ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 14672
Inspektor Ochrony Danych 1074
Ochrona wizyjna 1554
Archiwum BIP Gminy ZG 104

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny 2021 2568
Program 500 PLUS 76864
Program "DOBRY START" 21104
e-Urząd 206436
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 82564
Centralny Rejestr Spraw 24894
Status dowodu osobistego 193555
Status dowodu rejestracyjnego 73951
Status prawa jazdy 75471
Informacje o stanie środowiska 94
Kontakt z Urzędem 49
Badanie satysfakcji interesanta 16354
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 35860
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 20370
Co i jak załatwić w urzędzie? 4400642
Wykaz procedur wg haseł 1075922
Sprawy 1329442
Konsultacje społeczne 67113
Młodzieżowa Rada Miasta 60833
Zielonogórska Rada Seniorów 27307
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 46
Dzielnica Nowe Miasto 67
Władze Miasta 3574
Prezydent Miasta 169443
Zastępca Prezydenta Miasta 53187
Zastępca Prezydenta Miasta 48648
Sekretarz Miasta 37729
Skarbnik Miasta 35600
Miasto Zielona Góra 120953
Dzielnica Nowe Miasto 42321
Wybory do Rady Dzielnicy 30498
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2019 1879
Realizacja polityk, programów i strategii 823
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 1487
Zrealizowane inwestycje 1280
Realizacja uchwał Rady Miasta 1094
Realizacja budżetu obywatelskiego 484
Realizacja usług publicznych 701
Działalność spółek miejskich 1563
Sprawozdanie z wykonania budżetu 803
Raport o stanie miasta Zielona Góra - prezentacja 723
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 3776
Realizacja polityk, programów i strategii 1807
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 2244
Zrealizowane inwestycje 1453
Realizacja uchwał Rady Miasta 1796
Realizacja budżetu obywatelskiego 1287
Realizacja usług publicznych 1436
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 1915
Sprawozdanie z wykonania budżetu 1534
Urząd Miasta 1327713
Departamenty, Wydziały i Biura 542168
Departament Prezydenta Miasta 33720
Biuro Audytu 27159
Biuro Miejskich Rzeczników 65604
Biuro Prezydenta Miasta 60431
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 3959
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 3190
Biuro Prasowe (PR) 2394
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 1658
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 7693
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 2943
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 17765
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 4418
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 5340
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 7599
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 5103
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 110928
Departament Rozwoju Miasta 84043
Biuro Administracji Budowlanej 49651
Biuro Geodezji i Katastru 59791
Biuro Ochrony Środowiska 62919
Biuro Urbanistyki i Planowania 37162
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 18622
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 23062
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 11623
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 26539
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 115130
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 22966
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 35388
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 17277
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 8258
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 40872
Departament Finansowy 13478
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 19612
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 12239
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 41736
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 10212
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 40527
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (DM) 50165
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 11882
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 33489
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 35064
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 2950
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 27076
Straż Miejska 58720
Inspektor Ochrony Danych 5739
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3411
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 4075
Biuro Ochrony Wizyjnej 6289
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 4901
Biuro Dzielnicy 3192
Departament Organizacyjny 9289
Biuro Obsługi Urzędu 18724
Biuro Organizacyjne 18318
Biuro Zamówień Publicznych 10175
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 5996
Biuro Rady Miasta 8862
Biuro Informatyki 23823
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 5232
Wydział Komunikacji (KM) 115795
Oświadczenia majątkowe 211670
Straż Miejska 98
Rada Miasta 190464
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 59581
Komisje Rady Miasta 48476
Radni Miasta Zielona Góra 98432
Oświadczenia majątkowe 24549
2019 2714
2018 5426
2018-2023 początek kadencji 7521
2015 - 2018 zakończenie kadencji 4222
2017 9722
2016 8713
2015 9131
2015-2018 początek kadencji 17973
Sesje Rady Miasta 567904
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 1873
Transmisje obrad rady 80996
Archiwum audio 57000
Realizacja sesji Rady Miasta 236681
Protokoły sesji 229978
Interpelacje i zapytania radnych 167277
Imienne wykazy głosowań radnych 4423
Dyżury Radnych 41478
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 5452
Komunikaty 1357216
Inwestycje celu publicznego 634680
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 237429
Instalacje PEM 8328
Planowanie przestrzenne 325791
Postępowania wodnoprawne 202045
Decyzja środowiskowa 160494
Zgłoszenia budowlane 270896
Warunki zabudowy 37600
Obwieszczenia 214776
Zimowe utrzymanie dróg 1084
Zgromadzenia i imprezy masowe 47686
Planowane zgromadzenia 231404
Planowane imprezy masowe 10492
Zawiadomienie o zgromadzeniu 33
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 938
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 96
Przepisy prawne 54
Nieruchomości 227747
Informacja o wykazach nieruchomości 1809864
Najem 218729
Dzierżawy 1029472
Przetargi 969860
Nieruchomości oferowane do zbycia 536187
Użytkowanie 15882
Użyczenie 13725
Podatki i opłaty 52094
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 3380
Budżet i finanse 7373
Budżet miasta 192892
Projekty budżetów Miasta 60250
Uchwały budżetowe 4327190
Sprawozdania z wykonania budżetu 104041
Informacje o przebiegu budżetu 160115
Ulgi i pomoc publiczna 53639
Opłata skarbowa 113
Numery rachunków bankowych 164816
Dług publiczny 13954
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 100673
Sprawozdania finansowe 59009
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 649
2018 1261
2019 602
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 26064
Rejestry umów 6185
Budżet obywatelski 22279
2021 1986
2020 2694
2019 1272
Akty prawne 8182385
Projekty uchwał, konsultacje 307752
Uchwały i Zarządzenia 6619699
Obwieszczenia 487
Obwieszczenia Rady Miasta 39143
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 46176
Informacje Prezydenta Miasta 25341
Archiwalne 4587300
Dzienniki Ustaw 91
Monitor Polski 115
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 1577
Nieodpłatna pomoc prawna 51381
Informacje o stanie środowiska 101323
Programu ochrony środowiska przed hałasem 4651
Sprawozdania z badań próbek wody 133035
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 2092
Niska emisja w mieście 2476
Aktualności 2315
Jakość powietrza w Zielonej Górze 8559
Niska emisja - poważny problem 2015
Plany i programy 4822
Przydatne aplikacje i programy 3377
Edukacja ekologiczna 2908
Program ochrony środowiska 10057
Rewitalizacja Miasta 118979
Rewitalizacja w roku 2015 1476
Rewitalizacja w roku 2016 1699
Rewitalizacja w roku 2017 1712
Rewitalizacja w roku 2018 2344
Planowanie przestrzenne 667
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 234263
Ochrona danych osobowych 1320
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 280481
Obowiązujące plany miejscowe 150387
Opracowywane plany miejscowe 72345
Wyłożenie do publicznego wglądu 279763
ZIELONA - Zielona Góra 5924
Koncepcje 10483
Rejestr wniosków do planów miejscowych 3176
Miejski Konserwator Zabytków 98336
Zakres ochrony 10097
Strefa ochrony konserwatorskiej 14117
Do pobrania 22740
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 18006
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 7686
Gospodarka Odpadami 82058
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 67
Punkt selektywnej zbiórki 24624
Podmiot odbierający odpady 5031
Harmonogramy odbioru odpadów 2263
Adresy punktów zbierania folii, sznurka i opon 537
RIPOK 5326
Rejestr działalności regulowanej 4901
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 4812
Akty prawne 6508
Sprawozdawczość 7024
Biuro Gospodarki Odpadami 110
Sprawozdawczość za 2020 rok 96
Sprawozdawczość za 2019 rok 922
Sprawozdawczość za 2018 rok 1879
Sprawozdawczość za rok 2017 2233
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 1884
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 3186
Konkursy ofert - ogłoszenia 430719
Konkursy ofert - wyniki 239743
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 260194
Tryb pozakonkursowy - wyniki 21436
Zamówienia do 130 tys. zł. 816525
Wyniki 178125
Zamówienia publiczne 3205637
Archiwum zamówień publicznych 1247812
Wyniki zamówień publicznych 1416227
Wyniki innych postępowań 853945
Zamówienia na usługi społeczne 164541
Wyniki 48328
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 13802
Położenie geograficzne 16847
Historia miasta 20053
Nauka i kultura 12534
Ludność i rynek pracy 24573
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 39489
Strategia rozwoju miasta 27949
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 12129
Kierunki rozwoju miasta 31758
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 72467
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 3787
Polityka zagraniczna 61957
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 37854
Pozostałe zamówienia 19971
Wyniki 2365
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 446508
Nabór kandydatów - wyniki 10405
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 97537
REJESTR JEDNOSTEK 53626
Oświadczenia majątkowe 2020 765
Oświadczenia majątkowe 2019 6860
Oświadczenia majątkowe 2018 10251
Oświadczenia majątkowe 2017 15076
Oświadczenia majątkowe 2016 17867
Oświadczenia majątkowe 2015 30706
Żłobki 84625
Szkoły podstawowe 226139
Gimnazja - zawartość archiwalna 125125
Placówki oświatowe 91347
Szkoły ponadgimnazjalne 199092
Spółki 77094
Administracja zespolona 80110
Jednostki budżetowe 135453
Przedszkola 314828
Zakłady budżetowe 33721
Instytucje kultury 31459
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 27990
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 22149
Kontrola i audyt 53916
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 66957
Kontrole zewnętrzne 102532
2021 rok 84
2020 rok 1687
2019 rok 4105
2018 rok 3755
2017 rok 12730
2016 rok 25945
2015 rok 11268
2014 rok 7235
Kontrole wewnętrzne 11759
Kontrole jednostek podległych 1422
2021 30
2020 1026
2019 5948
2018 15596
2017 13995
2016 26940
2015 41859
2013 61875
2014 35326
2012 93212
2011 91155
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra 42575
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 4561
Organizacje pozarządowe 152650
Sprawozdania z programu 15370
Inicjatywy lokalne 2456
Czym jest inicjatywa lokalna 1881
Wzory dokumentów 3349
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 2472
Rejestry, ewidencje i archiwa 45452
REJESTR ZBIORÓW 20799
Petycje 37524
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 37453
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 31760
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 5855
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 22576
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 21116
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 4311
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 70038
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 1386809
Deklaracja dostępności 2132

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 25091
Zespół redakcyjny 36977
Instrukcja obsługi 30353
Rejestr zmian 5401558
Statystyki 31682
Strona główna 125
Mapa serwisu 31837
Instrukcja obsługi 25183
Tłumacz języka migowego 80
Kanały RSS 10921
Polityka Plików Cookies 46618
Kontakt 30482
« powrót do poprzedniej strony