ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

DOTACJE DO WYMIANY OGRZEWANIA 2020 ROK

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Ochrona środowiska

Ogłoszono dnia: 2018-05-24 12:18:49

Termin załatwienia

Wnioski opiniowane są w ciągu 60 dni od daty określającej ostateczny termin składania wniosków

Osoba kontaktowa

Emilia Gaik, Ewa Szymańska

Miejsce załatwienia

Złożenie wniosku:
 • osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w budynkach Urzędu Miasta:
 • przy ul. Podgórnej 22 (parter), w Biurze Obsługi Interesanta, na stanowiskach nr 5 lub 6 Departamentu Rozwoju Miasta, tel. (+48) 68 45 64 828; (+48) 68 45 64 830;
 • przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 (parter, pokój 107 i 108),
 • za pośrednictwem poczty.
Dodatkowe informacje: w Biurze Ochrony Środowiska przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 (parter) w pok. 107 tel. (+48) 68 47 55 684, w pok. 108 tel. (+48) 68 45 44 670

Telefon kontaktowy

68 4755684, 68 4544670

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

 • Składający wniosek zostanie powiadomiony o pozytywnej weryfikacji zgłoszenia lub odmowie udzielenia dotacji

Miejsce odbioru

 

Wymagane Dokumenty

Zgodnie z procedurą - poniżej znajdują się załączniki ( ogłoszenie, wniosek oraz druki wymaganych zgód )

Czas realizacji

Wnioski opiniowane są w ciągu 60 dni od daty określającej ostateczny termin składania wniosków

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:
 • opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa w wysokości: 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu (rodzicie, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu
 • opłatę skarbową można uiścić:
 • w kasach Urzędu Miasta, przy ul. Podgórnej 22 (parter), w godzinach od 8.30 do 14.00 ,
 • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258,
 • w placówkach banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze – bez prowizji,
Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miasta Zielona Góra dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Budżet i finanse – Numery rachunków bankowych.

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje

Uwagi

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. nr 121 poz. 810);
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24. 12. 2013 r.);
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 190, z 28.06.2014, str. 45)
 • uchwała nr LXIV.870.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 545 z późn. zm.);
 • uchwała nr VIII.152.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza

Załączniki