ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: UZYSKANIE DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” W MIEŚCIE ZIELONA GÓRADrukuj informacjęSprawa: UZYSKANIE DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA

Szczegóły informacji

UZYSKANIE DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA

Wydział: Ochrona środowiska

Ogłoszono dnia: 2023-10-30 12:49:25

Termin załatwienia

 wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od daty złożenia z zastrzeżeniem, że termin ten może być wydłużony o czas uzyskania opinii podmiotów zewnętrznych lub o czas niezbędny do uzyskania wszystkich wymaganych załączników lub wyjaśnień (złożenia korekty wniosku).

Miejsce załatwienia

 • osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w budynkach Urzędu Miasta:
  - przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 (pok. 106), 
  - przy ul. Podgórnej 22 (parter), w Biurze Obsługi Interesanta, na stanowiskach nr 5 lub 6 Departamentu Rozwoju Miasta, tel. (+48) 68 45 64 828; (+48) 68 45 64 830;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej
 • dodatkowe informacje: w Biurze Ochrony Środowiska przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 (parter) w pok. 106; tel. (+48) 68 475 56 58, w pok. 107; tel. (+48) 68 475 56 84, w pok. 110; tel. (+48) 68 475 56 57

Telefon kontaktowy

68 475 56 58, 68 475 56 84, 68 475 56 57

Adres e-mail

Sposób załatwienia

 
 • składający wniosek zostanie powiadomiony o pozytywnej lub negatywnej (odmowie udzielenia dotacji) weryfikacji wniosku o dofinansowanie;
 • w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca zostanie poinformowany
  o miejscu i terminie podpisania umowy o dofinansowanie (według ustalonego wzoru - formularz
  KS-36-05).

Miejsce odbioru

Według Karty Usługi Publicznej

Wymagane Dokumenty

 • wypełniony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” (zwanego dalej Programem) na terenie Miasta Zielona Góra, według ustalonego wzoru (formularz KS-36-01) dostępny:
           - w siedzibie Urzędu Miasta ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Biurze Ochrony Środowiska (parter),
           - w siedzibie Urzędu Miasta ul. Podgórna 22 w Biurze Obsługi Interesanta na stanowiskach nr 5 lub 6 (parter),
           - w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? – Ochrona środowiska.
 
 • załączniki do wniosku:
           - dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu, w którym realizowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu lub upoważnionego pracownika 
             organu, wydającego dokument;
           - oświadczenie współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dofinansowanie, na wzorze stanowiącym formularz KS-36-02 (jeśli lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością) - oryginał;
           - oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań, na wzorze stanowiącym formularz KS-36-03 (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową) - oryginał;
           - zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556, z późn.zm.), przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny 
             dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (dotyczy podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania) - oryginał;
          - w przypadku, gdy lokal wchodzi w skład wspólnoty mieszkaniowej należy dołączyć:
               * uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową lub umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną Zarządcy (gdy taką zawarto) wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego (wydanego do trzech miesięcy wstecz od daty 
                  złożenia wniosku), wyciągiem z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny Zarządcy - kserokopia;
               * uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację przebudowy systemu grzewczego, określającą zasady finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty - kserokopia;
          - w przypadku budynku wielolokalowego ze wspólną kotłownią należy dołączyć zaświadczenie o samodzielności lokali mieszkalnych - kserokopia;
          - jeżeli przedsięwzięcie inwestycyjne tego wymaga – stosowne ostateczne pozwolenia, zezwolenia, zgody, decyzje i opinie, a jeżeli przepisy wymagają jedynie zgłoszenia, dokument potwierdzający zgłoszenie realizacji przedsięwzięcia do organu administracji z adnotacją lub zaświadczeniem organu
            o braku sprzeciwu wobec planowanych przedsięwzięć - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu lub upoważnionego pracownika organu, wydającego dokument jakie:
          - ogrzewanie gazowe – warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez właściwy zakład gazowniczy oraz decyzję pozwolenia na budowę nowego źródła ciepła wydane przez Prezydenta Miasta Zielona Góra,
          - ogrzewanie elektryczne – warunki techniczne na dostawę energii elektrycznej wydane przez właściwy zakład energetyczny lub zaświadczenie o stanie istniejącej instalacji elektrycznej w mieszkaniu wystawione przez uprawnionego wykonawcę,
          - ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej – warunki przyłączenia wydane przez właściwy zakład ciepłowniczy
          - inwestycje zlokalizowane:
               * na obszarze zespołu urbanistycznego miasta Zielona Góra wpisanego do rejestru zabytków pod nr 75 wraz z jego otoczeniem;
               * w budynkach wpisanych indywidualnie bądź w zespołach, do rejestru zabytków;
               * w budynkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
          - pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa - oryginał;
          - zaświadczenie, o których mowa w art. 37 ust. 1 i w ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub w 
            rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie w przypadku, gdy dotacja udzielana będzie w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej -
            oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu lub upoważnionego pracownika organu, wydającego dokument.

Czas realizacji

 • wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od daty złożenia z zastrzeżeniem, że termin ten może być wydłużony o czas uzyskania opinii podmiotów zewnętrznych lub o czas niezbędny do uzyskania wszystkich wymaganych załączników lub wyjaśnień (złożenia korekty wniosku).

Opłaty

 • złożenie wniosku nie podlega opłacie,
 • opłata skarbowa wymagana jest w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł,
 
Opłatę skarbową można uiścić:
 •  w kasach Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22 (parter), w godzinach od 830 do 1400 ;
 •  przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258;
 •  w placówkach banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze – bez prowizji,
Wykaz kont bankowych Urzędu Miasta dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej – Budżet i finanse,
Numery rachunków bankowych.

Tryb odwoławczy

 • w przypadku odrzucenia wniosku na etapie jego weryfikacji, wnioskodawca może zwrócić się pisemnie
  o ponowne rozpatrzenie wniosku, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania pisma informującego o odrzuceniu wniosku;
 • prośba wnioskodawcy rozpatrywana jest w terminie do 14 dni od daty jej wpływu do Urzędu, a o wyniku wnioskodawca poinformowany jest w formie pisemnej;
 • w przypadku spraw wymagających wydania opinii np. radcy prawnego termin rozpatrzenia odwołania może ulec przedłużeniu, o czym Urząd poinformuje wnioskodawcę;

Uwagi

 • nabór wniosków o dofinansowanie przeznaczony jest dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie Miasta Zielona Góra;
 • w ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Miastem Zielona Góra;
 • wnioski mogą składać osoby uprawnione do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania;
Podstawowy poziom dofinansowania:
 • beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł,
 1. stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. ustalonym:
  - zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
  - na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
 3.  z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 4.  niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy
  o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie;
 • w przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) - d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł;
 • intensywność dofinansowania wynosi do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 16 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny;
Podwyższony poziom dofinansowania:
 • beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 1. 1 673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. 2 342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa powyżej, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • intensywność dofinansowania wynosi do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 27 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny;
 
Najwyższy poziom dofinansowania:
 • beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 1. 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2.  1 260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie
  o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • intensywność dofinansowania wynosi do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 41 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny;
 • budżet przyznany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację Programu na terenie Miasta Zielona Góra wynosi 1 577 500,00 zł;
 • program w Mieście Zielona Góra realizowany będzie w latach 2023-2025, przy czym zobowiązania podejmowane będą najpóźniej do 30 czerwca 2025 r. (podpisywanie umów z beneficjentami) lub do momentu wyczerpania środków;
 • termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia przez Beneficjenta nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia podpisania umowy pomiędzy Beneficjentem a Gminą;
 • wniosek o płatność może zostać złożony najpóźniej do 30 września 2025 r. środki wydatkowane będą do;
 • wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego;
 • Koszty kwalifikowalne w ramach Programu zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”: https://wfosigw.zgora.pl/sites/default/files/2._zalacznik_1_do_pp_cieple_mieszkanie_wykaz_kosztow_kwalifikowanych.pdf;
 • instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie określa formularz KS-36-04;
 • wzór wniosku o płatność określa formularz KS-36-06;
 • instrukcję wypełniania wniosku o płatność określa formularz KS-36-07;
 • zestawienie dokumentów do wniosku o płatność określa formularz KS-36-08;
 • wzór protokołu odbioru prac wykonawcy określa formularz KS-36-09;
 • ochrona danych osobowych: administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku
  z uzyskaniem dofinansowania z Programu „Ciepłe Mieszkanie” jest Prezydent Miasta Zielona Góra; przetwarzanie danych wynika z umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Zielona Góra a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;

Podstawa prawna

Z zastrzeżeniem, że kwoty dofinansowania, o których mowa w:
 • Części 1) pkt 11 Programu uległa zwiększeniu z kwoty 15 000,00 zł do 16 500,00 zł;
 • Części 2) pkt 11 Programu uległa zwiększeniu z kwoty 25 000,00 zł do 27 500,00 zł;
 • Części 3) pkt 11 Programu uległa zwiększeniu z kwoty 37 500,00 zł do 41 000,00 zł;
 • umową o dofinansowanie nr D23011 z dnia 6 lutego 2023 r. zawarta między Miastem Zielona Góra
  a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;
 • zarządzenie nr 1260.2023 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 2023 r. w sprawie regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Mieście Zielona Góra w latach 2023-2025.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Czerniawski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-30 12:21:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Czerniawski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-30 12:49:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Czerniawski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-31 14:53:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
495 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony