ˆ

Sesje Rady Miasta

Szczegóły informacji

XLIII absolutoryjna sesja Rady Miasta Zielona Góra 29 czerwca 2021r.

Informacja ogłoszona dnia 2021-06-24 14:19:48 przez Bartosz Czerniawski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta na XLIII absolutoryjną sesję Rady Miasta Zielona Góra zwołaną na dzień 29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w zdalnym trybie obradowania.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie sesji.
         2.      Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Raportu o stanie Miasta Zielona Góra w 2020 r.,
                  debata nad Raportem oraz
                  podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 728
                  Raport  jest zamieszczony na stronie internetowej
          3.     Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
                  budżetu Miasta Zielona Góra za 2020 rok    
                  oraz podjęcie uchwał w sprawach:
   1)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu   
   Miasta Zielona Góra za 2020 rok - druk nr 726
   2)    absolutorium za 2020 rok dla Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 727
4.   Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra - druk nr 725
2)    ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej - druk nr 729
3)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym - druk nr 730
4)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Słubickiej w Zielonej Górze - druk nr 731
5)    rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Budowlanej w Zielonej Górze - druk nr 732
6)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Budowlanej w Zielonej Górze - druk nr 733
7)    rozpatrzenia petycji – druk nr 734
8)    rozpatrzenia petycji – druk nr 735
9)    rozpatrzenia petycji – druk nr 736
10)  określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 737
11)  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2021 - druk nr 738
12)  statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze - druk nr 739
13)  zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zielona Góra - druk nr 740
14)  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2021 - druk nr 741
15)  zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2021 - druk nr 742
16)  zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 743
17)  przekazania do opiniowania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - druk nr 744
18)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności  - druk nr 745
19)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Łężyca-Architektów w Zielonej Górze - druk nr 746
20)  wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli - druk nr 747
21)  rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ochla-Żagańska w Zielonej Górze - druk nr 748
22)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ochla-Żagańska w Zielonej Górze - druk nr 749
        5.    Sprawozdania Prezydenta Miasta:
1)    Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2020,
2)    Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok,
3)    Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Zielona Góra za 2020 rok,
4)    Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2020 za 2020 r.,
6.   Sprawy różne.
7.   Zamknięcie sesji.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Czerniawski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-24 13:56:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Czerniawski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-24 14:19:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Czerniawski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-24 14:24:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
495 raz(y)