ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 10019
Inspektor Ochrony Danych 491
Ochrona wizyjna 781
Archiwum BIP Gminy ZG 96

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY PREZYDENTA RP 18083
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 43257
Informacje dla wyborców 161116
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 13408
Komisje wyborcze 85218
Program 500 PLUS 68639
Program "DOBRY START" 14858
e-Urząd 182420
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 66935
Centralny Rejestr Spraw 22166
Status dowodu osobistego 184224
Status dowodu rejestracyjnego 64265
Status prawa jazdy 68665
Informacje o stanie środowiska 90
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 15051
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 29374
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 14494
Konsultacje społeczne 52467
Co i jak załatwić w urzędzie? 3579568
Wykaz procedur wg haseł 835421
Sprawy 1113848
Młodzieżowa Rada Miasta 48136
Zielonogórska Rada Seniorów 20740
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 46
Dzielnica Nowe Miasto 64
Władze Miasta 2752
Prezydent Miasta 157356
Zastępca Prezydenta Miasta 48936
Zastępca Prezydenta Miasta 44910
Sekretarz Miasta 34669
Skarbnik Miasta 32642
Miasto Zielona Góra 111942
Dzielnica Nowe Miasto 38621
Wybory do Rady Dzielnicy 23368
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 1858
Realizacja polityk, programów i strategii 772
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 883
Zrealizowane inwestycje 599
Realizacja uchwał Rady Miasta 790
Realizacja budżetu obywatelskiego 572
Realizacja usług publicznych 594
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 901
Sprawozdanie z wykonania budżetu 783
Urząd Miasta 1237268
Departamenty, Wydziały i Biura 492337
Departament Prezydenta Miasta 29869
Biuro Audytu 24331
Biuro Miejskich Rzeczników 58755
Biuro Prezydenta Miasta 53909
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 2919
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 1412
Biuro Prasowe (PR) 1030
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 692
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 4434
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 1432
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 9203
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 2012
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 2369
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 3107
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 1964
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 104032
Departament Rozwoju Miasta 75902
Biuro Administracji Budowlanej 41897
Biuro Geodezji i Katastru 50191
Biuro Ochrony Środowiska 53453
Biuro Urbanistyki i Planowania 32343
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 14954
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 19526
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 9822
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 22346
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 107044
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 11714
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 14678
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 6770
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 4221
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 20093
Departament Finansowy 10805
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 16322
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 10239
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 33589
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 8331
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 35688
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (DM) 42972
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 8132
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 28513
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 24423
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 479
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 21191
Straż Miejska 50330
Inspektor Ochrony Danych 4292
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2330
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3287
Biuro Ochrony Wizyjnej 2973
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 3665
Biuro Dzielnicy 2350
Departament Organizacyjny 7778
Biuro Obsługi Urzędu 15453
Biuro Organizacyjne 15258
Biuro Zamówień Publicznych 8578
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 5068
Biuro Rady Miasta 7315
Biuro Informatyki 22092
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 2612
Wydział Komunikacji (KM) 21660
Oświadczenia majątkowe 176250
Straż Miejska 79
Rada Miasta 179960
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 53938
Komisje Rady Miasta 45658
Radni Miasta Zielona Góra 89131
Oświadczenia majątkowe 22969
2018 3276
2018-2023 początek kadencji 4867
2015 - 2018 zakończenie kadencji 2687
2017 7038
2016 6816
2015 7712
2015-2018 początek kadencji 15748
2010-2014 zakończenie kadencji 9802
2014 9097
2013 7749
Sesje Rady Miasta 466915
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 723
Transmisje obrad rady 67287
Archiwum audio 52044
Realizacja sesji Rady Miasta 186715
Protokoły sesji 189828
Interpelacje i zapytania radnych 74585
Imienne wykazy głosowań radnych 2971
Dyżury Radnych 35859
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 1095
Komunikaty 1166069
Inwestycje celu publicznego 417674
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 187774
Planowanie przestrzenne 252116
Postępowania wodnoprawne 159563
Decyzja środowiskowa 132849
Zgłoszenia budowlane 151059
Warunki zabudowy 17304
Obwieszczenia 161289
Zimowe utrzymanie dróg 270
Zgromadzenia i imprezy masowe 43312
Planowane zgromadzenia 126198
Planowane imprezy masowe 7021
Zawiadomienie o zgromadzeniu 32
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 751
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 68
Przepisy prawne 44
Nieruchomości 202808
Informacja o wykazach nieruchomości 1602066
Najem 187135
Dzierżawy 772680
Przetargi 740995
Nieruchomości oferowane do zbycia 415459
Użytkowanie 12932
Użyczenie 9702
Podatki i opłaty 34103
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 2039
Budżet i finanse 7277
Budżet miasta 179172
Projekty budżetów Miasta 53670
Uchwały budżetowe 2920674
Sprawozdania z wykonania budżetu 90244
Informacje o przebiegu budżetu 126518
Ulgi i pomoc publiczna 43920
Opłata skarbowa 113
Numery rachunków bankowych 137093
Dług publiczny 12990
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 81868
Sprawozdania finansowe 49846
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 300
2018 530
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 21853
Rejestry umów 3792
Budżet obywatelski 2020 17180
Budżet obywatelski 2019 10983
Akty prawne 6420246
Projekty uchwał, konsultacje 239877
Uchwały i Zarządzenia 5198404
Obwieszczenia 476
Obwieszczenia Rady Miasta 37096
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 39944
Informacje Prezydenta Miasta 23690
Archiwalne 3544739
Dzienniki Ustaw 91
Monitor Polski 115
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 414
Nieodpłatna pomoc prawna 32330
Informacje o stanie środowiska 85343
Programu ochrony środowiska przed hałasem 3062
Sprawozdania z badań próbek wody 80792
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 1534
Niska emisja w mieście 1761
Aktualności 1564
Jakość powietrza w Zielonej Górze 4923
Niska emisja - poważny problem 1498
Plany i programy 3407
Przydatne aplikacje i programy 2313
Edukacja ekologiczna 2079
Program ochrony środowiska 7116
Rewitalizacja Miasta 92740
Rewitalizacja w roku 2015 861
Rewitalizacja w roku 2016 1018
Rewitalizacja w roku 2017 1036
Rewitalizacja w roku 2018 1537
Planowanie przestrzenne 620
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 217712
Ochrona danych osobowych 546
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 237082
Obowiązujące plany miejscowe 133379
Opracowywane plany miejscowe 63135
Wyłożenie do publicznego wglądu 214707
ZIELONA - Zielona Góra 4983
Koncepcje 9181
Rejestr wniosków do planów miejscowych 1130
Miejski Konserwator Zabytków 89089
Zakres ochrony 9162
Strefa ochrony konserwatorskiej 12861
Procedury załatwienia spraw 9204
Do pobrania 18799
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 16449
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 5802
Gospodarka Odpadami 62836
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 53
Punkt selektywnej zbiórki 14078
Podmiot odbierający odpady 3918
Harmonogramy odbioru odpadów 2146
RIPOK 4335
Rejestr działalności regulowanej 3873
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 3983
Akty prawne 5134
Sprawozdawczość 5573
Biuro Gospodarki Odpadami 101
Sprawozdawczość za 2018 rok 943
Sprawozdawczość za rok 2017 1345
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 824
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 2379
Konkursy ofert - ogłoszenia 281492
Konkursy ofert - wyniki 151417
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 141999
Tryb pozakonkursowy - wyniki 13744
Zamówienia do 30 000 Euro 694536
Wyniki 136811
Zamówienia publiczne 2667434
Archiwum zamówień publicznych 876627
Wyniki zamówień publicznych 1122291
Wyniki innych postępowań 626841
Zamówienia na usługi społeczne 114105
Wyniki 27908
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 12271
Położenie geograficzne 15466
Historia miasta 16933
Nauka i kultura 11548
Ludność i rynek pracy 19509
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 34519
Strategia rozwoju miasta 25068
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 11345
Kierunki rozwoju miasta 27078
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 63792
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 2762
Polityka zagraniczna 56432
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 36199
Pozostałe zamówienia 14710
Wyniki 1953
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 393191
Nabór kandydatów - wyniki 5831
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 91690
REJESTR JEDNOSTEK 48571
Oświadczenia majątkowe 2019 275
Oświadczenia majątkowe 2018 5694
Oświadczenia majątkowe 2017 9841
Oświadczenia majątkowe 2016 12157
Oświadczenia majątkowe 2015 26086
Oświadczenia majątkowe 2014 20576
Żłobki 76828
Szkoły podstawowe 201391
Gimnazja - zawartość archiwalna 116347
Placówki oświatowe 82479
Szkoły ponadgimnazjalne 181080
Spółki 68237
Administracja zespolona 74418
Jednostki budżetowe 117380
Przedszkola 281206
Zakłady budżetowe 31328
Instytucje kultury 27799
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 25656
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 17890
Kontrola i audyt wewnętrzny 53760
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 60566
Kontrole zewnętrzne 98801
2019 rok 1583
2018 rok 2277
2017 rok 9153
2016 rok 20142
2015 rok 9183
2014 rok 5999
Kontrole wewnętrzne 11089
Kontrole jednostek podległych 1421
2019 1887
2018 9503
2017 9666
2016 21345
2015 35185
2013 55853
2014 31450
2012 85648
2011 83504
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra 37978
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 1861
Organizacje pozarządowe 139143
Sprawozdania z programu 11692
Inicjatywy lokalne 1456
Czym jest inicjatywa lokalna 1190
Wzory dokumentów 1518
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 1430
Rejestry, ewidencje i archiwa 42505
REJESTR ZBIORÓW 16974
Petycje 34019
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 26141
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 21327
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 4428
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 11570
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 10230
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 2847
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 65624
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 1101199
Deklaracja dostępności 210

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 22310
Zespół redakcyjny 34127
Instrukcja obsługi 29002
Rejestr zmian 4566147
Statystyki 30473
Strona główna 125
Mapa serwisu 29876
Instrukcja obsługi 24052
Tłumacz języka migowego 78
Kanały RSS 9967
Polityka Plików Cookies 42405
« powrót do poprzedniej strony