ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 12699
Inspektor Ochrony Danych 831
Ochrona wizyjna 1252
Archiwum BIP Gminy ZG 103

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powszechny Spis Rolny 2020 1613
Program 500 PLUS 73141
Program "DOBRY START" 19380
e-Urząd 195987
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 76279
Centralny Rejestr Spraw 23817
Status dowodu osobistego 190027
Status dowodu rejestracyjnego 70192
Status prawa jazdy 72607
Informacje o stanie środowiska 93
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 15835
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 32850
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 17979
Co i jak załatwić w urzędzie? 4045386
Wykaz procedur wg haseł 950127
Sprawy 1229547
Konsultacje społeczne 60953
Młodzieżowa Rada Miasta 55746
Zielonogórska Rada Seniorów 24730
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 46
Dzielnica Nowe Miasto 67
Władze Miasta 3135
Prezydent Miasta 164403
Zastępca Prezydenta Miasta 51380
Zastępca Prezydenta Miasta 47067
Sekretarz Miasta 36438
Skarbnik Miasta 34346
Miasto Zielona Góra 117304
Dzielnica Nowe Miasto 40790
Wybory do Rady Dzielnicy 27148
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2019 735
Realizacja polityk, programów i strategii 369
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 731
Zrealizowane inwestycje 658
Realizacja uchwał Rady Miasta 556
Realizacja budżetu obywatelskiego 219
Realizacja usług publicznych 334
Działalność spółek miejskich 774
Sprawozdanie z wykonania budżetu 411
Raport o stanie miasta Zielona Góra - prezentacja 316
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 3326
Realizacja polityk, programów i strategii 1503
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 1730
Zrealizowane inwestycje 1178
Realizacja uchwał Rady Miasta 1394
Realizacja budżetu obywatelskiego 1009
Realizacja usług publicznych 1146
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 1559
Sprawozdanie z wykonania budżetu 1317
Urząd Miasta 1291833
Departamenty, Wydziały i Biura 521776
Departament Prezydenta Miasta 32058
Biuro Audytu 26008
Biuro Miejskich Rzeczników 62819
Biuro Prezydenta Miasta 57883
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 3472
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 2406
Biuro Prasowe (PR) 1837
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 1318
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 6413
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 2297
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 13937
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 3422
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 4005
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 5836
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 3585
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 108100
Departament Rozwoju Miasta 80674
Biuro Administracji Budowlanej 46311
Biuro Geodezji i Katastru 55664
Biuro Ochrony Środowiska 59337
Biuro Urbanistyki i Planowania 35118
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 17074
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 21357
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 10873
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 24763
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 111847
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 18125
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 26120
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 12861
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 6526
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 32277
Departament Finansowy 12400
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 18253
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 11404
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 37659
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 9415
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 38355
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (DM) 46970
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 10227
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 31232
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 30023
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 1713
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 24520
Straż Miejska 55088
Inspektor Ochrony Danych 5216
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2960
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3749
Biuro Ochrony Wizyjnej 4673
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 4424
Biuro Dzielnicy 2860
Departament Organizacyjny 8688
Biuro Obsługi Urzędu 17444
Biuro Organizacyjne 17054
Biuro Zamówień Publicznych 9560
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 5620
Biuro Rady Miasta 8152
Biuro Informatyki 23119
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 4171
Wydział Komunikacji (KM) 81185
Oświadczenia majątkowe 193953
Straż Miejska 93
Rada Miasta 186106
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 57173
Komisje Rady Miasta 47240
Radni Miasta Zielona Góra 94393
Oświadczenia majątkowe 24079
2019 1205
2018 4683
2018-2023 początek kadencji 6394
2015 - 2018 zakończenie kadencji 3576
2017 8567
2016 7834
2015 8564
2015-2018 początek kadencji 17111
2010-2014 zakończenie kadencji 10787
2014 10066
Sesje Rady Miasta 519006
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 1415
Transmisje obrad rady 75908
Archiwum audio 55261
Realizacja sesji Rady Miasta 214400
Protokoły sesji 213488
Interpelacje i zapytania radnych 126987
Imienne wykazy głosowań radnych 3912
Dyżury Radnych 39184
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 4071
Komunikaty 1270977
Inwestycje celu publicznego 524816
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 214679
Instalacje PEM 3072
Planowanie przestrzenne 294989
Postępowania wodnoprawne 182035
Decyzja środowiskowa 148134
Zgłoszenia budowlane 214378
Warunki zabudowy 26853
Obwieszczenia 191079
Zimowe utrzymanie dróg 674
Zgromadzenia i imprezy masowe 46011
Planowane zgromadzenia 179525
Planowane imprezy masowe 9117
Zawiadomienie o zgromadzeniu 33
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 843
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 90
Przepisy prawne 52
Nieruchomości 216722
Informacja o wykazach nieruchomości 1715282
Najem 204976
Dzierżawy 899423
Przetargi 858379
Nieruchomości oferowane do zbycia 484534
Użytkowanie 14607
Użyczenie 11891
Podatki i opłaty 42979
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 2769
Budżet i finanse 7352
Budżet miasta 187050
Projekty budżetów Miasta 57412
Uchwały budżetowe 3636633
Sprawozdania z wykonania budżetu 98400
Informacje o przebiegu budżetu 146183
Ulgi i pomoc publiczna 50016
Opłata skarbowa 113
Numery rachunków bankowych 152539
Dług publiczny 13615
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 93212
Sprawozdania finansowe 55263
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 498
2018 982
2019 302
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 24050
Rejestry umów 5101
Budżet obywatelski 20204
2020 1155
2019 619
Akty prawne 7294396
Projekty uchwał, konsultacje 276761
Uchwały i Zarządzenia 5887836
Obwieszczenia 479
Obwieszczenia Rady Miasta 38381
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 43920
Informacje Prezydenta Miasta 24732
Archiwalne 4020586
Dzienniki Ustaw 91
Monitor Polski 115
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 1129
Nieodpłatna pomoc prawna 42608
Informacje o stanie środowiska 94375
Programu ochrony środowiska przed hałasem 4026
Sprawozdania z badań próbek wody 108791
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 1885
Niska emisja w mieście 2153
Aktualności 1995
Jakość powietrza w Zielonej Górze 6637
Niska emisja - poważny problem 1815
Plany i programy 4328
Przydatne aplikacje i programy 2977
Edukacja ekologiczna 2596
Program ochrony środowiska 8784
Rewitalizacja Miasta 107746
Rewitalizacja w roku 2015 1243
Rewitalizacja w roku 2016 1433
Rewitalizacja w roku 2017 1445
Rewitalizacja w roku 2018 2005
Planowanie przestrzenne 661
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 227209
Ochrona danych osobowych 1002
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 260574
Obowiązujące plany miejscowe 142544
Opracowywane plany miejscowe 68230
Wyłożenie do publicznego wglądu 253357
ZIELONA - Zielona Góra 5555
Koncepcje 10007
Rejestr wniosków do planów miejscowych 2292
Miejski Konserwator Zabytków 94485
Zakres ochrony 9720
Strefa ochrony konserwatorskiej 13535
Do pobrania 20964
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 17405
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 6895
Gospodarka Odpadami 74301
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 65
Punkt selektywnej zbiórki 20020
Podmiot odbierający odpady 4559
Harmonogramy odbioru odpadów 2229
Adresy punktów zbierania folii, sznurka i opon 204
RIPOK 4927
Rejestr działalności regulowanej 4445
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 4449
Akty prawne 5947
Sprawozdawczość 6447
Biuro Gospodarki Odpadami 109
Sprawozdawczość za 2019 rok 566
Sprawozdawczość za 2018 rok 1598
Sprawozdawczość za rok 2017 1884
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 1449
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 2842
Konkursy ofert - ogłoszenia 360471
Konkursy ofert - wyniki 199363
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 207526
Tryb pozakonkursowy - wyniki 17661
Zamówienia do 30 000 Euro 762862
Wyniki 161537
Zamówienia publiczne 2958110
Archiwum zamówień publicznych 1087707
Wyniki zamówień publicznych 1286866
Wyniki innych postępowań 739785
Zamówienia na usługi społeczne 141305
Wyniki 39292
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 13142
Położenie geograficzne 16252
Historia miasta 18661
Nauka i kultura 12167
Ludność i rynek pracy 22618
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 37341
Strategia rozwoju miasta 26706
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 11800
Kierunki rozwoju miasta 29871
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 68821
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 3396
Polityka zagraniczna 59816
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 37174
Pozostałe zamówienia 17461
Wyniki 2159
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 422071
Nabór kandydatów - wyniki 7146
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 95039
REJESTR JEDNOSTEK 51369
Oświadczenia majątkowe 2019 3711
Oświadczenia majątkowe 2018 8287
Oświadczenia majątkowe 2017 12576
Oświadczenia majątkowe 2016 14912
Oświadczenia majątkowe 2015 28540
Oświadczenia majątkowe 2014 22603
Żłobki 81210
Szkoły podstawowe 216471
Gimnazja - zawartość archiwalna 121433
Placówki oświatowe 87881
Szkoły ponadgimnazjalne 192336
Spółki 73359
Administracja zespolona 77959
Jednostki budżetowe 128315
Przedszkola 300066
Zakłady budżetowe 32717
Instytucje kultury 30069
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 26997
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 20511
Kontrola i audyt 53847
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 63993
Kontrole zewnętrzne 100574
2020 rok 614
2019 rok 3009
2018 rok 3176
2017 rok 11356
2016 rok 23332
2015 rok 10466
2014 rok 6739
Kontrole wewnętrzne 11478
Kontrole jednostek podległych 1421
2020 115
2019 4276
2018 12708
2017 12379
2016 24601
2015 39260
2013 59425
2014 33929
2012 90020
2011 88073
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra 40912
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 3187
Organizacje pozarządowe 146228
Sprawozdania z programu 14036
Inicjatywy lokalne 1993
Czym jest inicjatywa lokalna 1591
Wzory dokumentów 2364
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 2064
Rejestry, ewidencje i archiwa 44236
REJESTR ZBIORÓW 19286
Petycje 36617
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 32436
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 27065
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 5241
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 17219
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 15857
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 3752
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 68185
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 1255234
Deklaracja dostępności 1325

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 24093
Zespół redakcyjny 35671
Instrukcja obsługi 29795
Rejestr zmian 4975896
Statystyki 31176
Strona główna 125
Mapa serwisu 30966
Instrukcja obsługi 24755
Tłumacz języka migowego 80
Kanały RSS 10564
Polityka Plików Cookies 44954
Kontakt 13074
« powrót do poprzedniej strony