ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: ZASIŁEK STAŁYDrukuj informacjęSprawa: ZASIŁEK STAŁY

Szczegóły informacji

ZASIŁEK STAŁY

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Pomoc społeczna

Ogłoszono dnia: 2006-07-13 22:14:54

Termin załatwienia

Jak poniżej

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Długa 13
65 - 401 Zielona Góra
tel.: 68 323 69 00
e-mail: biuro@mops.zgora.pl
www.bip.mops.zgora.pl

Miejsce odbioru

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Długa 13, 65 - 401 Zielona Góra

Wymagane Dokumenty

  • Podanie (odręczne).
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  • Zaświadczenie o dochodach (netto) z poprzedniego miesiąca.

Czas realizacji

  • W ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy

  • Odwołanie wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, za pośrednictwem MOPS, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 
Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
 
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z 15 powodów wymienionych powyżej.
 
 
 
Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, tj. w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Podstawa prawna

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593)
« powrót do poprzedniej strony