ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 19369
Inspektor Ochrony Danych 1606
Ochrona wizyjna 2557
Archiwum BIP Gminy ZG 108

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 226769
Centralny Rejestr Spraw 27085
Status dowodu osobistego 201167
Status dowodu rejestracyjnego 80564
Status prawa jazdy 80058
Informacje o stanie środowiska 97
Kontakt z Urzędem 50
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 41403
Co i jak załatwić w urzędzie? 5063252
Wykaz procedur wg haseł 1315970
Sprawy 1536077
Konsultacje społeczne 84576
Młodzieżowa Rada Miasta 72834
Zielonogórska Rada Seniorów 33289
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 75
Dzielnica Nowe Miasto 67
Władze Miasta 4116
Prezydent Miasta 181597
Zastępca Prezydenta Miasta 57610
Zastępca Prezydenta Miasta 52127
Sekretarz Miasta 43612
Skarbnik Miasta 39215
Miasto Zielona Góra 129487
Dzielnica Nowe Miasto 45419
Wybory do Rady Dzielnicy 37191
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2020 3902
Realizacja polityk, programów i strategii 707
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 856
Zrealizowane inwestycje 652
Realizacja uchwał rady miasta 673
Realizacja budżetu obywatelskiego 790
Realizacja usług publicznych 604
Działnosc spółek miejskich w 2020 r. 685
Sprawozdanie z wykonania budżetu 717
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 856
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2019 3017
Realizacja polityk, programów i strategii 1382
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 2911
Zrealizowane inwestycje 2628
Realizacja uchwał Rady Miasta 2047
Realizacja budżetu obywatelskiego 931
Realizacja usług publicznych 1417
Działalność spółek miejskich 3343
Sprawozdanie z wykonania budżetu 1512
Raport o stanie miasta Zielona Góra - prezentacja 1289
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 4899
Realizacja polityk, programów i strategii 2403
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 3214
Zrealizowane inwestycje 2059
Realizacja uchwał Rady Miasta 2571
Realizacja budżetu obywatelskiego 1884
Realizacja usług publicznych 2046
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 2729
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2129
Urząd Miasta 1407771
Departamenty, Wydziały i Biura 586847
Departament Prezydenta Miasta 36921
Biuro Audytu 29985
Biuro Informacji i Kontaktu z Mediami 61
Biuro Miejskich Rzeczników 72756
Biuro Prezydenta Miasta 65675
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 4969
Biuro Prasowe (PR) 3646
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 2445
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 10780
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 4480
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 25869
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 6605
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 8279
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 12035
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 9517
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 116958
Departament Rozwoju Miasta 90866
Biuro Administracji Budowlanej 56470
Biuro Geodezji i Katastru 67811
Biuro Ochrony Środowiska 70800
Biuro Urbanistyki i Planowania 41621
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 21677
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 25916
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 13357
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 30369
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 121922
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 33092
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 53919
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 26996
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 12238
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 58529
Departament Finansowy 15573
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 22229
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 13938
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 48607
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 11858
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 44773
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (DM) 56814
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 15371
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 37462
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 43113
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 8432
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 32383
Straż Miejska 68216
Inspektor Ochrony Danych 6912
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 4447
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 4993
Biuro Ochrony Wizyjnej 10120
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 6168
Biuro Dzielnicy 4125
Departament Organizacyjny 10541
Biuro Obsługi Urzędu 21887
Biuro Organizacyjne 20855
Biuro Zamówień Publicznych 11459
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 6803
Biuro Rady Miasta 10364
Biuro Informatyki 25427
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 7734
Wydział Komunikacji (KM) 180315
Oświadczenia majątkowe 250769
Straż Miejska 207
Rada Miasta 198938
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 64904
Komisje Rady Miasta 51103
Radni Miasta Zielona Góra 106105
Oświadczenia majątkowe 25813
2021 108
2020 4362
2019 5024
2018 6880
2018-2023 początek kadencji 10061
2015 - 2018 zakończenie kadencji 5413
2017 12441
2016 10347
2015-2018 początek kadencji 19494
Sesje Rady Miasta 679510
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 3173
Transmisje obrad rady 89948
Archiwum audio 61397
Realizacja sesji Rady Miasta 287204
Protokoły sesji 272220
Interpelacje i zapytania radnych 277559
Imienne wykazy głosowań radnych 5579
Dyżury Radnych 46629
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 11866
Komunikaty 1546371
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 297990
Instalacje PEM 28970
Planowanie przestrzenne 400157
Postępowania wodnoprawne 246663
Decyzja środowiskowa 194036
Zgłoszenia budowlane 411852
Obwieszczenia 266645
Zimowe utrzymanie dróg 2419
Zgromadzenia i imprezy masowe 51807
Planowane zgromadzenia 352177
Planowane imprezy masowe 14856
Zawiadomienie o zgromadzeniu 44
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 1107
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 127
Przepisy prawne 59
Nieruchomości 246775
Informacja o wykazach nieruchomości 2031202
Najem 249564
Dzierżawy 1375822
Przetargi 1200747
Nieruchomości oferowane do zbycia 619595
Użytkowanie 18227
Użyczenie 18688
Podatki i opłaty 70896
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 4757
Budżet obywatelski 30953
2022 3188
2021 16383
2020 4698
2019 2312
Budżet i finanse 7736
Budżet miasta 205784
Projekty budżetów Miasta 66400
Uchwały budżetowe 6127903
Sprawozdania z wykonania budżetu 118076
Informacje o przebiegu budżetu 192942
Ulgi i pomoc publiczna 63661
Opłata skarbowa 117
Numery rachunków bankowych 187073
Dług publiczny 14862
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 119519
Sprawozdania finansowe 68008
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 967
2018 1830
2019 1223
2020 482
2021 100
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 30419
Rejestry umów 9269
Akty prawne 10497090
Projekty uchwał, konsultacje 376061
Uchwały i Zarządzenia 8354202
Obwieszczenia 495
Obwieszczenia Rady Miasta 40865
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 51367
Informacje Prezydenta Miasta 26786
Archiwalne 6152427
Dzienniki Ustaw 91
Monitor Polski 115
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 103
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2638
Nieodpłatna pomoc prawna 71470
Informacje o stanie środowiska 118394
Programu ochrony środowiska przed hałasem 6002
Sprawozdania z badań próbek wody 186671
Program "Czyste powietrze" 1462
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 2641
Niska emisja w mieście 3013
Aktualności 3553
Jakość powietrza w Zielonej Górze 11566
Niska emisja - poważny problem 2504
Plany i programy 5702
Przydatne aplikacje i programy 4239
Edukacja ekologiczna 3582
Program ochrony środowiska 13155
Rewitalizacja Miasta 142032
Rewitalizacja w roku 2015 2008
Rewitalizacja w roku 2016 2256
Rewitalizacja w roku 2017 2215
Rewitalizacja w roku 2018 3020
Informacja na temat poprawy efektywności energetycznej 517
Informacja o prawie pierwokupu 227
Planowanie przestrzenne 671
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 320227
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 250145
Ochrona danych osobowych 1962
Wyłożenie do publicznego wglądu 336374
ZIELONA - Zielona Góra 6856
Koncepcje 11514
Rejestr wniosków do planów miejscowych 6017
Zagospodarowanie przestrzenne 2889
Inwestycje celu publicznego 140760
Warunki zabudowy 26043
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 2456
Miejski Konserwator Zabytków 106634
Zakres ochrony 10803
Strefa ochrony konserwatorskiej 15310
Do pobrania 25643
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 19365
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 9158
Postępowania administracyjne w sprawie wpisania obiektów do rejestru zabytków 881
Stanowisko ds. rewitalizacji zabytków 369
Obwieszczenia 1038
Gospodarka Odpadami 94440
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 69
Punkt selektywnej zbiórki 35190
Podmiot odbierający odpady 5981
Harmonogramy odbioru odpadów 2582
Adresy punktów zbierania folii, sznurka i opon 1071
RIPOK 6152
Rejestr działalności regulowanej 5906
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 5380
Akty prawne 7370
Sprawozdawczość 8016
Biuro Gospodarki Odpadami 111
Sprawozdawczość za 2021 rok 98
Sprawozdawczość za 2020 rok 929
Sprawozdawczość za 2019 rok 1527
Sprawozdawczość za 2018 rok 2441
Sprawozdawczość za rok 2017 3005
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 2571
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2748
Zawiadomienie dot. udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 468
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 3791
Konkursy ofert - ogłoszenia 586898
Konkursy ofert - wyniki 329837
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 392684
Tryb pozakonkursowy - wyniki 30992
Zamówienia do 130 tys. zł. 933808
Wyniki 216144
Zamówienia publiczne 3708599
Archiwum zamówień publicznych 1624415
Wyniki zamówień publicznych 1739429
Wyniki innych postępowań 1138892
Zamówienia na usługi społeczne 214833
Wyniki 68219
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 15148
Położenie geograficzne 18230
Historia miasta 23945
Nauka i kultura 13496
Ludność i rynek pracy 30470
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 44254
Strategia rozwoju miasta 30778
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 12835
Kierunki rozwoju miasta 36138
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 81043
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 5098
Polityka zagraniczna 67676
Dokumenty dotyczące miast partnerskich i zaprzyjaźnionych 1483
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 41968
Pozostałe zamówienia 26735
Wyniki 2944
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 498293
Nabór kandydatów - wyniki 15247
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 103419
REJESTR JEDNOSTEK 57890
Oświadczenia majątkowe 2020 6681
Oświadczenia majątkowe 2019 12173
Oświadczenia majątkowe 2018 14401
Oświadczenia majątkowe 2017 20538
Oświadczenia majątkowe 2016 23321
Żłobki 91769
Szkoły podstawowe 246759
Gimnazja - zawartość archiwalna 133358
Placówki oświatowe 99447
Szkoły ponadgimnazjalne 214268
Spółki 85435
Administracja zespolona 85052
Jednostki budżetowe 151960
Przedszkola 345769
Zakłady budżetowe 35397
Instytucje kultury 34624
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 30161
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 26611
Kontrola i audyt 54085
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 72780
Kontrole zewnętrzne 106248
2021 rok 1089
2020 rok 3934
2019 rok 6208
2018 rok 4922
2017 rok 15503
2016 rok 30684
2015 rok 13051
2014 rok 8228
Kontrole wewnętrzne 12392
Kontrole jednostek podległych 1424
2021 2032
2020 3104
2019 8982
2018 20733
2017 17061
2016 31326
2015 47814
2013 67901
2014 38271
2012 99662
2011 98518
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra 46299
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 12478
Organizacje pozarządowe 167322
Sprawozdania z programu 18933
Inicjatywy lokalne 3510
Czym jest inicjatywa lokalna 3005
Wzory dokumentów 5539
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 3440
Rejestry, ewidencje i archiwa 48290
REJESTR ZBIORÓW 25262
Petycje 39631
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 49751
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 42840
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 7321
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 33015
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 30372
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 5757
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 74655
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 1730884
Deklaracja dostępności 3924

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 27300
Zespół redakcyjny 40107
Instrukcja obsługi 31720
Rejestr zmian 6814682
Statystyki 33414
Strona główna 126
Mapa serwisu 33701
Instrukcja obsługi 26520
Tłumacz języka migowego 80
Kanały RSS 12029
Polityka Plików Cookies 51642
Kontakt 73858
« powrót do poprzedniej strony