ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 11004
Inspektor Ochrony Danych 632
Ochrona wizyjna 940
Archiwum BIP Gminy ZG 97

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY PREZYDENTA RP 18447
Znadź lokal wyborczy 19977
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 45677
Informacje dla wyborców 181705
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 14446
Komisje wyborcze 95836
Powszechny Spis Rolny 2020 422
Program 500 PLUS 70580
Program "DOBRY START" 16538
e-Urząd 188318
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 70886
Centralny Rejestr Spraw 22861
Status dowodu osobistego 186487
Status dowodu rejestracyjnego 66514
Status prawa jazdy 69939
Informacje o stanie środowiska 92
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 15413
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 30752
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 15812
Co i jak załatwić w urzędzie? 3765608
Wykaz procedur wg haseł 879668
Sprawy 1159200
Konsultacje społeczne 56491
Młodzieżowa Rada Miasta 51210
Zielonogórska Rada Seniorów 22309
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 46
Dzielnica Nowe Miasto 65
Władze Miasta 2920
Prezydent Miasta 160030
Zastępca Prezydenta Miasta 49868
Zastępca Prezydenta Miasta 45741
Sekretarz Miasta 35389
Skarbnik Miasta 33325
Miasto Zielona Góra 114211
Dzielnica Nowe Miasto 39618
Wybory do Rady Dzielnicy 24718
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2019 296
Realizacja polityk, programów i strategii 134
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 167
Zrealizowane inwestycje 168
Realizacja uchwał Rady Miasta 142
Realizacja budżetu obywatelskiego 62
Realizacja usług publicznych 86
Działalność spółek miejskich 192
Sprawozdanie z wykonania budżetu 127
Raport o stanie miasta Zielona Góra - prezentacja 82
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 2857
Realizacja polityk, programów i strategii 1257
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 1264
Zrealizowane inwestycje 907
Realizacja uchwał Rady Miasta 1119
Realizacja budżetu obywatelskiego 788
Realizacja usług publicznych 880
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 1216
Sprawozdanie z wykonania budżetu 1079
Urząd Miasta 1262928
Departamenty, Wydziały i Biura 504774
Departament Prezydenta Miasta 30749
Biuro Audytu 25043
Biuro Miejskich Rzeczników 60304
Biuro Prezydenta Miasta 55490
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 3129
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 1791
Biuro Prasowe (PR) 1369
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 975
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 5256
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 1791
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 11223
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 2563
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 3050
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 4351
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 2592
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 105793
Departament Rozwoju Miasta 77888
Biuro Administracji Budowlanej 43564
Biuro Geodezji i Katastru 52414
Biuro Ochrony Środowiska 55866
Biuro Urbanistyki i Planowania 33537
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 15820
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 20384
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 10262
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 23343
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 109005
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 14246
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 19432
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 9861
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 5200
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 24497
Departament Finansowy 11559
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 17120
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 10739
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 35479
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 8797
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 36867
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (DM) 44724
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 9102
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 29587
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 27195
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 905
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 22498
Straż Miejska 52162
Inspektor Ochrony Danych 4685
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2583
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3466
Biuro Ochrony Wizyjnej 3539
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 4002
Biuro Dzielnicy 2584
Departament Organizacyjny 8180
Biuro Obsługi Urzędu 16234
Biuro Organizacyjne 15991
Biuro Zamówień Publicznych 9013
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 5280
Biuro Rady Miasta 7622
Biuro Informatyki 22472
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 3281
Wydział Komunikacji (KM) 44513
Oświadczenia majątkowe 183574
Straż Miejska 89
Rada Miasta 182455
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 55120
Komisje Rady Miasta 46234
Radni Miasta Zielona Góra 91031
Oświadczenia majątkowe 23578
2019 338
2018 4012
2018-2023 początek kadencji 5501
2015 - 2018 zakończenie kadencji 3015
2017 7676
2016 7192
2015 8049
2015-2018 początek kadencji 16262
2010-2014 zakończenie kadencji 10184
2014 9469
Sesje Rady Miasta 486086
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 1013
Transmisje obrad rady 70356
Archiwum audio 52771
Realizacja sesji Rady Miasta 195953
Protokoły sesji 197638
Interpelacje i zapytania radnych 96205
Imienne wykazy głosowań radnych 3374
Dyżury Radnych 37239
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 2306
Komunikaty 1208749
Inwestycje celu publicznego 453061
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 199124
Planowanie przestrzenne 268307
Postępowania wodnoprawne 167451
Decyzja środowiskowa 138132
Zgłoszenia budowlane 174492
Warunki zabudowy 20801
Obwieszczenia 172895
Zimowe utrzymanie dróg 410
Zgromadzenia i imprezy masowe 44256
Planowane zgromadzenia 143743
Planowane imprezy masowe 7852
Zawiadomienie o zgromadzeniu 32
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 780
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 77
Przepisy prawne 44
Nieruchomości 208639
Informacja o wykazach nieruchomości 1648132
Najem 194390
Dzierżawy 816683
Przetargi 786985
Nieruchomości oferowane do zbycia 443630
Użytkowanie 13613
Użyczenie 10577
Podatki i opłaty 38422
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 2306
Budżet i finanse 7334
Budżet miasta 182457
Projekty budżetów Miasta 54951
Uchwały budżetowe 3197335
Sprawozdania z wykonania budżetu 93672
Informacje o przebiegu budżetu 132495
Ulgi i pomoc publiczna 46682
Opłata skarbowa 113
Numery rachunków bankowych 143561
Dług publiczny 13277
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 86986
Sprawozdania finansowe 52074
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 404
2018 719
2019 113
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 22785
Rejestry umów 4426
Budżet obywatelski 18665
2020 65
2019 19
Akty prawne 6717946
Projekty uchwał, konsultacje 253640
Uchwały i Zarządzenia 5420924
Obwieszczenia 476
Obwieszczenia Rady Miasta 37609
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 41441
Informacje Prezydenta Miasta 24149
Archiwalne 3721754
Dzienniki Ustaw 91
Monitor Polski 115
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 673
Nieodpłatna pomoc prawna 36516
Informacje o stanie środowiska 88958
Programu ochrony środowiska przed hałasem 3486
Sprawozdania z badań próbek wody 91606
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 1700
Niska emisja w mieście 1930
Aktualności 1739
Jakość powietrza w Zielonej Górze 5711
Niska emisja - poważny problem 1637
Plany i programy 3804
Przydatne aplikacje i programy 2582
Edukacja ekologiczna 2272
Program ochrony środowiska 7833
Rewitalizacja Miasta 98678
Rewitalizacja w roku 2015 1024
Rewitalizacja w roku 2016 1204
Rewitalizacja w roku 2017 1202
Rewitalizacja w roku 2018 1748
Planowanie przestrzenne 660
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 221763
Ochrona danych osobowych 746
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 246694
Obowiązujące plany miejscowe 136692
Opracowywane plany miejscowe 64748
Wyłożenie do publicznego wglądu 230607
ZIELONA - Zielona Góra 5214
Koncepcje 9556
Rejestr wniosków do planów miejscowych 1624
Miejski Konserwator Zabytków 91430
Zakres ochrony 9421
Strefa ochrony konserwatorskiej 13136
Procedury załatwienia spraw 9412
Do pobrania 19646
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 16869
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 6317
Gospodarka Odpadami 69319
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 58
Punkt selektywnej zbiórki 16618
Podmiot odbierający odpady 4230
Harmonogramy odbioru odpadów 2186
RIPOK 4606
Rejestr działalności regulowanej 4146
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 4180
Akty prawne 5538
Sprawozdawczość 5955
Biuro Gospodarki Odpadami 104
Sprawozdawczość za 2019 rok 266
Sprawozdawczość za 2018 rok 1298
Sprawozdawczość za rok 2017 1580
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 1121
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 2508
Konkursy ofert - ogłoszenia 315072
Konkursy ofert - wyniki 172058
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 167734
Tryb pozakonkursowy - wyniki 15296
Zamówienia do 30 000 Euro 721963
Wyniki 147071
Zamówienia publiczne 2783664
Archiwum zamówień publicznych 967522
Wyniki zamówień publicznych 1190782
Wyniki innych postępowań 674423
Zamówienia na usługi społeczne 124030
Wyniki 31896
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 12632
Położenie geograficzne 15791
Historia miasta 17708
Nauka i kultura 11813
Ludność i rynek pracy 20808
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 35708
Strategia rozwoju miasta 25778
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 11527
Kierunki rozwoju miasta 28164
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 65977
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 3031
Polityka zagraniczna 57797
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 36609
Pozostałe zamówienia 15788
Wyniki 2041
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 404421
Nabór kandydatów - wyniki 6233
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 93083
REJESTR JEDNOSTEK 49732
Oświadczenia majątkowe 2019 1573
Oświadczenia majątkowe 2018 6892
Oświadczenia majątkowe 2017 10917
Oświadczenia majątkowe 2016 13310
Oświadczenia majątkowe 2015 27145
Oświadczenia majątkowe 2014 21324
Żłobki 78821
Szkoły podstawowe 208006
Gimnazja - zawartość archiwalna 118472
Placówki oświatowe 84667
Szkoły ponadgimnazjalne 185905
Spółki 70198
Administracja zespolona 75817
Jednostki budżetowe 121610
Przedszkola 289416
Zakłady budżetowe 31821
Instytucje kultury 28664
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 26226
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 18972
Kontrola i audyt 53796
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 61920
Kontrole zewnętrzne 99402
2020 rok 170
2019 rok 2143
2018 rok 2653
2017 rok 10094
2016 rok 21464
2015 rok 9706
2014 rok 6328
Kontrole wewnętrzne 11233
Kontrole jednostek podległych 1421
2019 2900
2018 10863
2017 10747
2016 22689
2015 36809
2013 57323
2014 32510
2012 87380
2011 85322
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra 39139
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 2467
Organizacje pozarządowe 142140
Sprawozdania z programu 12577
Inicjatywy lokalne 1675
Czym jest inicjatywa lokalna 1354
Wzory dokumentów 1882
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 1661
Rejestry, ewidencje i archiwa 43240
REJESTR ZBIORÓW 17826
Petycje 35869
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 28926
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 23953
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 4815
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 13998
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 12729
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 3253
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 66602
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 1155109
Deklaracja dostępności 598

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 23039
Zespół redakcyjny 34740
Instrukcja obsługi 29283
Rejestr zmian 4740009
Statystyki 30771
Strona główna 125
Mapa serwisu 30251
Instrukcja obsługi 24323
Tłumacz języka migowego 78
Kanały RSS 10206
Polityka Plików Cookies 43456
« powrót do poprzedniej strony