ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 22106
Inspektor Ochrony Danych 1915
Ochrona wizyjna 3160
Archiwum BIP Gminy ZG 111

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 237685
Centralny Rejestr Spraw 28438
Status dowodu osobistego 205474
Status dowodu rejestracyjnego 84129
Status prawa jazdy 82533
Informacje o stanie środowiska 101
Kontakt z Urzędem 52
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 44220
Co i jak załatwić w urzędzie? 5383809
Wykaz procedur wg haseł 1427318
Sprawy 1662000
Konsultacje społeczne 96314
Konsultacje rynkowe 418
Młodzieżowa Rada Miasta 79811
Zielonogórska Rada Seniorów 37847
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 80
Dzielnica Nowe Miasto 68
Władze Miasta 4368
Prezydent Miasta 188548
Zastępca Prezydenta Miasta 59961
Zastępca Prezydenta Miasta 54125
Sekretarz Miasta 45437
Skarbnik Miasta 40974
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2021 1472
Realizacja polityk, programów i strategii 471
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 477
Zrealizowane inwestycje 469
Realizacja uchwał rady miasta 350
Realizacja budżetu obywatelskiego 392
Realizacja usług publicznych 390
Działalność spółek miejskich w 2021 r. 410
Sprawozdanie z wykonania budżetu 477
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 805
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2020 5016
Realizacja polityk, programów i strategii 1106
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 1334
Zrealizowane inwestycje 978
Realizacja uchwał rady miasta 1025
Realizacja budżetu obywatelskiego 1090
Realizacja usług publicznych 917
Działalność spółek miejskich w 2020 r. 1059
Sprawozdanie z wykonania budżetu 1098
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 1570
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2019 3681
Realizacja polityk, programów i strategii 1715
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 3831
Zrealizowane inwestycje 3378
Realizacja uchwał Rady Miasta 2602
Realizacja budżetu obywatelskiego 1184
Realizacja usług publicznych 1822
Działalność spółek miejskich 4525
Sprawozdanie z wykonania budżetu 1887
Raport o stanie miasta Zielona Góra - prezentacja 1626
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 5509
Realizacja polityk, programów i strategii 2756
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 3817
Zrealizowane inwestycje 2425
Realizacja uchwał Rady Miasta 3080
Realizacja budżetu obywatelskiego 2168
Realizacja usług publicznych 2495
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 3127
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2442
Urząd Miasta 1450515
Departamenty, Wydziały i Biura 608844
Departament Prezydenta Miasta 38809
Biuro Audytu 31632
Biuro Informacji i Kontaktu z Mediami 208
Biuro Miejskich Rzeczników 77120
Biuro Prezydenta Miasta 68678
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 5907
Biuro Prasowe (PR) 4441
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 2925
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 12338
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 5462
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 30436
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 7862
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 9913
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 14255
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 12483
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 120033
Departament Rozwoju Miasta 94596
Biuro Administracji Budowlanej 59650
Biuro Geodezji i Katastru 72131
Biuro Ochrony Środowiska 74931
Biuro Urbanistyki i Planowania 43668
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 23314
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 27238
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 14234
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 32206
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 125944
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 39504
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 62180
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 32124
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 14806
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 65619
Departament Finansowy 16588
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 23752
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 15144
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 51248
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 12660
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 46904
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (DM) 60693
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 17606
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 39548
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 46215
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 14560
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 34993
Straż Miejska 73533
Inspektor Ochrony Danych 7531
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 4979
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 5440
Biuro Ochrony Wizyjnej 12550
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 6885
Biuro Dzielnicy 4693
Departament Organizacyjny 11248
Biuro Obsługi Urzędu 23442
Biuro Organizacyjne 22140
Biuro Zamówień Publicznych 12180
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 7357
Biuro Rady Miasta 11199
Biuro Informatyki 26292
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 9383
Wydział Komunikacji (KM) 209918
Oświadczenia majątkowe 274114
Straż Miejska 724
Rada Miasta 203496
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 67836
Komisje Rady Miasta 52376
Radni Miasta Zielona Góra 110062
Oświadczenia majątkowe 26681
2021 3015
2020 5867
2019 6135
2018 7916
2018-2023 początek kadencji 12016
2015 - 2018 zakończenie kadencji 5979
2017 14170
2016 11545
2015-2018 początek kadencji 20214
Sesje Rady Miasta 736233
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 4207
Transmisje obrad rady 96488
Archiwum audio 63602
Realizacja sesji Rady Miasta 316533
Protokoły sesji 301879
Interpelacje i zapytania radnych 345339
Imienne wykazy głosowań radnych 6169
Dyżury Radnych 49648
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 16885
Komunikaty 1657906
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 335274
Instalacje PEM 41983
Planowanie przestrzenne 437221
Postępowania wodnoprawne 269662
Decyzja środowiskowa 214107
Zgłoszenia budowlane 506432
Obwieszczenia 298288
Zimowe utrzymanie dróg 3039
Informacje 86
Zgromadzenia i imprezy masowe 54274
Planowane zgromadzenia 417326
Planowane imprezy masowe 19857
Zawiadomienie o zgromadzeniu 59
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 1186
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 134
Przepisy prawne 61
Nieruchomości 255016
Informacja o wykazach nieruchomości 2144817
Najem 267976
Dzierżawy 1584287
Przetargi 1319845
Nieruchomości oferowane do zbycia 660980
Użytkowanie 19405
Użyczenie 21351
Podatki i opłaty 77241
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 5568
Budżet obywatelski 32250
2022 4706
2021 17645
2020 5488
2019 2727
Budżet i finanse 7772
Budżet miasta 213209
Projekty budżetów Miasta 70044
Uchwały budżetowe 7060482
Sprawozdania z wykonania budżetu 126031
Informacje o przebiegu budżetu 211816
Ulgi i pomoc publiczna 68459
Opłata skarbowa 122
Numery rachunków bankowych 197254
Dług publiczny 15408
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 130095
Sprawozdania finansowe 72965
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 1120
2018 2187
2019 1540
2020 758
2021 436
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 32630
Rejestry umów 10948
Akty prawne 11937409
Projekty uchwał, konsultacje 412505
Uchwały i Zarządzenia 9313404
Obwieszczenia 501
Obwieszczenia Rady Miasta 41966
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 54005
Informacje Prezydenta Miasta 27783
Archiwalne 7156588
Dzienniki Ustaw 91
Monitor Polski 115
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 103
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 3278
Nieodpłatna pomoc prawna 83657
Informacje o stanie środowiska 127332
Programu ochrony środowiska przed hałasem 6907
Sprawozdania z badań próbek wody 216649
Program "Czyste powietrze" 2828
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 2958
Niska emisja w mieście 3318
Aktualności 4444
Jakość powietrza w Zielonej Górze 13504
Niska emisja - poważny problem 2843
Plany i programy 6222
Przydatne aplikacje i programy 4736
Edukacja ekologiczna 3974
Program ochrony środowiska 14861
Rewitalizacja Miasta 153869
Rewitalizacja w roku 2015 2314
Rewitalizacja w roku 2016 2556
Rewitalizacja w roku 2017 2507
Rewitalizacja w roku 2018 3362
Informacja na temat poprawy efektywności energetycznej 1002
Informacja o prawie pierwokupu 504
Planowanie przestrzenne 679
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 334116
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 256654
Ochrona danych osobowych 2320
Wyłożenie do publicznego wglądu 366376
ZIELONA - Zielona Góra 7365
Koncepcje 12028
Rejestr wniosków do planów miejscowych 7389
Zagospodarowanie przestrzenne 4489
Inwestycje celu publicznego 257770
Warunki zabudowy 46033
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 5844
Miejski Konserwator Zabytków 111485
Zakres ochrony 11213
Strefa ochrony konserwatorskiej 16002
Do pobrania 27420
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 20161
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 9988
Postępowania administracyjne w sprawie wpisania obiektów do rejestru zabytków 1872
Stanowisko ds. rewitalizacji zabytków 845
Obwieszczenia 2597
Gospodarka Odpadami 99466
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 69
Punkt selektywnej zbiórki 44253
Podmiot odbierający odpady 6397
Harmonogramy odbioru odpadów 2840
Adresy punktów zbierania folii, sznurka i opon 1398
RIPOK 6520
Rejestr działalności regulowanej 6380
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 5722
Akty prawne 7799
Sprawozdawczość 8507
Biuro Gospodarki Odpadami 111
Sprawozdawczość za 2021 rok 474
Sprawozdawczość za 2020 rok 1273
Sprawozdawczość za 2019 rok 1873
Sprawozdawczość za 2018 rok 2746
Sprawozdawczość za rok 2017 3372
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 2946
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4430
Zawiadomienie dot. udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na 2022 r. 851
Zawiadomienie dot. udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na 2023 r. 140
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 4102
Konkursy ofert - ogłoszenia 661081
Konkursy ofert - wyniki 373974
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 469417
Tryb pozakonkursowy - wyniki 35663
Zamówienia do 130 tys. zł. 993990
Wyniki 239722
Zamówienia publiczne 3982799
Archiwum zamówień publicznych 1810085
Wyniki zamówień publicznych 1901120
Wyniki innych postępowań 1287173
Zamówienia na usługi społeczne 232809
Wyniki 79642
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 15941
Położenie geograficzne 19020
Historia miasta 26493
Nauka i kultura 14203
Ludność i rynek pracy 36240
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 47250
Strategia rozwoju miasta 31999
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 13212
Kierunki rozwoju miasta 38657
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 86039
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 5789
Polityka zagraniczna 69536
Dokumenty dotyczące miast partnerskich i zaprzyjaźnionych 3909
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 43145
Pozostałe zamówienia 30480
Wyniki 3322
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 522372
Nabór kandydatów - wyniki 17839
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 29249
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 106395
REJESTR JEDNOSTEK 60249
Oświadczenia majątkowe 2021 1554
Oświadczenia majątkowe 2020 9796
Oświadczenia majątkowe 2019 14927
Oświadczenia majątkowe 2018 16610
Oświadczenia majątkowe 2017 23208
Oświadczenia majątkowe 2016 26396
Żłobki 95399
Szkoły podstawowe 259554
Placówki oświatowe 104404
Gimnazja - zawartość archiwalna 137997
Szkoły ponadgimnazjalne 222295
Spółki 91863
Administracja zespolona 87954
Jednostki budżetowe 162058
Przedszkola 365233
Zakłady budżetowe 36387
Instytucje kultury 37085
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 31624
Kontrola i audyt 54140
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 75466
Kontrole zewnętrzne 108184
2022 rok 472
2021 rok 1643
2020 rok 5273
2019 rok 7478
2018 rok 5692
2017 rok 17170
2016 rok 33481
2015 rok 13994
2014 rok 8805
Kontrole wewnętrzne 12826
Kontrole jednostek podległych 1426
2022 1438
2021 3802
2020 4446
2019 11237
2018 23968
2017 19500
2016 34473
2015 51520
2013 71622
2014 40113
2012 104097
2011 103390
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra 48557
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 17363
Organizacje pozarządowe 174096
Sprawozdania z programu 21031
Inicjatywy lokalne 4012
Czym jest inicjatywa lokalna 4138
Wzory dokumentów 6943
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 3986
Rejestry, ewidencje i archiwa 49867
REJESTR ZBIORÓW 28827
Petycje 40974
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 57560
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 50055
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 8181
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 38746
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 35576
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 6565
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 77412
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 1904025
Deklaracja dostępności 5032

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 28343
Zespół redakcyjny 41427
Instrukcja obsługi 32463
Rejestr zmian 7948308
Statystyki 34293
Strona główna 126
Mapa serwisu 34695
Instrukcja obsługi 27252
Tłumacz języka migowego 80
Kanały RSS 12537
Polityka Plików Cookies 55686
Kontakt 99289
« powrót do poprzedniej strony