ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 17929
Inspektor Ochrony Danych 1445
Ochrona wizyjna 2156
Archiwum BIP Gminy ZG 107

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 219613
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 90790
Centralny Rejestr Spraw 26334
Status dowodu osobistego 199002
Status dowodu rejestracyjnego 78390
Status prawa jazdy 78568
Informacje o stanie środowiska 96
Kontakt z Urzędem 50
Badanie satysfakcji interesanta 17203
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 39759
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 23698
Co i jak załatwić w urzędzie? 4842208
Wykaz procedur wg haseł 1235291
Sprawy 1470476
Konsultacje społeczne 79191
Młodzieżowa Rada Miasta 68943
Zielonogórska Rada Seniorów 31281
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 73
Dzielnica Nowe Miasto 67
Władze Miasta 3978
Prezydent Miasta 177320
Zastępca Prezydenta Miasta 55946
Zastępca Prezydenta Miasta 50955
Sekretarz Miasta 40138
Skarbnik Miasta 37155
Miasto Zielona Góra 126708
Dzielnica Nowe Miasto 44282
Wybory do Rady Dzielnicy 35070
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2020 2843
Realizacja polityk, programów i strategii 457
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 505
Zrealizowane inwestycje 450
Realizacja uchwał rady miasta 485
Realizacja budżetu obywatelskiego 567
Realizacja usług publicznych 395
Działnosc spółek miejskich w 2020 r. 467
Sprawozdanie z wykonania budżetu 523
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 528
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2019 2647
Realizacja polityk, programów i strategii 1201
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 2467
Zrealizowane inwestycje 2163
Realizacja uchwał Rady Miasta 1776
Realizacja budżetu obywatelskiego 787
Realizacja usług publicznych 1208
Działalność spółek miejskich 2736
Sprawozdanie z wykonania budżetu 1299
Raport o stanie miasta Zielona Góra - prezentacja 1093
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 4564
Realizacja polityk, programów i strategii 2178
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 2857
Zrealizowane inwestycje 1870
Realizacja uchwał Rady Miasta 2313
Realizacja budżetu obywatelskiego 1722
Realizacja usług publicznych 1844
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 2473
Sprawozdanie z wykonania budżetu 1910
Urząd Miasta 1380276
Departamenty, Wydziały i Biura 571848
Departament Prezydenta Miasta 35846
Biuro Audytu 29003
Biuro Miejskich Rzeczników 70425
Biuro Prezydenta Miasta 64026
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 4619
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 4403
Biuro Prasowe (PR) 3204
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 2187
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 9749
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 3989
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 22974
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 5888
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 7238
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 10533
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 7845
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 115212
Departament Rozwoju Miasta 88655
Biuro Administracji Budowlanej 54346
Biuro Geodezji i Katastru 65294
Biuro Ochrony Środowiska 68108
Biuro Urbanistyki i Planowania 40162
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 20647
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 24716
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 12779
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 29142
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 119740
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 29432
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 48370
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 23780
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 10833
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 53940
Departament Finansowy 14856
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 21313
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 13350
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 45516
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 11336
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 43315
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (DM) 54650
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 14082
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 36277
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 39842
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 5660
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 30538
Straż Miejska 64940
Inspektor Ochrony Danych 6559
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 4149
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 4695
Biuro Ochrony Wizyjnej 8816
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 5708
Biuro Dzielnicy 3811
Departament Organizacyjny 10160
Biuro Obsługi Urzędu 20831
Biuro Organizacyjne 20091
Biuro Zamówień Publicznych 11020
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 6564
Biuro Rady Miasta 9923
Biuro Informatyki 24921
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 6941
Wydział Komunikacji (KM) 164345
Oświadczenia majątkowe 239209
Straż Miejska 159
Rada Miasta 196291
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 63262
Komisje Rady Miasta 50269
Radni Miasta Zielona Góra 103616
Oświadczenia majątkowe 25461
2020 3190
2019 4381
2018 6441
2018-2023 początek kadencji 9208
2015 - 2018 zakończenie kadencji 5084
2017 11694
2016 9922
2015 10068
2015-2018 początek kadencji 19044
Sesje Rady Miasta 646447
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 2696
Transmisje obrad rady 87089
Archiwum audio 59726
Realizacja sesji Rady Miasta 269767
Protokoły sesji 258457
Interpelacje i zapytania radnych 238195
Imienne wykazy głosowań radnych 5205
Dyżury Radnych 45045
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 8473
Komunikaty 1484566
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 276266
Instalacje PEM 21128
Planowanie przestrzenne 376322
Postępowania wodnoprawne 232517
Decyzja środowiskowa 182295
Zgłoszenia budowlane 349081
Obwieszczenia 250005
Zimowe utrzymanie dróg 2010
Zgromadzenia i imprezy masowe 50247
Planowane zgromadzenia 310793
Planowane imprezy masowe 12944
Zawiadomienie o zgromadzeniu 33
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 1072
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 100
Przepisy prawne 58
Nieruchomości 240660
Informacja o wykazach nieruchomości 1958681
Najem 239385
Dzierżawy 1254233
Przetargi 1132494
Nieruchomości oferowane do zbycia 596242
Użytkowanie 17589
Użyczenie 17041
Podatki i opłaty 61043
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 4311
Budżet obywatelski 30154
2022 2283
2021 15609
2020 4159
2019 2042
Budżet i finanse 7589
Budżet miasta 201272
Projekty budżetów Miasta 64694
Uchwały budżetowe 5555593
Sprawozdania z wykonania budżetu 113593
Informacje o przebiegu budżetu 182298
Ulgi i pomoc publiczna 59959
Opłata skarbowa 114
Numery rachunków bankowych 179093
Dług publiczny 14567
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 112862
Sprawozdania finansowe 65392
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 857
2018 1633
2019 1023
2020 286
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 28982
Rejestry umów 7908
Akty prawne 9737820
Projekty uchwał, konsultacje 354321
Uchwały i Zarządzenia 7765765
Obwieszczenia 495
Obwieszczenia Rady Miasta 40268
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 49850
Informacje Prezydenta Miasta 26327
Archiwalne 5639094
Dzienniki Ustaw 91
Monitor Polski 115
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2260
Nieodpłatna pomoc prawna 64675
Informacje o stanie środowiska 113248
Programu ochrony środowiska przed hałasem 5562
Sprawozdania z badań próbek wody 168806
Program "Czyste powietrze" 789
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 2447
Niska emisja w mieście 2824
Aktualności 3102
Jakość powietrza w Zielonej Górze 10544
Niska emisja - poważny problem 2315
Plany i programy 5379
Przydatne aplikacje i programy 3944
Edukacja ekologiczna 3370
Program ochrony środowiska 12098
Rewitalizacja Miasta 134440
Rewitalizacja w roku 2015 1852
Rewitalizacja w roku 2016 2068
Rewitalizacja w roku 2017 2050
Rewitalizacja w roku 2018 2801
Informacja na temat poprawy efektywności energetycznej 276
Planowanie przestrzenne 671
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 245170
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 308857
Ochrona danych osobowych 1765
Wyłożenie do publicznego wglądu 316832
ZIELONA - Zielona Góra 6554
Koncepcje 11199
Rejestr wniosków do planów miejscowych 4949
Zagospodarowanie przestrzenne 1490
Inwestycje celu publicznego 75719
Warunki zabudowy 14928
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 1095
Miejski Konserwator Zabytków 103901
Zakres ochrony 10594
Strefa ochrony konserwatorskiej 14908
Do pobrania 24722
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 18964
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 8696
Postępowania administracyjne w sprawie wpisania obiektów do rejestru zabytków 447
Stanowisko ds. rewitalizacji zabytków 144
Obwieszczenia 174
Gospodarka Odpadami 89247
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 68
Punkt selektywnej zbiórki 31199
Podmiot odbierający odpady 5620
Harmonogramy odbioru odpadów 2459
Adresy punktów zbierania folii, sznurka i opon 880
RIPOK 5905
Rejestr działalności regulowanej 5554
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 5205
Akty prawne 7048
Sprawozdawczość 7706
Biuro Gospodarki Odpadami 111
Sprawozdawczość za 2020 rok 624
Sprawozdawczość za 2019 rok 1315
Sprawozdawczość za 2018 rok 2248
Sprawozdawczość za rok 2017 2761
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 2335
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1309
Zawiadomienie dot. udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 242
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 3606
Konkursy ofert - ogłoszenia 534826
Konkursy ofert - wyniki 297145
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 349490
Tryb pozakonkursowy - wyniki 27791
Zamówienia do 130 tys. zł. 899202
Wyniki 202759
Zamówienia publiczne 3538864
Archiwum zamówień publicznych 1499528
Wyniki zamówień publicznych 1636259
Wyniki innych postępowań 1045392
Zamówienia na usługi społeczne 203512
Wyniki 61684
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 14675
Położenie geograficzne 17770
Historia miasta 22610
Nauka i kultura 13140
Ludność i rynek pracy 28379
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 42975
Strategia rozwoju miasta 29836
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 12626
Kierunki rozwoju miasta 34756
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 78137
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 4386
Polityka zagraniczna 65783
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 39850
Pozostałe zamówienia 24691
Wyniki 2838
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 483753
Nabór kandydatów - wyniki 13957
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 101640
REJESTR JEDNOSTEK 56692
Oświadczenia majątkowe 2020 4106
Oświadczenia majątkowe 2019 10588
Oświadczenia majątkowe 2018 13092
Oświadczenia majątkowe 2017 18743
Oświadczenia majątkowe 2016 21461
Oświadczenia majątkowe 2015 33595
Żłobki 88793
Szkoły podstawowe 239991
Gimnazja - zawartość archiwalna 130878
Placówki oświatowe 96961
Szkoły ponadgimnazjalne 209217
Spółki 82895
Administracja zespolona 83378
Jednostki budżetowe 146845
Przedszkola 334742
Zakłady budżetowe 34886
Instytucje kultury 33500
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 29538
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 25061
Kontrola i audyt 54041
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 70836
Kontrole zewnętrzne 105032
2021 rok 839
2020 rok 3281
2019 rok 5552
2018 rok 4546
2017 rok 14596
2016 rok 29237
2015 rok 12450
2014 rok 7892
Kontrole wewnętrzne 12198
Kontrole jednostek podległych 1424
2021 937
2020 2378
2019 7903
2018 19170
2017 16042
2016 29826
2015 46041
2013 66148
2014 37306
2012 97688
2011 96173
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra 45128
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 8563
Organizacje pozarządowe 162196
Sprawozdania z programu 17787
Inicjatywy lokalne 3115
Czym jest inicjatywa lokalna 2462
Wzory dokumentów 4763
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 3160
Rejestry, ewidencje i archiwa 47340
REJESTR ZBIORÓW 23790
Petycje 38854
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 45284
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 39163
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 6843
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 29054
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 27241
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 5298
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 73272
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 1605536
Deklaracja dostępności 3315

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 26604
Zespół redakcyjny 39022
Instrukcja obsługi 31239
Rejestr zmian 6278759
Statystyki 32844
Strona główna 126
Mapa serwisu 33001
Instrukcja obsługi 25939
Tłumacz języka migowego 80
Kanały RSS 11630
Polityka Plików Cookies 49503
Kontakt 60137
« powrót do poprzedniej strony