ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 16843
Inspektor Ochrony Danych 1315
Ochrona wizyjna 1960
Archiwum BIP Gminy ZG 106

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny 2021 15549
Program 500 PLUS 79970
e-Urząd 215565
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 88336
Centralny Rejestr Spraw 25911
Status dowodu osobistego 197684
Status dowodu rejestracyjnego 77099
Status prawa jazdy 77585
Informacje o stanie środowiska 95
Kontakt z Urzędem 50
Badanie satysfakcji interesanta 16944
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 38505
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 22746
Co i jak załatwić w urzędzie? 4709553
Wykaz procedur wg haseł 1192284
Sprawy 1425732
Konsultacje społeczne 75237
Młodzieżowa Rada Miasta 66016
Zielonogórska Rada Seniorów 29991
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 66
Dzielnica Nowe Miasto 67
Władze Miasta 3884
Prezydent Miasta 174276
Zastępca Prezydenta Miasta 54993
Zastępca Prezydenta Miasta 50233
Sekretarz Miasta 39303
Skarbnik Miasta 36636
Miasto Zielona Góra 124900
Dzielnica Nowe Miasto 43676
Wybory do Rady Dzielnicy 33611
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2020 2293
Realizacja polityk, programów i strategii 307
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 359
Zrealizowane inwestycje 326
Realizacja uchwał rady miasta 380
Realizacja budżetu obywatelskiego 459
Realizacja usług publicznych 271
Działnosc spółek miejskich w 2020 r. 321
Sprawozdanie z wykonania budżetu 419
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 424
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2019 2430
Realizacja polityk, programów i strategii 1101
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 2204
Zrealizowane inwestycje 1862
Realizacja uchwał Rady Miasta 1576
Realizacja budżetu obywatelskiego 692
Realizacja usług publicznych 1080
Działalność spółek miejskich 2381
Sprawozdanie z wykonania budżetu 1152
Raport o stanie miasta Zielona Góra - prezentacja 985
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 4317
Realizacja polityk, programów i strategii 2068
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 2670
Zrealizowane inwestycje 1744
Realizacja uchwał Rady Miasta 2163
Realizacja budżetu obywatelskiego 1515
Realizacja usług publicznych 1737
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 2279
Sprawozdanie z wykonania budżetu 1784
Urząd Miasta 1362601
Departamenty, Wydziały i Biura 561988
Departament Prezydenta Miasta 35199
Biuro Audytu 28363
Biuro Miejskich Rzeczników 68813
Biuro Prezydenta Miasta 62955
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 4403
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 3975
Biuro Prasowe (PR) 2934
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 2009
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 9049
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 3689
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 21221
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 5397
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 6517
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 9498
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 6929
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 113871
Departament Rozwoju Miasta 87164
Biuro Administracji Budowlanej 52860
Biuro Geodezji i Katastru 63644
Biuro Ochrony Środowiska 66537
Biuro Urbanistyki i Planowania 39229
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 19953
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 24188
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 12405
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 28295
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 118419
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 27335
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 44730
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 21861
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 9948
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 49314
Departament Finansowy 14450
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 20831
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 12995
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 44203
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 10962
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 42398
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (DM) 53171
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 13354
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 35469
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 38252
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 4579
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 29373
Straż Miejska 62645
Inspektor Ochrony Danych 6300
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3940
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 4440
Biuro Ochrony Wizyjnej 7985
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 5393
Biuro Dzielnicy 3618
Departament Organizacyjny 9892
Biuro Obsługi Urzędu 20154
Biuro Organizacyjne 19551
Biuro Zamówień Publicznych 10661
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 6388
Biuro Rady Miasta 9587
Biuro Informatyki 24550
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 6423
Wydział Komunikacji (KM) 148436
Oświadczenia majątkowe 232242
Straż Miejska 141
Rada Miasta 194201
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 62212
Komisje Rady Miasta 49694
Radni Miasta Zielona Góra 101839
Oświadczenia majątkowe 25237
2020 2463
2019 4034
2018 6103
2018-2023 początek kadencji 8643
2015 - 2018 zakończenie kadencji 4853
2017 11130
2016 9575
2015 9774
2015-2018 początek kadencji 18764
Sesje Rady Miasta 621252
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 2425
Transmisje obrad rady 84674
Archiwum audio 58747
Realizacja sesji Rady Miasta 259851
Protokoły sesji 249661
Interpelacje i zapytania radnych 215301
Imienne wykazy głosowań radnych 4914
Dyżury Radnych 43954
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 7774
Komunikaty 1442779
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 262718
Instalacje PEM 16838
Planowanie przestrzenne 361036
Postępowania wodnoprawne 224842
Decyzja środowiskowa 175156
Zgłoszenia budowlane 319992
Obwieszczenia 239481
Zimowe utrzymanie dróg 1486
Zgromadzenia i imprezy masowe 49516
Planowane zgromadzenia 285196
Planowane imprezy masowe 11870
Zawiadomienie o zgromadzeniu 33
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 1039
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 100
Przepisy prawne 58
Nieruchomości 236146
Informacja o wykazach nieruchomości 1912956
Najem 232508
Dzierżawy 1180185
Przetargi 1079735
Nieruchomości oferowane do zbycia 579809
Użytkowanie 17045
Użyczenie 15878
Podatki i opłaty 56277
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 4004
Budżet obywatelski 28713
2021 14396
2020 3650
2019 1729
Budżet i finanse 7474
Budżet miasta 198082
Projekty budżetów Miasta 62732
Uchwały budżetowe 5168577
Sprawozdania z wykonania budżetu 110471
Informacje o przebiegu budżetu 175356
Ulgi i pomoc publiczna 58258
Opłata skarbowa 113
Numery rachunków bankowych 174469
Dług publiczny 14342
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 108846
Sprawozdania finansowe 63438
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 798
2018 1547
2019 910
2020 211
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 27924
Rejestry umów 7187
Akty prawne 9247586
Projekty uchwał, konsultacje 339230
Uchwały i Zarządzenia 7405114
Obwieszczenia 495
Obwieszczenia Rady Miasta 39895
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 48646
Informacje Prezydenta Miasta 26001
Archiwalne 5290799
Dzienniki Ustaw 91
Monitor Polski 115
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 1979
Nieodpłatna pomoc prawna 60712
Informacje o stanie środowiska 109449
Programu ochrony środowiska przed hałasem 5226
Sprawozdania z badań próbek wody 158123
Program "Czyste powietrze" 421
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 2346
Niska emisja w mieście 2721
Aktualności 2809
Jakość powietrza w Zielonej Górze 9606
Niska emisja - poważny problem 2221
Plany i programy 5214
Przydatne aplikacje i programy 3738
Edukacja ekologiczna 3217
Program ochrony środowiska 11323
Rewitalizacja Miasta 129444
Rewitalizacja w roku 2015 1713
Rewitalizacja w roku 2016 1941
Rewitalizacja w roku 2017 1927
Rewitalizacja w roku 2018 2669
Informacja na temat poprawy efektywności energetycznej 173
Planowanie przestrzenne 670
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 241449
Ochrona danych osobowych 1598
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 393
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 300145
Obowiązujące plany miejscowe 157216
Opracowywane plany miejscowe 76445
Wyłożenie do publicznego wglądu 305930
ZIELONA - Zielona Góra 6339
Koncepcje 10972
Rejestr wniosków do planów miejscowych 4333
Zagospodarowanie przestrzenne 628
Inwestycje celu publicznego 31378
Warunki zabudowy 7245
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 554
Miejski Konserwator Zabytków 101956
Zakres ochrony 10443
Strefa ochrony konserwatorskiej 14657
Do pobrania 24155
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 18684
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 8365
Postępowania administracyjne w sprawie wpisania obiektów do rejestru zabytków 168
Gospodarka Odpadami 86717
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 68
Punkt selektywnej zbiórki 29613
Podmiot odbierający odpady 5330
Harmonogramy odbioru odpadów 2347
Adresy punktów zbierania folii, sznurka i opon 759
RIPOK 5718
Rejestr działalności regulowanej 5328
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 5076
Akty prawne 6849
Sprawozdawczość 7473
Biuro Gospodarki Odpadami 111
Sprawozdawczość za 2020 rok 448
Sprawozdawczość za 2019 rok 1175
Sprawozdawczość za 2018 rok 2129
Sprawozdawczość za rok 2017 2602
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 2186
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 747
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 3470
Konkursy ofert - ogłoszenia 499127
Konkursy ofert - wyniki 277728
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 320081
Tryb pozakonkursowy - wyniki 25837
Zamówienia do 130 tys. zł. 874463
Wyniki 195126
Zamówienia publiczne 3432478
Archiwum zamówień publicznych 1422536
Wyniki zamówień publicznych 1567122
Wyniki innych postępowań 989188
Zamówienia na usługi społeczne 191657
Wyniki 57545
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 14369
Położenie geograficzne 17443
Historia miasta 21316
Nauka i kultura 12944
Ludność i rynek pracy 26924
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 42014
Strategia rozwoju miasta 29078
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 12422
Kierunki rozwoju miasta 33762
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 76214
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 4175
Polityka zagraniczna 64595
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 38484
Pozostałe zamówienia 23019
Wyniki 2722
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 474362
Nabór kandydatów - wyniki 13027
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 100405
REJESTR JEDNOSTEK 55620
Oświadczenia majątkowe 2020 2974
Oświadczenia majątkowe 2019 9667
Oświadczenia majątkowe 2018 12219
Oświadczenia majątkowe 2017 17704
Oświadczenia majątkowe 2016 20469
Oświadczenia majątkowe 2015 32711
Żłobki 87286
Szkoły podstawowe 235042
Gimnazja - zawartość archiwalna 128842
Placówki oświatowe 94911
Szkoły ponadgimnazjalne 205968
Spółki 81062
Administracja zespolona 82221
Jednostki budżetowe 143073
Przedszkola 327827
Zakłady budżetowe 34565
Instytucje kultury 32812
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 29073
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 23894
Kontrola i audyt 54021
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 69239
Kontrole zewnętrzne 104409
2021 rok 642
2020 rok 2860
2019 rok 5150
2018 rok 4312
2017 rok 14083
2016 rok 28222
2015 rok 12132
2014 rok 7725
Kontrole wewnętrzne 12063
Kontrole jednostek podległych 1423
2021 224
2020 1956
2019 7339
2018 18030
2017 15412
2016 28926
2015 44786
2013 64780
2014 36625
2012 96265
2011 94651
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra 44361
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 6006
Organizacje pozarządowe 158825
Sprawozdania z programu 17031
Inicjatywy lokalne 2879
Czym jest inicjatywa lokalna 2207
Wzory dokumentów 4215
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 2913
Rejestry, ewidencje i archiwa 46648
REJESTR ZBIORÓW 22787
Petycje 38378
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 42754
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 36718
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 6526
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 26934
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 25431
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 4984
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 72266
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 1530010
Deklaracja dostępności 2919

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 26109
Zespół redakcyjny 38337
Instrukcja obsługi 30963
Rejestr zmian 5994417
Statystyki 32384
Strona główna 126
Mapa serwisu 32641
Instrukcja obsługi 25672
Tłumacz języka migowego 80
Kanały RSS 11343
Polityka Plików Cookies 48525
Kontakt 50984
« powrót do poprzedniej strony