ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: CENTRALNY REJESTR WYBORCÓW - Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowaniaDrukuj informacjęSprawa: CENTRALNY REJESTR WYBORCÓW - Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Szczegóły informacji

CENTRALNY REJESTR WYBORCÓW - Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Wydział: Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

Ogłoszono dnia: 2023-08-30 13:32:34

Termin załatwienia

do 5 dni

Osoba kontaktowa

sprawyobywatelskie@um.zielona-gora.pl

Miejsce załatwienia

Departament Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Ewidencji Ludności,
ul. Aleja Niepodległości 10, II piętro, pokój 206, tel. +48 68 47 51 821,
adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Zielona Góra na ePUAP: /umzg/SkrytkaESP.
 
Usługa dostępna również na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej na portalu obywatel.gov.pl
Składany w tej formie wniosek winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem  elektronicznym, podpisem osobistym lub zaufanym.
 
Z uwagi na krótki termin załatwienia sprawy sugerujemy złożenie wniosku wraz z załącznikami osobiście w siedzibie Wydziału w celu ich weryfikacji.

Telefon kontaktowy

68 47 51 821

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Decyzja o ujęciu w stałym obwodzie głosowania  bądź odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania:
  - doręczona listem poleconym za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego,
  - odebrana osobiście przez Wnioskodawcę w terminie uzgodnionym z prowadzącym sprawę,
  - doręczona w postaci elektronicznej, jeżeli wniosek został złożony w tej formie. 

Miejsce odbioru

Departament Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Ewidencji Ludności,
ul. Aleja Niepodległości 10, II piętro, pokój 206, tel. +48 68 47 51 821,
adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Zielona Góra na ePUAP: /umzg/SkrytkaESP.

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o ujęcie w stałym  obwodzie głosowania wg obowiązującego wzoru dostępny:
- w Departamencie Edukacji i Spraw Społecznych, Wydziale Spraw Obywatelskich, Referacie Ewidencji Ludności, ul. Aleja Niepodległości 10, pok. 206 (II piętro) lub
- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, ul. Podgórna 22 (parter, informacja ogólna) lub
- w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w urzędzie? – Dowody Osobiste, meldunki,        rejestr wyborców lub
- na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej na portalu obywatel.gov.pl.
 
 • dokumenty potwierdzające stałe zamieszkanie pod określonym adresem w Zielonej Górze. 

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

 • skargę rozpatruje Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, ul. Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra,
 • skargę kieruje się do Sądu Rejonowego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zielona Góra,
 • termin złożenia skargi: 3 dni od dnia doręczenia decyzji

Uwagi

 • ujęcie w stałym obwodzie głosowania daje możliwość głosowania w Zielonej Górze i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (tylko do najbliższych wyborów);
 • wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można składać przez cały rok; składając wniosek bezpośrednio przed wyborami należy mieć na uwadze, że Prezydent miasta ma 5 dni na jego rozpatrzenie;
 • Centralny Rejestr Wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum;
 • Centralny Rejestr Wyborców obejmuje część A (obywatele polscy) i część B (obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej),
 • W Centralnym Rejestrze Wyborców w części A, wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze miasta
  są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały,
 • z wnioskiem o ujęcie w stałym obwodzie głosowania mogą natomiast wystąpić wyborcy:
-  stale zamieszkali w Zielonej Górze bez zameldowania na pobyt stały,
- stale zamieszkali w Zielonej Górze, lecz pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały
w Zielonej Górze,
-  nigdzie niezamieszkali, stale przebywający w Zielonej Górze,
- obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie będący obywatelami polskimi oraz obywatele Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej stale mieszkający w Zielonej Górze (wpis w części B rejestru);
 • można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania, dlatego wyborcy ujęci w stałym obwodzie głosowania w Zielonej Górze zostaną z urzędu skreśleni w stałym obwodzie głosowania w miejscowości dotychczasowego stałego zamieszkania,
 • decyzja o ujęciu w stałym obwodzie głosowania może być wydana po ustaleniu, że osoba rzeczywiście stale zamieszkuje pod oznaczonym adresem w Zielonej Górze. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć na powyższą okoliczność stosowne dokumenty, przykładowo: tytuł własności lokalu względnie umowę najmu; oświadczenie o stałym zamieszkaniu pod wskazanym we wniosku adresem złożone przez właściciela lokalu; pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT w której wyborca wskazał adres zamieszkania w Zielonej Górze wraz z potwierdzeniem złożenia dokumentu w organie podatkowym (tylko strona z adresem, bez danych o osiągniętych dochodach); rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na wyborcę ubiegającego się o wpisanie do rejestru (gaz, prąd, woda itp.); potwierdzenie stałego zamieszkiwania dokonane przez sołtysa (dot. tylko sołectw z terenu dzielnicy Nowe Miasto). Dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkania mogą być zeznania świadków. W tej sytuacji wyborca winien zgłosić się ze świadkami do tut. urzędu celem przesłuchania ich do protokołu.
 • wyborca ujęty na swój wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w innej gminie, albo w tej samej lecz pod innym adresem niż zameldowania na pobyt stały może złożyć w urzędzie gminy w której jest zameldowany na pobyt stały oświadczenie, że ponownie zamieszkał pod adresem zameldowania na pobyt stały. Wówczas z urzędu jest on ujmowany w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały,
 • ochrona danych osobowych: administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania jest Prezydent Miasta Zielona Góra; przetwarzane danych jest niezbędne w celu aktualizacji Centralnego Rejestru Wyborców, wynikającego z ustawy Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 poz. 1277 z późn. zm.), posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania (poprawiania) gdy są one nieprawidłowe lub niekompletnie; ograniczenia przetwarzania; usunięcia danych – w zakresie wynikającym z przepisów prawa; w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie; przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w związku z wpisaniem do rejestru wyborców są dostępne biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022, poz. 1277 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (Dz. U., poz. 1495)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Czerniawski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-30 13:27:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Czerniawski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-30 13:32:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-07 12:09:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
539 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony