Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Program "Czyste powietrze"

Szczegóły informacji

Program "Czyste Powietrze"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-08-05 14:10:12 przez Emilia Gaik

Akapit nr - brak tytułu

Program „Czyste Powietrze”  służy poprawie jakości powietrza  oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 
W ramach dotacji można uzyskać dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
 
Wszelkie informacje dotyczące Programu dostępne są na stronach:
 
oraz
 
W ramach Programu można starać się o podstawowy lub podwyższony poziomu dofinansowania.
 
 1. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania
Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł:
 
     1) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku   dochodowym od osób fizycznych;
 
     2) ustalonym:
 • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
 • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;    
     3) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 
     4) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.
 
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
 
 1. Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania
 1. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:   
     1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;                                                                                                                  
      2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany 3) w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 1. 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
W celu uzyskania potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka należy do wniosku dołączyć stosowne zaświadczenie.
 
Wszelkie informacje dotyczące uzyskania zaświadczenia dostępne są na stronie:
 
 
 1. Od dnia 06.07.2021 r. rozpoczęty został nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla formy dofinansowania jaką jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”:
https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-formie-dotacji-na-czesciowa
 
Kredyt Czyste Powietrze od 6 lipca w dwóch pierwszych bankach:
 
Wymagana dokumentacja: ścieżka przez WFOŚiGW:
 
Wymagana dokumentacja: ścieżka przez banki: https://portal.wfosigw.zgora.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-banki    
       
 1. Ważne informacje:
 1. Program Czyste Powietrze (WFOŚiGW): https://portal.wfosigw.zgora.pl/
 2. Nowości w Programie „Czyste Powietrze”. Od 2022 r. koniec dotacji na piece węglowe: https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna/nowosci-w-programie-czyste-powietrze-od-2022-r-koniec-dotacji-na-piece-weglowe
 3. Zmiany w Programie: https://czystepowietrze.gov.pl/od-dzisiaj-obowiazuja-zmiany-w-programie-czyste-powietrze/
 4. Lista urządzeń grzewczych: https://portal.wfosigw.zgora.pl/lista-urzadzen-grzewczych
 5. Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
 6. Kalkulator dotacji: https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/