ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 17321
Inspektor Ochrony Danych 1377
Ochrona wizyjna 2073
Archiwum BIP Gminy ZG 107

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny 2021 16021
Program 500 PLUS 80637
e-Urząd 217476
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 89561
Centralny Rejestr Spraw 26121
Status dowodu osobistego 198331
Status dowodu rejestracyjnego 77826
Status prawa jazdy 78084
Informacje o stanie środowiska 96
Kontakt z Urzędem 50
Badanie satysfakcji interesanta 17075
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 39189
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 23244
Co i jak załatwić w urzędzie? 4777093
Wykaz procedur wg haseł 1212550
Sprawy 1448844
Konsultacje społeczne 77176
Młodzieżowa Rada Miasta 67332
Zielonogórska Rada Seniorów 30601
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 72
Dzielnica Nowe Miasto 67
Władze Miasta 3929
Prezydent Miasta 175952
Zastępca Prezydenta Miasta 55447
Zastępca Prezydenta Miasta 50610
Sekretarz Miasta 39688
Skarbnik Miasta 36881
Miasto Zielona Góra 125761
Dzielnica Nowe Miasto 43963
Wybory do Rady Dzielnicy 34446
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2020 2560
Realizacja polityk, programów i strategii 387
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 419
Zrealizowane inwestycje 393
Realizacja uchwał rady miasta 442
Realizacja budżetu obywatelskiego 510
Realizacja usług publicznych 352
Działnosc spółek miejskich w 2020 r. 398
Sprawozdanie z wykonania budżetu 480
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 483
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2019 2516
Realizacja polityk, programów i strategii 1151
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 2364
Zrealizowane inwestycje 2012
Realizacja uchwał Rady Miasta 1677
Realizacja budżetu obywatelskiego 741
Realizacja usług publicznych 1151
Działalność spółek miejskich 2566
Sprawozdanie z wykonania budżetu 1226
Raport o stanie miasta Zielona Góra - prezentacja 1042
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 4437
Realizacja polityk, programów i strategii 2127
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 2768
Zrealizowane inwestycje 1814
Realizacja uchwał Rady Miasta 2223
Realizacja budżetu obywatelskiego 1594
Realizacja usług publicznych 1789
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 2412
Sprawozdanie z wykonania budżetu 1863
Urząd Miasta 1371480
Departamenty, Wydziały i Biura 567289
Departament Prezydenta Miasta 35551
Biuro Audytu 28722
Biuro Miejskich Rzeczników 69699
Biuro Prezydenta Miasta 63533
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 4514
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 4178
Biuro Prasowe (PR) 3067
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 2078
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 9414
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 3858
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 22067
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 5669
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 6827
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 10014
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 7351
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 114581
Departament Rozwoju Miasta 87948
Biuro Administracji Budowlanej 53652
Biuro Geodezji i Katastru 64554
Biuro Ochrony Środowiska 67424
Biuro Urbanistyki i Planowania 39725
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 20303
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 24426
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 12607
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 28714
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 119090
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 28461
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 46535
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 22786
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 10336
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 51902
Departament Finansowy 14647
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 21075
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 13190
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 44776
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 11162
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 42908
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (DM) 53888
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 13740
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 35891
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 38991
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 4977
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 29892
Straż Miejska 63808
Inspektor Ochrony Danych 6449
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 4036
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 4557
Biuro Ochrony Wizyjnej 8405
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 5523
Biuro Dzielnicy 3730
Departament Organizacyjny 10039
Biuro Obsługi Urzędu 20505
Biuro Organizacyjne 19846
Biuro Zamówień Publicznych 10853
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 6470
Biuro Rady Miasta 9757
Biuro Informatyki 24722
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 6722
Wydział Komunikacji (KM) 156776
Oświadczenia majątkowe 235735
Straż Miejska 150
Rada Miasta 195309
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 62792
Komisje Rady Miasta 49964
Radni Miasta Zielona Góra 102826
Oświadczenia majątkowe 25362
2020 2879
2019 4247
2018 6281
2018-2023 początek kadencji 8928
2015 - 2018 zakończenie kadencji 4967
2017 11428
2016 9827
2015 9969
2015-2018 początek kadencji 18929
Sesje Rady Miasta 634395
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 2542
Transmisje obrad rady 86205
Archiwum audio 59228
Realizacja sesji Rady Miasta 265280
Protokoły sesji 254423
Interpelacje i zapytania radnych 227188
Imienne wykazy głosowań radnych 5087
Dyżury Radnych 44518
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 8225
Komunikaty 1464789
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 269862
Instalacje PEM 19096
Planowanie przestrzenne 369744
Postępowania wodnoprawne 228914
Decyzja środowiskowa 178535
Zgłoszenia budowlane 333655
Obwieszczenia 245129
Zimowe utrzymanie dróg 1745
Zgromadzenia i imprezy masowe 49862
Planowane zgromadzenia 297663
Planowane imprezy masowe 12447
Zawiadomienie o zgromadzeniu 33
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 1048
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 100
Przepisy prawne 58
Nieruchomości 238446
Informacja o wykazach nieruchomości 1934597
Najem 236036
Dzierżawy 1215640
Przetargi 1105520
Nieruchomości oferowane do zbycia 588112
Użytkowanie 17345
Użyczenie 16521
Podatki i opłaty 57456
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 4162
Budżet obywatelski 29243
2022 547
2021 15052
2020 3946
2019 1874
Budżet i finanse 7539
Budżet miasta 199645
Projekty budżetów Miasta 63744
Uchwały budżetowe 5367896
Sprawozdania z wykonania budżetu 111890
Informacje o przebiegu budżetu 178787
Ulgi i pomoc publiczna 59139
Opłata skarbowa 114
Numery rachunków bankowych 176855
Dług publiczny 14472
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 110695
Sprawozdania finansowe 64473
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 837
2018 1595
2019 957
2020 250
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 28397
Rejestry umów 7464
Akty prawne 9494837
Projekty uchwał, konsultacje 346365
Uchwały i Zarządzenia 7595062
Obwieszczenia 495
Obwieszczenia Rady Miasta 40115
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 49244
Informacje Prezydenta Miasta 26184
Archiwalne 5468021
Dzienniki Ustaw 91
Monitor Polski 115
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2117
Nieodpłatna pomoc prawna 62799
Informacje o stanie środowiska 111416
Programu ochrony środowiska przed hałasem 5399
Sprawozdania z badań próbek wody 163441
Program "Czyste powietrze" 629
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 2403
Niska emisja w mieście 2779
Aktualności 2948
Jakość powietrza w Zielonej Górze 10017
Niska emisja - poważny problem 2271
Plany i programy 5297
Przydatne aplikacje i programy 3830
Edukacja ekologiczna 3294
Program ochrony środowiska 11662
Rewitalizacja Miasta 131786
Rewitalizacja w roku 2015 1788
Rewitalizacja w roku 2016 2013
Rewitalizacja w roku 2017 1987
Rewitalizacja w roku 2018 2736
Informacja na temat poprawy efektywności energetycznej 225
Planowanie przestrzenne 671
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 243357
Ochrona danych osobowych 1679
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 393
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 304387
Obowiązujące plany miejscowe 158987
Opracowywane plany miejscowe 77418
Wyłożenie do publicznego wglądu 311502
ZIELONA - Zielona Góra 6447
Koncepcje 11111
Rejestr wniosków do planów miejscowych 4633
Zagospodarowanie przestrzenne 1066
Inwestycje celu publicznego 52397
Warunki zabudowy 11668
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 837
Miejski Konserwator Zabytków 103048
Zakres ochrony 10528
Strefa ochrony konserwatorskiej 14793
Do pobrania 24401
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 18824
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 8544
Postępowania administracyjne w sprawie wpisania obiektów do rejestru zabytków 337
Stanowisko ds. rewitalizacji zabytków 63
Obwieszczenia 26
Gospodarka Odpadami 87853
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 68
Punkt selektywnej zbiórki 30430
Podmiot odbierający odpady 5437
Harmonogramy odbioru odpadów 2380
Adresy punktów zbierania folii, sznurka i opon 817
RIPOK 5822
Rejestr działalności regulowanej 5453
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 5153
Akty prawne 6938
Sprawozdawczość 7590
Biuro Gospodarki Odpadami 111
Sprawozdawczość za 2020 rok 539
Sprawozdawczość za 2019 rok 1249
Sprawozdawczość za 2018 rok 2190
Sprawozdawczość za rok 2017 2673
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 2271
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 949
Zawiadomienie dot. udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 163
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 3562
Konkursy ofert - ogłoszenia 517727
Konkursy ofert - wyniki 287166
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 335811
Tryb pozakonkursowy - wyniki 26780
Zamówienia do 130 tys. zł. 886761
Wyniki 199375
Zamówienia publiczne 3492262
Archiwum zamówień publicznych 1466753
Wyniki zamówień publicznych 1604353
Wyniki innych postępowań 1019056
Zamówienia na usługi społeczne 198892
Wyniki 59722
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 14514
Położenie geograficzne 17592
Historia miasta 21783
Nauka i kultura 13038
Ludność i rynek pracy 27620
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 42609
Strategia rozwoju miasta 29439
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 12544
Kierunki rozwoju miasta 34286
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 77293
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 4271
Polityka zagraniczna 65124
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 39631
Pozostałe zamówienia 23779
Wyniki 2784
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 479167
Nabór kandydatów - wyniki 13514
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 101008
REJESTR JEDNOSTEK 56217
Oświadczenia majątkowe 2020 3560
Oświadczenia majątkowe 2019 10179
Oświadczenia majątkowe 2018 12613
Oświadczenia majątkowe 2017 18115
Oświadczenia majątkowe 2016 21038
Oświadczenia majątkowe 2015 33148
Żłobki 88077
Szkoły podstawowe 237741
Gimnazja - zawartość archiwalna 129868
Placówki oświatowe 96057
Szkoły ponadgimnazjalne 207657
Spółki 81982
Administracja zespolona 82843
Jednostki budżetowe 145119
Przedszkola 331503
Zakłady budżetowe 34738
Instytucje kultury 33156
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 29309
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 24476
Kontrola i audyt 54028
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 69892
Kontrole zewnętrzne 104726
2021 rok 737
2020 rok 3068
2019 rok 5378
2018 rok 4443
2017 rok 14346
2016 rok 28679
2015 rok 12313
2014 rok 7808
Kontrole wewnętrzne 12132
Kontrole jednostek podległych 1424
2021 404
2020 2190
2019 7636
2018 18724
2017 15751
2016 29398
2015 45530
2013 65367
2014 36944
2012 96978
2011 95401
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra 44796
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 6919
Organizacje pozarządowe 160445
Sprawozdania z programu 17374
Inicjatywy lokalne 2965
Czym jest inicjatywa lokalna 2350
Wzory dokumentów 4472
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 3028
Rejestry, ewidencje i archiwa 46985
REJESTR ZBIORÓW 23386
Petycje 38597
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 44150
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 37878
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 6693
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 28081
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 26374
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 5158
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 72800
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 1562836
Deklaracja dostępności 3132

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 26344
Zespół redakcyjny 38628
Instrukcja obsługi 31096
Rejestr zmian 6131181
Statystyki 32634
Strona główna 126
Mapa serwisu 32784
Instrukcja obsługi 25785
Tłumacz języka migowego 80
Kanały RSS 11454
Polityka Plików Cookies 48973
Kontakt 55683