ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 13924
Inspektor Ochrony Danych 990
Ochrona wizyjna 1452
Archiwum BIP Gminy ZG 104

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powszechny Spis Ludności 2021 732
Program 500 PLUS 75261
Program "DOBRY START" 20495
e-Urząd 202064
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 80122
Centralny Rejestr Spraw 24483
Status dowodu osobistego 192147
Status dowodu rejestracyjnego 72554
Status prawa jazdy 74367
Informacje o stanie środowiska 94
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 16157
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 34890
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 19396
Co i jak załatwić w urzędzie? 4257819
Wykaz procedur wg haseł 1026849
Sprawy 1289882
Konsultacje społeczne 64605
Młodzieżowa Rada Miasta 58773
Zielonogórska Rada Seniorów 26391
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 46
Dzielnica Nowe Miasto 67
Władze Miasta 3380
Prezydent Miasta 167431
Zastępca Prezydenta Miasta 52496
Zastępca Prezydenta Miasta 47946
Sekretarz Miasta 37205
Skarbnik Miasta 35131
Miasto Zielona Góra 119604
Dzielnica Nowe Miasto 41755
Wybory do Rady Dzielnicy 29316
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2019 1152
Realizacja polityk, programów i strategii 565
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 1094
Zrealizowane inwestycje 1011
Realizacja uchwał Rady Miasta 839
Realizacja budżetu obywatelskiego 377
Realizacja usług publicznych 516
Działalność spółek miejskich 1248
Sprawozdanie z wykonania budżetu 609
Raport o stanie miasta Zielona Góra - prezentacja 495
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 3624
Realizacja polityk, programów i strategii 1681
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 2034
Zrealizowane inwestycje 1353
Realizacja uchwał Rady Miasta 1661
Realizacja budżetu obywatelskiego 1185
Realizacja usług publicznych 1331
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 1784
Sprawozdanie z wykonania budżetu 1450
Urząd Miasta 1312913
Departamenty, Wydziały i Biura 533733
Departament Prezydenta Miasta 33077
Biuro Audytu 26684
Biuro Miejskich Rzeczników 64529
Biuro Prezydenta Miasta 59388
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 3762
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 2879
Biuro Prasowe (PR) 2161
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 1521
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 7117
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 2650
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 16118
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 3940
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 4773
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 6765
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 4493
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 109861
Departament Rozwoju Miasta 82644
Biuro Administracji Budowlanej 48155
Biuro Geodezji i Katastru 58014
Biuro Ochrony Środowiska 61293
Biuro Urbanistyki i Planowania 36312
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 18002
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 22345
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 11299
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 25787
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 113761
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 20974
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 31141
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 15232
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 7569
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 37291
Departament Finansowy 13038
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 19059
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 11915
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 39948
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 9935
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 39645
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (DM) 48790
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 11127
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 32664
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 33293
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 2379
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 26042
Straż Miejska 57258
Inspektor Ochrony Danych 5536
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3240
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3943
Biuro Ochrony Wizyjnej 5549
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 4704
Biuro Dzielnicy 3042
Departament Organizacyjny 9060
Biuro Obsługi Urzędu 18165
Biuro Organizacyjne 17802
Biuro Zamówień Publicznych 9918
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 5841
Biuro Rady Miasta 8573
Biuro Informatyki 23541
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 4860
Wydział Komunikacji (KM) 102334
Oświadczenia majątkowe 202588
Straż Miejska 97
Rada Miasta 188842
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 58566
Komisje Rady Miasta 47968
Radni Miasta Zielona Góra 96899
Oświadczenia majątkowe 24345
2019 1969
2018 5125
2018-2023 początek kadencji 7052
2015 - 2018 zakończenie kadencji 3898
2017 9100
2016 8332
2015 8930
2015-2018 początek kadencji 17643
Sesje Rady Miasta 547290
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 1653
Transmisje obrad rady 78549
Archiwum audio 56378
Realizacja sesji Rady Miasta 228326
Protokoły sesji 223488
Interpelacje i zapytania radnych 150969
Imienne wykazy głosowań radnych 4259
Dyżury Radnych 40687
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 4635
Komunikaty 1323069
Inwestycje celu publicznego 590404
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 228403
Instalacje PEM 5929
Planowanie przestrzenne 314102
Postępowania wodnoprawne 194492
Decyzja środowiskowa 155208
Zgłoszenia budowlane 249200
Warunki zabudowy 32997
Obwieszczenia 205440
Zimowe utrzymanie dróg 926
Zgromadzenia i imprezy masowe 47082
Planowane zgromadzenia 211411
Planowane imprezy masowe 9941
Zawiadomienie o zgromadzeniu 33
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 888
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 94
Przepisy prawne 54
Nieruchomości 223043
Informacja o wykazach nieruchomości 1770664
Najem 213166
Dzierżawy 974640
Przetargi 923156
Nieruchomości oferowane do zbycia 514330
Użytkowanie 15344
Użyczenie 12780
Podatki i opłaty 49245
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 3150
Budżet i finanse 7363
Budżet miasta 190632
Projekty budżetów Miasta 59165
Uchwały budżetowe 4050925
Sprawozdania z wykonania budżetu 101139
Informacje o przebiegu budżetu 154631
Ulgi i pomoc publiczna 51936
Opłata skarbowa 113
Numery rachunków bankowych 159576
Dług publiczny 13809
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 97546
Sprawozdania finansowe 57389
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 590
2018 1132
2019 477
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 25403
Rejestry umów 5756
Budżet obywatelski 21112
2020 2129
2019 1008
Akty prawne 7817786
Projekty uchwał, konsultacje 294641
Uchwały i Zarządzenia 6320112
Obwieszczenia 481
Obwieszczenia Rady Miasta 38834
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 45261
Informacje Prezydenta Miasta 25097
Archiwalne 4352161
Dzienniki Ustaw 91
Monitor Polski 115
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 1419
Nieodpłatna pomoc prawna 47456
Informacje o stanie środowiska 98238
Programu ochrony środowiska przed hałasem 4400
Sprawozdania z badań próbek wody 121792
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 2007
Niska emisja w mieście 2382
Aktualności 2185
Jakość powietrza w Zielonej Górze 7951
Niska emisja - poważny problem 1951
Plany i programy 4664
Przydatne aplikacje i programy 3234
Edukacja ekologiczna 2782
Program ochrony środowiska 9521
Rewitalizacja Miasta 114425
Rewitalizacja w roku 2015 1379
Rewitalizacja w roku 2016 1582
Rewitalizacja w roku 2017 1593
Rewitalizacja w roku 2018 2197
Planowanie przestrzenne 664
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 230942
Ochrona danych osobowych 1194
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 271327
Obowiązujące plany miejscowe 146881
Opracowywane plany miejscowe 70733
Wyłożenie do publicznego wglądu 269730
ZIELONA - Zielona Góra 5781
Koncepcje 10289
Rejestr wniosków do planów miejscowych 2810
Miejski Konserwator Zabytków 96640
Zakres ochrony 9958
Strefa ochrony konserwatorskiej 13885
Do pobrania 22072
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 17774
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 7316
Gospodarka Odpadami 79381
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 66
Punkt selektywnej zbiórki 22279
Podmiot odbierający odpady 4853
Harmonogramy odbioru odpadów 2246
Adresy punktów zbierania folii, sznurka i opon 418
RIPOK 5143
Rejestr działalności regulowanej 4726
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 4659
Akty prawne 6288
Sprawozdawczość 6794
Biuro Gospodarki Odpadami 109
Sprawozdawczość za 2019 rok 754
Sprawozdawczość za 2018 rok 1755
Sprawozdawczość za rok 2017 2072
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 1715
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 3036
Konkursy ofert - ogłoszenia 403381
Konkursy ofert - wyniki 222384
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 239467
Tryb pozakonkursowy - wyniki 19918
Zamówienia do 130 tys. zł. 794612
Wyniki 171695
Zamówienia publiczne 3103744
Archiwum zamówień publicznych 1184342
Wyniki zamówień publicznych 1365261
Wyniki innych postępowań 803450
Zamówienia na usługi społeczne 154607
Wyniki 44615
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 13519
Położenie geograficzne 16599
Historia miasta 19503
Nauka i kultura 12408
Ludność i rynek pracy 23778
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 38762
Strategia rozwoju miasta 27407
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 12006
Kierunki rozwoju miasta 31038
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 70970
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 3620
Polityka zagraniczna 61095
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 37602
Pozostałe zamówienia 18702
Wyniki 2279
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 437021
Nabór kandydatów - wyniki 9496
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 96543
REJESTR JEDNOSTEK 52745
Oświadczenia majątkowe 2020 250
Oświadczenia majątkowe 2019 5236
Oświadczenia majątkowe 2018 9344
Oświadczenia majątkowe 2017 14023
Oświadczenia majątkowe 2016 16344
Oświadczenia majątkowe 2015 29759
Żłobki 83312
Szkoły podstawowe 222267
Gimnazja - zawartość archiwalna 123887
Placówki oświatowe 89916
Szkoły ponadgimnazjalne 196178
Spółki 75462
Administracja zespolona 79199
Jednostki budżetowe 132565
Przedszkola 308457
Zakłady budżetowe 33301
Instytucje kultury 30951
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 27616
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 21528
Kontrola i audyt 53891
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 65920
Kontrole zewnętrzne 101678
2020 rok 1309
2019 rok 3682
2018 rok 3530
2017 rok 12169
2016 rok 25038
2015 rok 10948
2014 rok 7017
Kontrole wewnętrzne 11647
Kontrole jednostek podległych 1421
2020 679
2019 5312
2018 14255
2017 13331
2016 25894
2015 40882
2013 60916
2014 34800
2012 92219
2011 90111
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra 41826
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 3931
Organizacje pozarządowe 150138
Sprawozdania z programu 14782
Inicjatywy lokalne 2312
Czym jest inicjatywa lokalna 1771
Wzory dokumentów 2951
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 2294
Rejestry, ewidencje i archiwa 44990
REJESTR ZBIORÓW 20093
Petycje 37221
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 35106
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 29576
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 5641
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 20230
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 19042
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 4087
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 69342
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 1331863
Deklaracja dostępności 1798

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 24763
Zespół redakcyjny 36477
Instrukcja obsługi 30140
Rejestr zmian 5224319
Statystyki 31478
Strona główna 125
Mapa serwisu 31467
Instrukcja obsługi 25012
Tłumacz języka migowego 80
Kanały RSS 10795
Polityka Plików Cookies 45925
Kontakt 23374
« powrót do poprzedniej strony