ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 15738
Inspektor Ochrony Danych 1186
Ochrona wizyjna 1733
Archiwum BIP Gminy ZG 105

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny 2021 5806
Program 500 PLUS 78443
e-Urząd 211342
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 85412
Centralny Rejestr Spraw 25354
Status dowodu osobistego 195653
Status dowodu rejestracyjnego 75869
Status prawa jazdy 76675
Informacje o stanie środowiska 95
Kontakt z Urzędem 49
Badanie satysfakcji interesanta 16632
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 37243
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 21631
Co i jak załatwić w urzędzie? 4562066
Wykaz procedur wg haseł 1131323
Sprawy 1377073
Konsultacje społeczne 71081
Młodzieżowa Rada Miasta 63488
Zielonogórska Rada Seniorów 28717
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 46
Dzielnica Nowe Miasto 67
Władze Miasta 3740
Prezydent Miasta 171643
Zastępca Prezydenta Miasta 54005
Zastępca Prezydenta Miasta 49396
Sekretarz Miasta 38473
Skarbnik Miasta 36138
Miasto Zielona Góra 123032
Dzielnica Nowe Miasto 43046
Wybory do Rady Dzielnicy 31994
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2020 1649
Realizacja polityk, programów i strategii 180
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 204
Zrealizowane inwestycje 178
Realizacja uchwał rady miasta 218
Realizacja budżetu obywatelskiego 262
Realizacja usług publicznych 156
Działnosc spółek miejskich w 2020 r. 172
Sprawozdanie z wykonania budżetu 293
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 320
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2019 2195
Realizacja polityk, programów i strategii 961
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 1832
Zrealizowane inwestycje 1561
Realizacja uchwał Rady Miasta 1349
Realizacja budżetu obywatelskiego 577
Realizacja usług publicznych 879
Działalność spółek miejskich 1922
Sprawozdanie z wykonania budżetu 982
Raport o stanie miasta Zielona Góra - prezentacja 849
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 3986
Realizacja polityk, programów i strategii 1923
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 2474
Zrealizowane inwestycje 1595
Realizacja uchwał Rady Miasta 1986
Realizacja budżetu obywatelskiego 1384
Realizacja usług publicznych 1592
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 2085
Sprawozdanie z wykonania budżetu 1645
Urząd Miasta 1345840
Departamenty, Wydziały i Biura 551793
Departament Prezydenta Miasta 34473
Biuro Audytu 27760
Biuro Miejskich Rzeczników 67111
Biuro Prezydenta Miasta 61669
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 4185
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 3593
Biuro Prasowe (PR) 2675
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 1826
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 8392
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 3346
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 19611
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 4883
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 5913
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 8587
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 6058
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 112538
Departament Rozwoju Miasta 85540
Biuro Administracji Budowlanej 51322
Biuro Geodezji i Katastru 61730
Biuro Ochrony Środowiska 64636
Biuro Urbanistyki i Planowania 38115
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 19257
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 23648
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 11964
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 27318
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 116856
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 25114
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 40463
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 19528
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 9114
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 44857
Departament Finansowy 13962
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 20212
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 12617
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 43129
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 10567
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 41443
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (DM) 51545
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 12627
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 34505
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 36722
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 3731
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 28177
Straż Miejska 60460
Inspektor Ochrony Danych 5991
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3642
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 4230
Biuro Ochrony Wizyjnej 7123
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 5131
Biuro Dzielnicy 3422
Departament Organizacyjny 9630
Biuro Obsługi Urzędu 19436
Biuro Organizacyjne 18984
Biuro Zamówień Publicznych 10401
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 6178
Biuro Rady Miasta 9175
Biuro Informatyki 24203
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 5829
Wydział Komunikacji (KM) 131547
Oświadczenia majątkowe 222596
Straż Miejska 101
Rada Miasta 192330
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 61102
Komisje Rady Miasta 49215
Radni Miasta Zielona Góra 100189
Oświadczenia majątkowe 24972
2020 1479
2019 3430
2018 5728
2018-2023 początek kadencji 8018
2015 - 2018 zakończenie kadencji 4531
2017 10336
2016 9154
2015 9429
2015-2018 początek kadencji 18338
Sesje Rady Miasta 594793
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 2180
Transmisje obrad rady 82857
Archiwum audio 57629
Realizacja sesji Rady Miasta 247244
Protokoły sesji 240547
Interpelacje i zapytania radnych 190194
Imienne wykazy głosowań radnych 4664
Dyżury Radnych 42781
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 6700
Komunikaty 1395268
Inwestycje celu publicznego 689331
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 249071
Instalacje PEM 12441
Planowanie przestrzenne 343037
Postępowania wodnoprawne 213871
Decyzja środowiskowa 167840
Zgłoszenia budowlane 295567
Warunki zabudowy 44158
Obwieszczenia 227085
Zimowe utrzymanie dróg 1288
Zgromadzenia i imprezy masowe 48495
Planowane zgromadzenia 257811
Planowane imprezy masowe 11173
Zawiadomienie o zgromadzeniu 33
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 990
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 99
Przepisy prawne 57
Nieruchomości 232057
Informacja o wykazach nieruchomości 1864864
Najem 225361
Dzierżawy 1100066
Przetargi 1021898
Nieruchomości oferowane do zbycia 559078
Użytkowanie 16456
Użyczenie 14686
Podatki i opłaty 54297
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 3668
Budżet obywatelski 28096
2021 13261
2020 3215
2019 1522
Budżet i finanse 7388
Budżet miasta 195658
Projekty budżetów Miasta 61357
Uchwały budżetowe 4705126
Sprawozdania z wykonania budżetu 107327
Informacje o przebiegu budżetu 167582
Ulgi i pomoc publiczna 56273
Opłata skarbowa 113
Numery rachunków bankowych 169808
Dług publiczny 14152
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 104582
Sprawozdania finansowe 61377
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 737
2018 1433
2019 754
2020 107
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 26962
Rejestry umów 6673
Akty prawne 8686103
Projekty uchwał, konsultacje 323107
Uchwały i Zarządzenia 6994180
Obwieszczenia 493
Obwieszczenia Rady Miasta 39485
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 47482
Informacje Prezydenta Miasta 25661
Archiwalne 4910413
Dzienniki Ustaw 91
Monitor Polski 115
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 1780
Nieodpłatna pomoc prawna 56299
Informacje o stanie środowiska 105083
Programu ochrony środowiska przed hałasem 4934
Sprawozdania z badań próbek wody 146159
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 2220
Niska emisja w mieście 2581
Aktualności 2588
Jakość powietrza w Zielonej Górze 9060
Niska emisja - poważny problem 2105
Plany i programy 5041
Przydatne aplikacje i programy 3563
Edukacja ekologiczna 3064
Program ochrony środowiska 10648
Rewitalizacja Miasta 124107
Rewitalizacja w roku 2015 1584
Rewitalizacja w roku 2016 1808
Rewitalizacja w roku 2017 1797
Rewitalizacja w roku 2018 2482
Informacja na temat poprawy efektywności energetycznej 79
Planowanie przestrzenne 670
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 237843
Ochrona danych osobowych 1443
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 290360
Obowiązujące plany miejscowe 153505
Opracowywane plany miejscowe 74002
Wyłożenie do publicznego wglądu 292913
ZIELONA - Zielona Góra 6123
Koncepcje 10720
Rejestr wniosków do planów miejscowych 3678
Miejski Konserwator Zabytków 100026
Zakres ochrony 10269
Strefa ochrony konserwatorskiej 14383
Do pobrania 23526
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 18281
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 7988
Gospodarka Odpadami 84550
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 68
Punkt selektywnej zbiórki 27675
Podmiot odbierający odpady 5191
Harmonogramy odbioru odpadów 2299
Adresy punktów zbierania folii, sznurka i opon 642
RIPOK 5498
Rejestr działalności regulowanej 5112
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 4945
Akty prawne 6660
Sprawozdawczość 7244
Biuro Gospodarki Odpadami 110
Sprawozdawczość za 2020 rok 275
Sprawozdawczość za 2019 rok 1047
Sprawozdawczość za 2018 rok 2004
Sprawozdawczość za rok 2017 2407
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 2046
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 440
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 3352
Konkursy ofert - ogłoszenia 464720
Konkursy ofert - wyniki 259100
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 289637
Tryb pozakonkursowy - wyniki 23543
Zamówienia do 130 tys. zł. 844846
Wyniki 186675
Zamówienia publiczne 3315678
Archiwum zamówień publicznych 1332853
Wyniki zamówień publicznych 1489856
Wyniki innych postępowań 920237
Zamówienia na usługi społeczne 178116
Wyniki 52946
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 14072
Położenie geograficzne 17147
Historia miasta 20598
Nauka i kultura 12722
Ludność i rynek pracy 25694
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 40652
Strategia rozwoju miasta 28476
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 12258
Kierunki rozwoju miasta 32689
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 74349
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 3989
Polityka zagraniczna 63137
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 38133
Pozostałe zamówienia 21489
Wyniki 2449
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 461075
Nabór kandydatów - wyniki 11604
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 98934
REJESTR JEDNOSTEK 54543
Oświadczenia majątkowe 2020 1631
Oświadczenia majątkowe 2019 8435
Oświadczenia majątkowe 2018 11229
Oświadczenia majątkowe 2017 16473
Oświadczenia majątkowe 2016 19283
Oświadczenia majątkowe 2015 31648
Żłobki 85911
Szkoły podstawowe 230395
Gimnazja - zawartość archiwalna 126884
Placówki oświatowe 92918
Szkoły ponadgimnazjalne 202437
Spółki 79026
Administracja zespolona 81117
Jednostki budżetowe 138974
Przedszkola 321203
Zakłady budżetowe 34146
Instytucje kultury 32159
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 28496
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 22970
Kontrola i audyt 54002
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 68016
Kontrole zewnętrzne 103710
2021 rok 325
2020 rok 2308
2019 rok 4612
2018 rok 4013
2017 rok 13421
2016 rok 27047
2015 rok 11668
2014 rok 7483
Kontrole wewnętrzne 11914
Kontrole jednostek podległych 1422
2021 84
2020 1468
2019 6658
2018 16798
2017 14670
2016 27940
2015 43213
2013 63318
2014 35953
2012 94638
2011 92754
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra 43386
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 5199
Organizacje pozarządowe 155787
Sprawozdania z programu 16193
Inicjatywy lokalne 2660
Czym jest inicjatywa lokalna 2010
Wzory dokumentów 3759
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 2688
Rejestry, ewidencje i archiwa 46064
REJESTR ZBIORÓW 21877
Petycje 38007
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 40058
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 34287
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 6236
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 24850
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 23260
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 4659
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 71096
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 1455101
Deklaracja dostępności 2495

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 25594
Zespół redakcyjny 37520
Instrukcja obsługi 30658
Rejestr zmian 5672230
Statystyki 31999
Strona główna 125
Mapa serwisu 32303
Instrukcja obsługi 25415
Tłumacz języka migowego 80
Kanały RSS 11111
Polityka Plików Cookies 47567
Kontakt 39907
« powrót do poprzedniej strony