Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Program "Czyste powietrze"

Szczegóły informacji

Program "Czyste Powietrze"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-08-05 14:10:12 przez Emilia Gaik

Akapit nr - brak tytułu

GMINNY PUNKT 
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
 
Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Dąbrowskiego 41 uruchomiony został Punkt Konsultacyjno - Informacyjny  Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
 
W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat Programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie.
 
Punkt czynny jest we wtorki i środy w godzinach od 9.00 do 14.00.
 
 Ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny spotkania (telefon: 68 475 56 84 lub 68 454 46 70).
 
„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 
W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
 
Wszelkie informacje dotyczące Programu dostępne są na stronach:
 
oraz
 
W ramach Programu można starać się o podstawowy, podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania.
 
I. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania
 
Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł:
 
     1) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku   dochodowym od osób fizycznych;
 
     2) ustalonym:
 • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
 • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;    
     3) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 
     4) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.
 
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
 
II. Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania
 
1. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:   
     1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;                                                                                                                  
      2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 1. 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany
w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
o dofinansowanie.
 
III. Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania
 
1. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:   
 
     1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;                                                                                                                  
      2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 1. 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez Wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazane rodzaje zasiłku oraz okres, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).  
 
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym
w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Przy podwyższonym i najwyższym poziomie dofinansowania możliwe jest uzyskanie dofinansowania z prefinansowaniem. Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentom przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem.
 
W celu uzyskania potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka należy do wniosku dołączyć stosowne zaświadczenie.
 
Wszelkie informacje dotyczące uzyskania zaświadczenia dostępne są na stronie:
 
 
IV. Od dnia 06.07.2021 r. rozpoczęty został nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla formy dofinansowania jaką jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
 
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”:
https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-formie-dotacji-na-czesciowa
 
Więcej informacji uzyskać można na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/  
 
Wymagana dokumentacja: ścieżka przez WFOŚiGW:
 
Wymagana dokumentacja: ścieżka przez banki: https://portal.wfosigw.zgora.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-banki    
 
V. Informacje dodatkowe:
 
Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić:
- dla dotacji: nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
- dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: nie wcześniej niż data złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.
 
Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi:
- dla dotacji w ramach podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
- dla dotacji w ramach najwyższego poziomu dofinansowania: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
- dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
- dla dotacji z prefinansowaniem w ramach podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 
Zakończenie przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku
o dofinansowanie w ciągu:
• 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku dla dotacji z PREFINANSOWANIEM
• 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania  (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy
na realizację całości przedsięwzięcia),
• 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania.
 
VI. Przydatne linki:
 1. Program Czyste Powietrze (WFOŚiGW): https://portal.wfosigw.zgora.pl/
 2. Nowości w Programie „Czyste Powietrze”. Od 2022 r. koniec dotacji na piece węglowe: https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna/nowosci-w-programie-czyste-powietrze-od-2022-r-koniec-dotacji-na-piece-weglowe
 3. Zmiany w Programie: https://czystepowietrze.gov.pl/od-dzisiaj-obowiazuja-zmiany-w-programie-czyste-powietrze/
 4. Lista urządzeń grzewczych: https://portal.wfosigw.zgora.pl/lista-urzadzen-grzewczych
 5. Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
 6. Kalkulator dotacji: https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
 
 
Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste powietrze”
(stan na 30 września 2022 r.)
 
 
Gmina
Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie
[szt.]
Liczba zawartych umów
o dofinansowanie
[szt.]
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]
Zielona Góra
493
443
3 488 197,32 zł
237