ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podatki i opłaty lokalne

UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIECEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ

Licencje, zezwolenia

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Warunki zabudowy

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Warunki zabudowy

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Sprawy mieszkaniowe

DODATEK OSŁONOWY - od 04.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (wcześniej: UZYSKANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO)

Sprawy mieszkaniowe

DODATEK WĘGLOWY ZE ZMIANAMI OD 20 WRZEŚNIA 2022 R.

Sprawy mieszkaniowe

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTALCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Dofinansowania i dotacje dla jednostek oświatowych

DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA ZIELONA GÓRA

Ochrona środowiska

DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z EDUKACJI I WYCHOWANIA

Dofinansowania i dotacje dla jednostek oświatowych

DOTACJE DO WYMIANY OGRZEWANIA 2021 ROK

Ochrona środowiska

DOTACJE DO WYMIANY OGRZEWANIA 2022 ROK

Ochrona środowiska

DZIERŻAWA GRUNTU LUB PRZEDŁUŻENIE TERMINU DZIERŻAWY

Gospodarowanie nieruchomościami, dzierżawy, sprzedaż

Inicjatywa Lokalna

Inicjatywa lokalna

Ławnicy sądowi

Ławnicy sądowi

ŁĄCZENIE LUB PODZIAŁ LOKALU Z ZASOBÓW MIASTA

Sprawy mieszkaniowe

NADANIE NUMERU PESEL

Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

Obsługa osób niesłyszących

OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

OPINIOWANIE LOKALIZACJI PROJEKTOWANYCH SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU

Gospodarowanie nieruchomościami, dzierżawy, sprzedaż

OPŁATA SKARBOWA

Podatki i opłaty lokalne

OPŁATA TARGOWA

Podatki i opłaty lokalne

OTRZYMANIE ZAŚWIADCZENIA, ŻE NIERUCHOMOŚĆ JEST UTRZYMANA I KONSERWOWANA ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 23 LIPCA 2003 ROKU O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

PRACE KONSERWATORSKIE I BUDOWLANE

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Podatki i opłaty lokalne

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

Podatki i opłaty lokalne

PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI - ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

Podatki i opłaty lokalne

PODSTAWA PRAWNA

PRACE KONSERWATORSKIE I BUDOWLANE

POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH ŻOŁNIERZOM SAMOTNYM ORAZ POSIADAJĄCYM NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

Wojsko

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Pomoc społeczna

POMOC NA USAMODZIELNIENIE ORAZ KONTYNUOWANIE NAUKI

Pomoc społeczna

PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU Z BYŁYM NAJEMCĄ, PO UREGULOWANIU ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH, BĄDŹ WYKONANIU OBCIĄŻAJĄCYCH OBOWIĄZKÓW, STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ WYPOWIEDZENIA UMOWY NAJMU

Sprawy mieszkaniowe

Procedury załatwiania spraw dotyczące Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze

Budowy

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

PRZENIESIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA RZECZ INNEGO PODMIOTU

Ochrona środowiska

PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Warunki zabudowy

PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Budowy

PRZEPISANIE PRAWA NAJMU LOKALU PO ŚMIERCI DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY

Sprawy mieszkaniowe

PRZYDZIAŁ LOKALU ZAMIENNEGO Z POWODU WYKWATEROWANIA Z BUDYNKÓW ZAGROŻONYCH, PRZEZNACZONYCH DO KAPITALNEGO REMONTU, INWESTYCJI, ROZBIÓRKI

Sprawy mieszkaniowe

PRZYJĘCIE INNEJ DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ

Ochrona środowiska

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH DLA WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI

Ochrona środowiska

PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKICH

Ochrona środowiska

PRZYZNANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ SPORTOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA

Zdrowie, kultura i sport

PRZYZNANIE NAGRÓD KULTURALNYCH MIASTA ZIELONA GÓRA

Zdrowie, kultura i sport

PRZYZNANIE STYPENDIÓW TWÓRCZYCH I ARTYSTYCZNYCH MIASTA ZIELONA GÓRA

Zdrowie, kultura i sport

REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M

Ochrona środowiska

REJESTRACJA POJAZDU MARKI SAM

Rejestracja pojazdów

REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO

Rejestracja pojazdów

SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Małżeństwa, urodzenia, zgony, zmiana imion i nazwisk

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCY

Gospodarowanie nieruchomościami, dzierżawy, sprzedaż

SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO/GARAŻU W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCY

Gospodarowanie nieruchomościami, dzierżawy, sprzedaż

SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

Gospodarowanie nieruchomościami, dzierżawy, sprzedaż

TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO

Małżeństwa, urodzenia, zgony, zmiana imion i nazwisk

Udostępnianie dokumentów w trybie dostępu do informacji publicznej

Udostępnianie dokumentów w trybie dostępu do informacji publicznej

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Ochrona środowiska

UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WYDAWANIEM DOWODÓW OSOBISTYCH

Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL

Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

UDOSTĘPNIENIE NIERUCHOMOŚCI

Gospodarowanie nieruchomościami, dzierżawy, sprzedaż

UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

UMIESZCZENIE NA ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, TABLIC REKLAMOWYCH, URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH LUB PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU

PRACE KONSERWATORSKIE I BUDOWLANE

UMIESZCZENIE URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Gospodarowanie nieruchomościami, dzierżawy, sprzedaż

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

Geodezja, ewidencja gruntów i budynków

UZGODNIENIE ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST MIASTO ZIELONA GÓRA

Licencje, zezwolenia

UZNANIE OJCOSTWA

Małżeństwa, urodzenia, zgony, zmiana imion i nazwisk

UZNANIE OSOBY POWOŁANEJ DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ I ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKA RODZINY

Wojsko

UZNANIE ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO

Wojsko

UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Ochrona środowiska

UZYSKANIE DECYZJI POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ

Budowy

Uzyskanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Gospodarowanie nieruchomościami, dzierżawy, sprzedaż

UZYSKANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

Sprawy mieszkaniowe

UZYSKANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

Sprawy mieszkaniowe

UZYSKANIE DOKUMENTÓW ZE ZBIORÓW ARCHIWALNYCH RUCHU BUDOWLANEGO

Budowy

UZYSKANIE DOWODU OSOBISTEGO

Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

UZYSKANIE JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU

Świadczenia rodzinne

UZYSKANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Świadczenia rodzinne

UZYSKANIE KARTY WĘDKARSKIEJ LUB KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO

Ochrona środowiska

UZYSKANIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALINY POSPOLITEJ

Ochrona środowiska

UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM

Licencje, zezwolenia

UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Licencje, zezwolenia

UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

Licencje, zezwolenia

UZYSKANIE MIESZKANIA KOMUNALNEGO

Sprawy mieszkaniowe

UZYSKANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO

Małżeństwa, urodzenia, zgony, zmiana imion i nazwisk

UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Budowy

UZYSKANIE POZWOLENIA NA PODZIAŁ ZABYTKU WPISANEGO DO RJESTRU, ZMIANĘ PRZEZNACZENIA ZABYTKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB SPOSOBU KORZYSTANIA Z TEGO ZABYTKU

PRACE KONSERWATORSKIE I BUDOWLANE

UZYSKANIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH W OTOCZENIU ZABYTKU

PRACE KONSERWATORSKIE I BUDOWLANE

UZYSKANIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, PRAC RESTAURATORSKICH, BADAŃ KONSERWATORSKICH, BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU

PRACE KONSERWATORSKIE I BUDOWLANE

UZYSKANIE POZWOLENIA NA SPROWADZENIA ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW LUDZKICH Z OBCEGO PAŃSTWA

Małżeństwa, urodzenia, zgony, zmiana imion i nazwisk

UZYSKANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE PYŁÓW I GAZÓW DO POWIETRZA

Ochrona środowiska

UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Ochrona środowiska

UZYSKANIE REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.

Sprawy mieszkaniowe

UZYSKANIE SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

Świadczenia rodzinne

UZYSKANIE ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Świadczenia rodzinne

UZYSKANIE ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

Świadczenia rodzinne

UZYSKANIE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia rodzinne

Uzyskanie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

UZYSKANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM - OSOBA FIZYCZNA

Ulgi i zwolnienia

UZYSKANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM - PRZEDSIĘBIORCA

Ulgi i zwolnienia

UZYSKANIE ULG W SPŁACIE NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM - OSOBA FIZYCZNA

Ulgi i zwolnienia

UZYSKANIE ULG W SPŁACIE NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM - PRZEDSIĘBIORCA

Ulgi i zwolnienia

UZYSKANIE ULG W SPŁACIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH - OSOBA FIZYCZNA

Ulgi i zwolnienia

UZYSKANIE ULG W SPŁACIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH - PRZEDSIĘBIORCA

Ulgi i zwolnienia

UZYSKANIE WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

Działalność gospodarcza

UZYSKANIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Działalność gospodarcza

UZYSKANIE WYPISU I WYRYSU Z PLANU MIEJSCOWEGO LUB STUDIUM

Planowanie przestrzenne

UZYSKANIE WYPISU Z EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Stowarzyszenia, kluby sportowe

UZYSKANIE WYPISU Z EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH LUB KLUBÓW SPORTOWYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenia, kluby sportowe

UZYSKANIE ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

Świadczenia rodzinne

UZYSKANIE ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI

Świadczenia rodzinne

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DO PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

Świadczenia rodzinne

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ

Małżeństwa, urodzenia, zgony, zmiana imion i nazwisk

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

Małżeństwa, urodzenia, zgony, zmiana imion i nazwisk

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY

Licencje, zezwolenia

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU W EWIDENCJACH PODATKOWYCH

Podatki i opłaty lokalne

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O POŁOŻENIU LOKALU W OBSZARZE REWITALIZACJI LUB SPECJALNEJ STREFIE REWITALIZACJI

Planowanie przestrzenne

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W PLANIE MIEJSCOWYM

Planowanie przestrzenne

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O REJESTRACJI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO WYKORZYSTYWANEGO DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

Ochrona środowiska

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI BUDOWY Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJACEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Planowanie przestrzenne

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI PLANU MIEJSCOWEGO

Planowanie przestrzenne

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA Z ARCHIWUM EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Działalność gospodarcza

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA/DUPLIKATU WYKREŚLENIA WPISU Z ARCHIWUM EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Działalność gospodarcza

UZYSKANIE ZEZWOLENIA DO WJAZDU NA DEPTAK

Licencje, zezwolenia

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Licencje, zezwolenia

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Gospodarka odpadami

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA POSIADANIE PSA RASY CHART

Licencje, zezwolenia

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA POSIADANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

Licencje, zezwolenia

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Pomoc społeczna

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

Zgromadzenia, imprezy artystyczne i rozrywkowe, imprezy masowe

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW

Ochrona środowiska

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Budowy

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCU ORGANIZACJI PRZYJĘĆ NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA

Licencje, zezwolenia

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Ochrona środowiska

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU OSÓB

Licencje, zezwolenia

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU RZECZY

Licencje, zezwolenia

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYPRZEDAŻ POSIADANYCH ZINWENTERYZOWANYCH ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

Licencje, zezwolenia

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW

Ochrona środowiska

UZYSKANIE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

Licencje, zezwolenia

UZYSKANIE ZMIANY POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Budowy

WNIOSEK O KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Geodezja, ewidencja gruntów i budynków

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Geodezja, ewidencja gruntów i budynków

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU

Geodezja, ewidencja gruntów i budynków

WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Stowarzyszenia, kluby sportowe

WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Zakładanie szkół i placówek niepublicznych

WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH LUB KLUBÓW SPORTOWYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenia, kluby sportowe

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

WPIS ZMIAN DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Stowarzyszenia, kluby sportowe

WPIS ZMIAN W EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH LUB KLUBÓW SPORTOWYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenia, kluby sportowe

WPIS/ZMIANA WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA LUB ZMIANA ZAKRESU WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Gospodarka odpadami

WPISANIE DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

Ośrodki szkolenia kierowców

WPISANIE DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW NAUKI JAZDY

Ośrodki szkolenia kierowców

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

WYDANIE UPRAWNIEŃ DIAGNOSTY

Stacje diagnostyczne

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POBIERANIU DODATKU MIESZKANIOWEGO

Sprawy mieszkaniowe

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

Budowy i remonty dróg/zajęcie pasa drogowego

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Budowy i remonty dróg/zajęcie pasa drogowego

WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Stowarzyszenia, kluby sportowe

WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH LUB KLUBÓW SPORTOWYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenia, kluby sportowe

Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

WYMELDOWANIE LUB UCHYLENIE CZYNNOŚCI ZAMELDOWANIA (WYMELDOWANIA) W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE

Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY I CZASOWY

Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE

Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

ZAMIANA MIESZKANIA Z NADMETRAŻEM

Sprawy mieszkaniowe

ZAMIANA MIESZKANIA Z PRZYCZYN ZDROWOTNYCH

Sprawy mieszkaniowe

ZAMIANA WZAJEMNA MIESZKANIA KOMUNALNEGO NA MIESZKANIE W INNYCH ZASOBACH

Sprawy mieszkaniowe

ZAMIANA WZAJEMNA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

Sprawy mieszkaniowe

ZAREJESTROWANIE OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW

Ośrodki szkolenia kierowców

ZAREJESTROWANIE STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Stacje diagnostyczne

ZASIŁEK CELOWY

Pomoc społeczna

ZASIŁEK OKRESOWY

Pomoc społeczna

ZASIŁEK STAŁY

Pomoc społeczna

ZASZEREGOWANIE OBIEKTU HOTELARSKIEGO DO RODZAJU POLE BIWAKOWE NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA

Działalność gospodarcza

ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU

Budowy

ZATWIERDZANIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Ochrona środowiska

ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ

Ochrona środowiska

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W FORMIE CYWILNEJ

Małżeństwa, urodzenia, zgony, zmiana imion i nazwisk

ZAWIADOMIENIE O ORGANIZOWANEJ IMPREZIE ARTYSTYCZNEJ LUB ROZRYWKOWEJ

Zgromadzenia, imprezy artystyczne i rozrywkowe, imprezy masowe

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Dofinansowania i dotacje dla jednostek oświatowych

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU

Zgromadzenia, imprezy artystyczne i rozrywkowe, imprezy masowe

ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO

Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH OSÓB

Licencje, zezwolenia

ZGŁOSZENIA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA WYKONYWANIA ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Ochrona środowiska

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

Budowy

ZGŁOSZENIE DO REJESTRU ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ ZWIERZĄT NIEBEZPIECZNYCH DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI

Ochrona środowiska

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI DO 5 m sześciennych na dobę

Ochrona środowiska

ZGŁOSZENIE INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Ochrona środowiska

ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA

Ochrona środowiska

ZGŁOSZENIE NABYCIA POJAZDU

Rejestracja pojazdów

ZGŁOSZENIE NIEUPRAWNIONEGO WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO BUDOWY LUB WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Budowy

ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW

Ochrona środowiska

ZGŁOSZENIE O ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Budowy

ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ

Geodezja, ewidencja gruntów i budynków

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Małżeństwa, urodzenia, zgony, zmiana imion i nazwisk

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ Z ZAMIAREM STAŁEGO POBYTU POZA GRANICAMI RP LUB NA OKRES PONAD 6 MIESIĘCY ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU

Rejestracja pojazdów

ZGŁOSZENIE ZGONU

Małżeństwa, urodzenia, zgony, zmiana imion i nazwisk

ZŁOŻENIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Gospodarka odpadami

ZŁOŻENIE UWAGI DO OPRACOWYWANEGO PLANU MIEJSCOWEGO LUB STUDIUM

Planowanie przestrzenne

ZŁOŻENIE WNIOSKU DO OPRACOWYWANEGO PLANU MIEJSCOWEGO LUB STUDIUM

Planowanie przestrzenne

ZŁOŻENIE WNIOSKU O SPORZĄDZENIE LUB ZMIANĘ PLANU MIEJSCOWEGO LUB STUDIUM

Planowanie przestrzenne

ZŁOŻENIE WNIOSKU O SPRZEDAŻ DZIAŁKI PRZYLEGŁEJ

Gospodarowanie nieruchomościami, dzierżawy, sprzedaż

ZMIANA DANYCH OBJĘTYCH WPISEM DO EWIDENCJI OBIEKTÓW HOTELARSKICH ZASZEREGOWANYCH DO KATEGORII POLE BIWAKOWE/WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI OBIEKTÓW HOTELARSKICH ZASZEREGOWANYCH DO KATEGORII POLE BIWAKOWE

Działalność gospodarcza

ZMIANA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY/USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Warunki zabudowy

ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM

Licencje, zezwolenia

ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Licencje, zezwolenia

ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ

Licencje, zezwolenia

ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

Licencje, zezwolenia

ZMIANA NAZWISKA LUB IMIENIA

Małżeństwa, urodzenia, zgony, zmiana imion i nazwisk

ZMIANA POZWOLENIA NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU

PRACE KONSERWATORSKIE I BUDOWLANE

Zmiana w rejestrze żłobków i klubów dzieciecych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Działalność gospodarcza

ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Zakładanie szkół i placówek niepublicznych

Zmiana zasad rejestracji podmiotów gospodarczych w CEIDG

Działalność gospodarcza

ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH OSÓB

Licencje, zezwolenia

ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU OSÓB

Licencje, zezwolenia

ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU RZECZY

Licencje, zezwolenia

ZMIANY ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY

Licencje, zezwolenia

ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS

Ulgi i zwolnienia

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Podatki i opłaty lokalne