienie dot. udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 468
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 3791
Konkursy ofert - ogłoszenia 586888
Konkursy ofert - wyniki 329829
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 392674
Tryb pozakonkursowy - wyniki 30992
Zamówienia do 130 tys. zł. 933796
Wyniki 216140
Zamówienia publiczne 3708543
Archiwum zamówień publicznych 1624372
Wyniki zamówień publicznych 1739370
Wyniki innych postępowań 1138850
Zamówienia na usługi społeczne 214829
Wyniki 68219
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 15146
Położenie geograficzne 18230
Historia miasta 23944
Nauka i kultura 13496
Ludność i rynek pracy 30467
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 44253
Strategia rozwoju miasta 30778
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 12835
Kierunki rozwoju miasta 36138
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 81043
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 5097
Polityka zagraniczna 67673
Dokumenty dotyczące miast partnerskich i zaprzyjaźnionych 1483
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 41968
Pozostałe zamówienia 26734
Wyniki 2943
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 498287
Nabór kandydatów - wyniki 15247
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 103418
REJESTR JEDNOSTEK 57890
Oświadczenia majątkowe 2020 6681
Oświadczenia majątkowe 2019 12173
Oświadczenia majątkowe 2018 14401
Oświadczenia majątkowe 2017 20536
Oświadczenia majątkowe 2016 23320
Żłobki 91769
Szkoły podstawowe 246758
Gimnazja - zawartość archiwalna 133355
Placówki oświatowe 99445
Szkoły ponadgimnazjalne 214264
Spółki 85434
Administracja zespolona 85052
Jednostki budżetowe 151960
Przedszkola 345766
Zakłady budżetowe 35397
Instytucje kultury 34622
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 30161
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 26611
Kontrola i audyt 54085
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 72780
Kontrole zewnętrzne 106248
2021 rok 1088
2020 rok 3932
2019 rok 6208
2018 rok 4922
2017 rok 15503
2016 rok 30683
2015 rok 13051
2014 rok 8227
Kontrole wewnętrzne 12391
Kontrole jednostek podległych 1424
2021 2032
2020 3103
2019 8982
2018 20733
2017 17060
2016 31326
2015 47813
2013 67901
2014 38268
2012 99661
2011 98517
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra 46299
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 12476
Organizacje pozarządowe 167318
Sprawozdania z programu 18932
Inicjatywy lokalne 3509
Czym jest inicjatywa lokalna 3005
Wzory dokumentów 5538
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 3439
Rejestry, ewidencje i archiwa 48290
REJESTR ZBIORÓW 25262
Petycje 39630
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 49749
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 42840
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 7321
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 33013
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 30370
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 5757
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 74655
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 1730848
Deklaracja dostępności 3922

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 27299
Zespół redakcyjny 40106
Instrukcja obsługi 31719
Rejestr zmian 6814456
Statystyki 33412
Strona główna 126
Mapa serwisu 33701
Instrukcja obsługi 26518
Tłumacz języka migowego 80
Kanały RSS 12028
Polityka Plików Cookies 51639
Kontakt 73854