Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 10616
Inspektor Ochrony Danych 574
Ochrona wizyjna 900
Archiwum BIP Gminy ZG 97

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY PREZYDENTA RP 18173
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 44119
Informacje dla wyborców 164834
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 13771
Komisje wyborcze 87056
Program 500 PLUS 69817
Program "DOBRY START" 15623
e-Urząd 186044
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 69218
Centralny Rejestr Spraw 22573
Status dowodu osobistego 185346
Status dowodu rejestracyjnego 65417
Status prawa jazdy 69304
Informacje o stanie środowiska 90
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 15254
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 30153
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 15187
Konsultacje społeczne 55066
Co i jak załatwić w urzędzie? 3682269
Wykaz procedur wg haseł 857390
Sprawy 1139881
Młodzieżowa Rada Miasta 50060
Zielonogórska Rada Seniorów 21762
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 46
Dzielnica Nowe Miasto 65
Władze Miasta 2837
Prezydent Miasta 158877
Zastępca Prezydenta Miasta 49439
Zastępca Prezydenta Miasta 45356
Sekretarz Miasta 35033
Skarbnik Miasta 33005
Miasto Zielona Góra 113324
Dzielnica Nowe Miasto 39188
Wybory do Rady Dzielnicy 24115
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 2601
Realizacja polityk, programów i strategii 1120
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 1142
Zrealizowane inwestycje 768
Realizacja uchwał Rady Miasta 991
Realizacja budżetu obywatelskiego 702
Realizacja usług publicznych 786
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 1066
Sprawozdanie z wykonania budżetu 975
Urząd Miasta 1252167
Departamenty, Wydziały i Biura 499262
Departament Prezydenta Miasta 30366
Biuro Audytu 24787
Biuro Miejskich Rzeczników 59574
Biuro Prezydenta Miasta 54744
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 3040
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 1623
Biuro Prasowe (PR) 1229
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 809
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 4877
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 1672
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 10326
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 2333
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 2737
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 3852
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 2296
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 105123
Departament Rozwoju Miasta 77012
Biuro Administracji Budowlanej 42871
Biuro Geodezji i Katastru 51454
Biuro Ochrony Środowiska 54817
Biuro Urbanistyki i Planowania 33036
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 15425
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 20028
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 10062
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 22902
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 108077
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 13026
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 17352
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 7774
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 4726
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 22750
Departament Finansowy 11109
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 16747
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 10520
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 34633
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 8611
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 36294
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (DM) 43985
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 8703
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 29142
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 26183
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 715
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 22012
Straż Miejska 51275
Inspektor Ochrony Danych 4544
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2494
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3410
Biuro Ochrony Wizyjnej 3269
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 3872
Biuro Dzielnicy 2489
Departament Organizacyjny 7997
Biuro Obsługi Urzędu 15852
Biuro Organizacyjne 15702
Biuro Zamówień Publicznych 8832
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 5195
Biuro Rady Miasta 7497
Biuro Informatyki 22353
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 3015
Wydział Komunikacji (KM) 32191
Oświadczenia majątkowe 180518
Straż Miejska 82
Rada Miasta 181311
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 54587
Komisje Rady Miasta 46008
Radni Miasta Zielona Góra 90183
Oświadczenia majątkowe 23259
2018 3683
2018-2023 początek kadencji 5231
2015 - 2018 zakończenie kadencji 2879
2017 7442
2016 7068
2015 7904
2015-2018 początek kadencji 16009
2010-2014 zakończenie kadencji 10014
2014 9273
Sesje Rady Miasta 478294
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 865
Transmisje obrad rady 69250
Archiwum audio 52515
Realizacja sesji Rady Miasta 192671
Protokoły sesji 194077
Interpelacje i zapytania radnych 86552
Imienne wykazy głosowań radnych 3174
Dyżury Radnych 36640
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 1739
Komunikaty 1188360
Inwestycje celu publicznego 437125
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 193341
Planowanie przestrzenne 259683
Postępowania wodnoprawne 162795
Decyzja środowiskowa 135876
Zgłoszenia budowlane 163565
Warunki zabudowy 19115
Obwieszczenia 168330
Zimowe utrzymanie dróg 351
Zgromadzenia i imprezy masowe 43861
Planowane zgromadzenia 133492
Planowane imprezy masowe 7490
Zawiadomienie o zgromadzeniu 32
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 762
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 72
Przepisy prawne 44
Nieruchomości 206114
Informacja o wykazach nieruchomości 1628661
Najem 190915
Dzierżawy 795965
Przetargi 764158
Nieruchomości oferowane do zbycia 430220
Użytkowanie 13324
Użyczenie 10211
Podatki i opłaty 37026
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 2208
Budżet i finanse 7290
Budżet miasta 181208
Projekty budżetów Miasta 54445
Uchwały budżetowe 3097114
Sprawozdania z wykonania budżetu 92584
Informacje o przebiegu budżetu 129793
Ulgi i pomoc publiczna 45765
Opłata skarbowa 113
Numery rachunków bankowych 140857
Dług publiczny 13178
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 84991
Sprawozdania finansowe 51113
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 351
2018 624
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 22437
Rejestry umów 4185
Budżet obywatelski 2020 18033
Budżet obywatelski 2019 11399
Akty prawne 6590366
Projekty uchwał, konsultacje 247673
Uchwały i Zarządzenia 5344483
Obwieszczenia 476
Obwieszczenia Rady Miasta 37453
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 40767
Informacje Prezydenta Miasta 23995
Archiwalne 3660507
Dzienniki Ustaw 91
Monitor Polski 115
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 585
Nieodpłatna pomoc prawna 34486
Informacje o stanie środowiska 87484
Programu ochrony środowiska przed hałasem 3342
Sprawozdania z badań próbek wody 87849
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 1633
Niska emisja w mieście 1874
Aktualności 1678
Jakość powietrza w Zielonej Górze 5374
Niska emisja - poważny problem 1597
Plany i programy 3674
Przydatne aplikacje i programy 2493
Edukacja ekologiczna 2212
Program ochrony środowiska 7566
Rewitalizacja Miasta 96527
Rewitalizacja w roku 2015 965
Rewitalizacja w roku 2016 1136
Rewitalizacja w roku 2017 1151
Rewitalizacja w roku 2018 1676
Planowanie przestrzenne 638
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 220005
Ochrona danych osobowych 655
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 242254
Obowiązujące plany miejscowe 135147
Opracowywane plany miejscowe 64087
Wyłożenie do publicznego wglądu 222659
ZIELONA - Zielona Góra 5133
Koncepcje 9386
Rejestr wniosków do planów miejscowych 1429
Miejski Konserwator Zabytków 90416
Zakres ochrony 9333
Strefa ochrony konserwatorskiej 13010
Procedury załatwienia spraw 9330
Do pobrania 19278
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 16707
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 6133
Gospodarka Odpadami 67279
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 53
Punkt selektywnej zbiórki 15608
Podmiot odbierający odpady 4116
Harmonogramy odbioru odpadów 2166
RIPOK 4507
Rejestr działalności regulowanej 4043
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 4103
Akty prawne 5379
Sprawozdawczość 5799
Biuro Gospodarki Odpadami 103
Sprawozdawczość za 2019 rok 184
Sprawozdawczość za 2018 rok 1204
Sprawozdawczość za rok 2017 1513
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 1000
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 2417
Konkursy ofert - ogłoszenia 301942
Konkursy ofert - wyniki 163853
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 158596
Tryb pozakonkursowy - wyniki 14698
Zamówienia do 30 000 Euro 710691
Wyniki 143026
Zamówienia publiczne 2737121
Archiwum zamówień publicznych 926426
Wyniki zamówień publicznych 1157827
Wyniki innych postępowań 653688
Zamówienia na usługi społeczne 119927
Wyniki 30459
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 12497
Położenie geograficzne 15649
Historia miasta 17400
Nauka i kultura 11720
Ludność i rynek pracy 20213
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 35367
Strategia rozwoju miasta 25473
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 11454
Kierunki rozwoju miasta 27749
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 65229
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 2954
Polityka zagraniczna 57378
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 36460
Pozostałe zamówienia 15350
Wyniki 1997
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 399217
Nabór kandydatów - wyniki 6041
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 92505
REJESTR JEDNOSTEK 49305
Oświadczenia majątkowe 2019 996
Oświadczenia majątkowe 2018 6434
Oświadczenia majątkowe 2017 10552
Oświadczenia majątkowe 2016 12904
Oświadczenia majątkowe 2015 26771
Oświadczenia majątkowe 2014 20973
Żłobki 77926
Szkoły podstawowe 205339
Gimnazja - zawartość archiwalna 117469
Placówki oświatowe 83746
Szkoły ponadgimnazjalne 183517
Spółki 69428
Administracja zespolona 75179
Jednostki budżetowe 120054
Przedszkola 286816
Zakłady budżetowe 31625
Instytucje kultury 28392
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 26039
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 18538
Kontrola i audyt 53779
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 61469
Kontrole zewnętrzne 99195
2020 rok 84
2019 rok 1931
2018 rok 2526
2017 rok 9791
2016 rok 20976
2015 rok 9529
2014 rok 6215
Kontrole wewnętrzne 11182
Kontrole jednostek podległych 1421
2019 2552
2018 10353
2017 10346
2016 22298
2015 36230
2013 56940
2014 32102
2012 86872
2011 84806
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra 38742
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 2257
Organizacje pozarządowe 141136
Sprawozdania z programu 12272
Inicjatywy lokalne 1587
Czym jest inicjatywa lokalna 1296
Wzory dokumentów 1746
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 1592
Rejestry, ewidencje i archiwa 42967
REJESTR ZBIORÓW 17596
Petycje 35679
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 27715
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 22895
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 4645
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 13100
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 11673
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 3040
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 66272
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 1131383
Deklaracja dostępności 450

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 22723
Zespół redakcyjny 34445
Instrukcja obsługi 29185
Rejestr zmian 4691285
Statystyki 30633
Strona główna 125
Mapa serwisu 30101
Instrukcja obsługi 24228
Tłumacz języka migowego 78
Kanały RSS 10104
Polityka Plików Cookies 42975