ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 20599
Inspektor Ochrony Danych 1726
Ochrona wizyjna 2814
Archiwum BIP Gminy ZG 109

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 231263
Centralny Rejestr Spraw 27621
Status dowodu osobistego 203137
Status dowodu rejestracyjnego 82146
Status prawa jazdy 81162
Informacje o stanie środowiska 97
Kontakt z Urzędem 50
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 42623
Co i jak załatwić w urzędzie? 5201628
Wykaz procedur wg haseł 1366993
Sprawy 1587073
Konsultacje społeczne 89722
Młodzieżowa Rada Miasta 75725
Zielonogórska Rada Seniorów 35066
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 76
Dzielnica Nowe Miasto 67
Władze Miasta 4199
Prezydent Miasta 184199
Zastępca Prezydenta Miasta 58685
Zastępca Prezydenta Miasta 52939
Sekretarz Miasta 44550
Skarbnik Miasta 40122
Miasto Zielona Góra 131332
Dzielnica Nowe Miasto 46174
Wybory do Rady Dzielnicy 38796
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2021 883
Realizacja polityk, programów i strategii 267
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 280
Zrealizowane inwestycje 261
Realizacja uchwał rady miasta 186
Realizacja budżetu obywatelskiego 217
Realizacja usług publicznych 204
Działalność spółek miejskich w 2021 r. 243
Sprawozdanie z wykonania budżetu 290
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 372
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2020 4482
Realizacja polityk, programów i strategii 899
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 1069
Zrealizowane inwestycje 798
Realizacja uchwał rady miasta 786
Realizacja budżetu obywatelskiego 917
Realizacja usług publicznych 738
Działalność spółek miejskich w 2020 r. 859
Sprawozdanie z wykonania budżetu 860
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 1127
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2019 3336
Realizacja polityk, programów i strategii 1545
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 3357
Zrealizowane inwestycje 2916
Realizacja uchwał Rady Miasta 2303
Realizacja budżetu obywatelskiego 1041
Realizacja usług publicznych 1579
Działalność spółek miejskich 3891
Sprawozdanie z wykonania budżetu 1674
Raport o stanie miasta Zielona Góra - prezentacja 1448
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 5181
Realizacja polityk, programów i strategii 2557
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 3483
Zrealizowane inwestycje 2191
Realizacja uchwał Rady Miasta 2791
Realizacja budżetu obywatelskiego 1973
Realizacja usług publicznych 2210
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 2908
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2257
Urząd Miasta 1424215
Departamenty, Wydziały i Biura 595612
Departament Prezydenta Miasta 37571
Biuro Audytu 30737
Biuro Informacji i Kontaktu z Mediami 113
Biuro Miejskich Rzeczników 74573
Biuro Prezydenta Miasta 66891
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 5321
Biuro Prasowe (PR) 3929
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 2624
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 11457
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 4845
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 27719
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 7146
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 8916
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 12954
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 10584
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 118450
Departament Rozwoju Miasta 92431
Biuro Administracji Budowlanej 57904
Biuro Geodezji i Katastru 69496
Biuro Ochrony Środowiska 72571
Biuro Urbanistyki i Planowania 42520
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 22396
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 26415
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 13750
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 31091
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 123465
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 35775
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 57276
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 28971
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 13312
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 61341
Departament Finansowy 15985
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 22819
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 14375
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 49698
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 12166
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 45601
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (DM) 58347
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 16234
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 38266
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 44344
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 10260
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 33303
Straż Miejska 70306
Inspektor Ochrony Danych 7186
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 4688
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 5174
Biuro Ochrony Wizyjnej 11121
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 6446
Biuro Dzielnicy 4320
Departament Organizacyjny 10798
Biuro Obsługi Urzędu 22463
Biuro Organizacyjne 21397
Biuro Zamówień Publicznych 11707
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 7016
Biuro Rady Miasta 10684
Biuro Informatyki 25785
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 8359
Wydział Komunikacji (KM) 191979
Oświadczenia majątkowe 262728
Straż Miejska 267
Rada Miasta 200918
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 66215
Komisje Rady Miasta 51663
Radni Miasta Zielona Góra 107715
Oświadczenia majątkowe 26390
2021 1595
2020 5094
2019 5398
2018 7195
2018-2023 początek kadencji 10907
2015 - 2018 zakończenie kadencji 5682
2017 13045
2016 10739
2015-2018 początek kadencji 19873
Sesje Rady Miasta 704181
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 3655
Transmisje obrad rady 92417
Archiwum audio 62166
Realizacja sesji Rady Miasta 300098
Protokoły sesji 282120
Interpelacje i zapytania radnych 304791
Imienne wykazy głosowań radnych 5821
Dyżury Radnych 47697
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 13303
Komunikaty 1588731
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 313967
Instalacje PEM 33698
Planowanie przestrzenne 416609
Postępowania wodnoprawne 256493
Decyzja środowiskowa 202408
Zgłoszenia budowlane 462169
Obwieszczenia 278430
Zimowe utrzymanie dróg 2641
Zgromadzenia i imprezy masowe 52742
Planowane zgromadzenia 380505
Planowane imprezy masowe 16840
Zawiadomienie o zgromadzeniu 48
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 1134
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 131
Przepisy prawne 60
Nieruchomości 250143
Informacja o wykazach nieruchomości 2077350
Najem 256277
Dzierżawy 1455265
Przetargi 1248776
Nieruchomości oferowane do zbycia 636822
Użytkowanie 18713
Użyczenie 19883
Podatki i opłaty 73437
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 5190
Budżet obywatelski 31534
2022 3876
2021 17007
2020 5058
2019 2503
Budżet i finanse 7757
Budżet miasta 208610
Projekty budżetów Miasta 67842
Uchwały budżetowe 6526117
Sprawozdania z wykonania budżetu 121426
Informacje o przebiegu budżetu 200973
Ulgi i pomoc publiczna 65871
Opłata skarbowa 117
Numery rachunków bankowych 191670
Dług publiczny 15040
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 124114
Sprawozdania finansowe 70300
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 1038
2018 1942
2019 1355
2020 615
2021 249
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 31349
Rejestry umów 10001
Akty prawne 11042982
Projekty uchwał, konsultacje 392290
Uchwały i Zarządzenia 8764735
Obwieszczenia 497
Obwieszczenia Rady Miasta 41359
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 52590
Informacje Prezydenta Miasta 27194
Archiwalne 6512670
Dzienniki Ustaw 91
Monitor Polski 115
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 103
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2883
Nieodpłatna pomoc prawna 76858
Informacje o stanie środowiska 122538
Programu ochrony środowiska przed hałasem 6435
Sprawozdania z badań próbek wody 200264
Program "Czyste powietrze" 1987
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 2799
Niska emisja w mieście 3163
Aktualności 3959
Jakość powietrza w Zielonej Górze 12109
Niska emisja - poważny problem 2630
Plany i programy 5939
Przydatne aplikacje i programy 4440
Edukacja ekologiczna 3740
Program ochrony środowiska 13967
Rewitalizacja Miasta 147428
Rewitalizacja w roku 2015 2146
Rewitalizacja w roku 2016 2391
Rewitalizacja w roku 2017 2353
Rewitalizacja w roku 2018 3173
Informacja na temat poprawy efektywności energetycznej 710
Informacja o prawie pierwokupu 329
Planowanie przestrzenne 676
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 325976
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 252997
Ochrona danych osobowych 2117
Wyłożenie do publicznego wglądu 349012
ZIELONA - Zielona Góra 7078
Koncepcje 11743
Rejestr wniosków do planów miejscowych 6592
Zagospodarowanie przestrzenne 3612
Inwestycje celu publicznego 190731
Warunki zabudowy 33883
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 3669
Miejski Konserwator Zabytków 108423
Zakres ochrony 10984
Strefa ochrony konserwatorskiej 15637
Do pobrania 26246
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 19648
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 9490
Postępowania administracyjne w sprawie wpisania obiektów do rejestru zabytków 1259
Stanowisko ds. rewitalizacji zabytków 545
Obwieszczenia 1562
Gospodarka Odpadami 96505
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 69
Punkt selektywnej zbiórki 38778
Podmiot odbierający odpady 6173
Harmonogramy odbioru odpadów 2685
Adresy punktów zbierania folii, sznurka i opon 1205
RIPOK 6293
Rejestr działalności regulowanej 6123
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 5536
Akty prawne 7558
Sprawozdawczość 8238
Biuro Gospodarki Odpadami 111
Sprawozdawczość za 2021 rok 262
Sprawozdawczość za 2020 rok 1113
Sprawozdawczość za 2019 rok 1685
Sprawozdawczość za 2018 rok 2592
Sprawozdawczość za rok 2017 3190
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 2760
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3315
Zawiadomienie dot. udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 618
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 3890
Konkursy ofert - ogłoszenia 617795
Konkursy ofert - wyniki 349773
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 424787
Tryb pozakonkursowy - wyniki 33001
Zamówienia do 130 tys. zł. 958672
Wyniki 225718
Zamówienia publiczne 3825773
Archiwum zamówień publicznych 1703979
Wyniki zamówień publicznych 1807907
Wyniki innych postępowań 1202730
Zamówienia na usługi społeczne 222377
Wyniki 72500
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 15395
Położenie geograficzne 18575
Historia miasta 24821
Nauka i kultura 13753
Ludność i rynek pracy 32165
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 45498
Strategia rozwoju miasta 31310
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 12983
Kierunki rozwoju miasta 37135
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 83103
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 5388
Polityka zagraniczna 68426
Dokumenty dotyczące miast partnerskich i zaprzyjaźnionych 2395
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 42487
Pozostałe zamówienia 28217
Wyniki 3135
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 508109
Nabór kandydatów - wyniki 16467
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 27777
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 104868
REJESTR JEDNOSTEK 58898
Oświadczenia majątkowe 2021 885
Oświadczenia majątkowe 2020 7995
Oświadczenia majątkowe 2019 13294
Oświadczenia majątkowe 2018 15405
Oświadczenia majątkowe 2017 21614
Oświadczenia majątkowe 2016 24668
Żłobki 93319
Szkoły podstawowe 252080
Placówki oświatowe 101657
Gimnazja - zawartość archiwalna 135481
Szkoły ponadgimnazjalne 217856
Spółki 87543
Administracja zespolona 86240
Jednostki budżetowe 156089
Przedszkola 353106
Zakłady budżetowe 35752
Instytucje kultury 35575
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 30746
Kontrola i audyt 54107
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 73959
Kontrole zewnętrzne 107026
2022 rok 153
2021 rok 1319
2020 rok 4409
2019 rok 6627
2018 rok 5183
2017 rok 16118
2016 rok 31719
2015 rok 13412
2014 rok 8433
Kontrole wewnętrzne 12555
Kontrole jednostek podległych 1424
2022 386
2021 2764
2020 3637
2019 9774
2018 21902
2017 17991
2016 32470
2015 49114
2013 69311
2014 38925
2012 101350
2011 100238
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra 47086
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 14447
Organizacje pozarządowe 170109
Sprawozdania z programu 19888
Inicjatywy lokalne 3733
Czym jest inicjatywa lokalna 3439
Wzory dokumentów 6114
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 3700
Rejestry, ewidencje i archiwa 48978
REJESTR ZBIORÓW 26268
Petycje 40186
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 52956
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 45845
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 7733
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 35443
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 32584
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 6096
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 75720
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 1805752
Deklaracja dostępności 4445

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 27764
Zespół redakcyjny 40623
Instrukcja obsługi 32030
Rejestr zmian 7227367
Statystyki 33796
Strona główna 126
Mapa serwisu 34129
Instrukcja obsługi 26833
Tłumacz języka migowego 80
Kanały RSS 12247
Polityka Plików Cookies 53300
Kontakt 83758
« powrót do poprzedniej strony