ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 11938
Inspektor Ochrony Danych 738
Ochrona wizyjna 1122
Archiwum BIP Gminy ZG 102

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powszechny Spis Rolny 2020 1106
Program 500 PLUS 72058
Program "DOBRY START" 18529
e-Urząd 192759
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 74066
Centralny Rejestr Spraw 23473
Status dowodu osobistego 188452
Status dowodu rejestracyjnego 68957
Status prawa jazdy 71482
Informacje o stanie środowiska 92
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 15669
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 31813
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 17197
Co i jak załatwić w urzędzie? 3920665
Wykaz procedur wg haseł 909359
Sprawy 1194588
Konsultacje społeczne 58845
Młodzieżowa Rada Miasta 53842
Zielonogórska Rada Seniorów 23638
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 46
Dzielnica Nowe Miasto 67
Władze Miasta 3041
Prezydent Miasta 162549
Zastępca Prezydenta Miasta 50772
Zastępca Prezydenta Miasta 46511
Sekretarz Miasta 35952
Skarbnik Miasta 33909
Miasto Zielona Góra 115941
Dzielnica Nowe Miasto 40245
Wybory do Rady Dzielnicy 26006
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2019 541
Realizacja polityk, programów i strategii 274
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 518
Zrealizowane inwestycje 446
Realizacja uchwał Rady Miasta 383
Realizacja budżetu obywatelskiego 156
Realizacja usług publicznych 232
Działalność spółek miejskich 546
Sprawozdanie z wykonania budżetu 307
Raport o stanie miasta Zielona Góra - prezentacja 222
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 3136
Realizacja polityk, programów i strategii 1419
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 1532
Zrealizowane inwestycje 1075
Realizacja uchwał Rady Miasta 1290
Realizacja budżetu obywatelskiego 897
Realizacja usług publicznych 1031
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 1441
Sprawozdanie z wykonania budżetu 1216
Urząd Miasta 1279311
Departamenty, Wydziały i Biura 514401
Departament Prezydenta Miasta 31502
Biuro Audytu 25508
Biuro Miejskich Rzeczników 61661
Biuro Prezydenta Miasta 56872
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 3344
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 2152
Biuro Prasowe (PR) 1658
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 1181
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 5895
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 2058
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 12739
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 3089
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 3642
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 5187
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 3108
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 107174
Departament Rozwoju Miasta 79513
Biuro Administracji Budowlanej 45063
Biuro Geodezji i Katastru 54219
Biuro Ochrony Środowiska 57912
Biuro Urbanistyki i Planowania 34404
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 16518
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 20924
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 10590
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 24102
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 110525
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 16341
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 22937
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 11425
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 5953
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 28927
Departament Finansowy 12065
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 17767
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 11151
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 36702
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 9134
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 37741
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (DM) 46082
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 9706
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 30465
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 28715
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 1321
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 23474
Straż Miejska 53791
Inspektor Ochrony Danych 5002
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2770
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3622
Biuro Ochrony Wizyjnej 4148
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 4236
Biuro Dzielnicy 2726
Departament Organizacyjny 8480
Biuro Obsługi Urzędu 16961
Biuro Organizacyjne 16619
Biuro Zamówień Publicznych 9334
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 5480
Biuro Rady Miasta 7925
Biuro Informatyki 22835
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 3802
Wydział Komunikacji (KM) 64229
Oświadczenia majątkowe 188377
Straż Miejska 92
Rada Miasta 184253
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 56128
Komisje Rady Miasta 46757
Radni Miasta Zielona Góra 93087
Oświadczenia majątkowe 23835
2019 845
2018 4401
2018-2023 początek kadencji 6002
2015 - 2018 zakończenie kadencji 3260
2017 8148
2016 7619
2015 8340
2015-2018 początek kadencji 16643
2010-2014 zakończenie kadencji 10536
2014 9771
Sesje Rady Miasta 501863
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 1263
Transmisje obrad rady 73260
Archiwum audio 54184
Realizacja sesji Rady Miasta 205727
Protokoły sesji 206257
Interpelacje i zapytania radnych 113837
Imienne wykazy głosowań radnych 3659
Dyżury Radnych 38379
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 3827
Komunikaty 1244232
Inwestycje celu publicznego 489392
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 207027
Instalacje PEM 1668
Planowanie przestrzenne 282164
Postępowania wodnoprawne 174365
Decyzja środowiskowa 143514
Zgłoszenia budowlane 196025
Warunki zabudowy 23782
Obwieszczenia 182400
Zimowe utrzymanie dróg 545
Zgromadzenia i imprezy masowe 45195
Planowane zgromadzenia 164054
Planowane imprezy masowe 8663
Zawiadomienie o zgromadzeniu 33
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 810
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 87
Przepisy prawne 51
Nieruchomości 213272
Informacja o wykazach nieruchomości 1688018
Najem 200102
Dzierżawy 859149
Przetargi 827059
Nieruchomości oferowane do zbycia 468236
Użytkowanie 14184
Użyczenie 11312
Podatki i opłaty 40810
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 2569
Budżet i finanse 7350
Budżet miasta 185024
Projekty budżetów Miasta 56044
Uchwały budżetowe 3400388
Sprawozdania z wykonania budżetu 96203
Informacje o przebiegu budżetu 138833
Ulgi i pomoc publiczna 48434
Opłata skarbowa 113
Numery rachunków bankowych 148461
Dług publiczny 13495
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 90495
Sprawozdania finansowe 53804
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 462
2018 876
2019 216
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 23516
Rejestry umów 4815
Budżet obywatelski 19540
2020 592
2019 195
Akty prawne 6996949
Projekty uchwał, konsultacje 265553
Uchwały i Zarządzenia 5639148
Obwieszczenia 476
Obwieszczenia Rady Miasta 38072
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 42762
Informacje Prezydenta Miasta 24482
Archiwalne 3847127
Dzienniki Ustaw 91
Monitor Polski 115
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 912
Nieodpłatna pomoc prawna 40006
Informacje o stanie środowiska 91868
Programu ochrony środowiska przed hałasem 3794
Sprawozdania z badań próbek wody 100427
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 1809
Niska emisja w mieście 2027
Aktualności 1890
Jakość powietrza w Zielonej Górze 6234
Niska emisja - poważny problem 1744
Plany i programy 4077
Przydatne aplikacje i programy 2816
Edukacja ekologiczna 2447
Program ochrony środowiska 8310
Rewitalizacja Miasta 103771
Rewitalizacja w roku 2015 1156
Rewitalizacja w roku 2016 1330
Rewitalizacja w roku 2017 1329
Rewitalizacja w roku 2018 1885
Planowanie przestrzenne 660
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 224662
Ochrona danych osobowych 911
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 254038
Obowiązujące plany miejscowe 139982
Opracowywane plany miejscowe 66832
Wyłożenie do publicznego wglądu 243953
ZIELONA - Zielona Góra 5387
Koncepcje 9827
Rejestr wniosków do planów miejscowych 2007
Miejski Konserwator Zabytków 93066
Zakres ochrony 9598
Strefa ochrony konserwatorskiej 13363
Do pobrania 20372
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 17230
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 6639
Gospodarka Odpadami 72131
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 64
Punkt selektywnej zbiórki 18654
Podmiot odbierający odpady 4427
Harmonogramy odbioru odpadów 2205
Adresy punktów zbierania folii, sznurka i opon 118
RIPOK 4786
Rejestr działalności regulowanej 4318
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 4338
Akty prawne 5797
Sprawozdawczość 6229
Biuro Gospodarki Odpadami 107
Sprawozdawczość za 2019 rok 437
Sprawozdawczość za 2018 rok 1473
Sprawozdawczość za rok 2017 1749
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 1345
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 2665
Konkursy ofert - ogłoszenia 338411
Konkursy ofert - wyniki 187683
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 189626
Tryb pozakonkursowy - wyniki 16534
Zamówienia do 30 000 Euro 745097
Wyniki 155245
Zamówienia publiczne 2880685
Archiwum zamówień publicznych 1041359
Wyniki zamówień publicznych 1243535
Wyniki innych postępowań 708651
Zamówienia na usługi społeczne 133058
Wyniki 35777
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 12925
Położenie geograficzne 16050
Historia miasta 18221
Nauka i kultura 12017
Ludność i rynek pracy 21903
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 36462
Strategia rozwoju miasta 26187
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 11689
Kierunki rozwoju miasta 28975
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 67524
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 3232
Polityka zagraniczna 58938
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 36931
Pozostałe zamówienia 16671
Wyniki 2107
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 414077
Nabór kandydatów - wyniki 6608
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 94173
REJESTR JEDNOSTEK 50661
Oświadczenia majątkowe 2019 2686
Oświadczenia majątkowe 2018 7709
Oświadczenia majątkowe 2017 11666
Oświadczenia majątkowe 2016 14239
Oświadczenia majątkowe 2015 27853
Oświadczenia majątkowe 2014 22090
Żłobki 80252
Szkoły podstawowe 213215
Gimnazja - zawartość archiwalna 120013
Placówki oświatowe 86471
Szkoły ponadgimnazjalne 190114
Spółki 71873
Administracja zespolona 76987
Jednostki budżetowe 125446
Przedszkola 295291
Zakłady budżetowe 32308
Instytucje kultury 29443
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 26669
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 19839
Kontrola i audyt 53833
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 63165
Kontrole zewnętrzne 99864
2020 rok 406
2019 rok 2672
2018 rok 2983
2017 rok 10851
2016 rok 22517
2015 rok 10150
2014 rok 6582
Kontrole wewnętrzne 11373
Kontrole jednostek podległych 1421
2019 3833
2018 12040
2017 11819
2016 23772
2015 38136
2013 58632
2014 33424
2012 88752
2011 86754
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra 40287
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 2864
Organizacje pozarządowe 144172
Sprawozdania z programu 13559
Inicjatywy lokalne 1847
Czym jest inicjatywa lokalna 1478
Wzory dokumentów 2157
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 1874
Rejestry, ewidencje i archiwa 43783
REJESTR ZBIORÓW 18634
Petycje 36282
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 30817
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 25614
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 5063
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 15830
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 14514
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 3547
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 67468
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 1214006
Deklaracja dostępności 1029

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 23600
Zespół redakcyjny 35241
Instrukcja obsługi 29561
Rejestr zmian 4848908
Statystyki 30983
Strona główna 125
Mapa serwisu 30668
Instrukcja obsługi 24565
Tłumacz języka migowego 80
Kanały RSS 10403
Polityka Plików Cookies 44380
Kontakt 7012
« powrót do poprzedniej strony