Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Instrukcja obsługi

Szczegóły informacji

Informacja ogłoszona dnia 2007-02-07 15:32:17 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej


Menu podmiotowe
Umieszczone jest po lewej stronie serwisu. Zawiera ono listę działów głównych oraz poddziałów umieszczonych w menu głównym.

Menu przedmiotowe
Umieszczone jest po lewej stronie serwisu. Zawiera ono informacje techniczne BIP

Moduł wyszukujący
Służy do prostego przeszukania bazy danych podmiotowej strony BIP. Funkcja dostępna pod nagłówkiem strony internetowej.

Akty prawne

Moduł

Moduł najświeższych informacji

Wiadomości aktualne i archiwum

Kategorie i podkategorie archiwalne (jeżeli takie zostały założone), dostępne są pod normalnymi kategoriami i podkategoriami, oddzielone od siebie informacją o archiwalnym charakterze danej kategorii. Wiadomości archiwalne dostępne są w działach archiwalnych, lub w działach normalnych (z tym, że musimy przełączyć się na odczyt wiadomości archiwalnych linkiem pod nagłowkiem strony internetowej Aktualne informacje / Archiwum

Zamówienia Publiczne

Co i jak załatwić w Urzędzie ?


Zespół redakcyjny

Dział z informacjami o osobach redagujących stronę podmiotową BIP. Funkcja dostępna jest spośród funkcji zamieszczonych w menu przedmiotowym po lewej stronie serwisu.


Rejest zmian

Zawiera informację, o zmianach w treści biuletynu informacji publicznej, z uwzględnieniem rodzaju zmiany, osoby zmieniającej oraz dacie zmiany.
Rejestr zmian dostępny jest pod każdą publikowaną informacją.

Statystyki

Dział zawierający informacje o statystyce oglądalności działów głównych oraz statystyka czytalności poszczególnych wpisów. Funkcja dostępna jest spośród funkcji zamieszczonych w menu przedmiotowym po lewej stronie serwisu.

Archiwum

Archiwalny serwis BIP Urzędu Miasta Zielona Góra prowadzony do 31 sierpnia 2006r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Co to jest BIP?

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.


Uwarunkowania prawne

Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest niezbędne dla funkcjonowania ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenia MSWiA z 17 maja 2002 w sprawie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (Dz.U. Nr 67, poz. 619).


Co to jest informacja publiczna?

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1). Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona w tym interes prawny lub faktyczny. Prawo to obejmuje uprawnienia do:

  • uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej, wówczas gdy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,


  • wglądu do dokumentów urzędowych,


  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.


Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:

  • organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,


  • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,


  • polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych,


  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa,


  • majątku publicznym.


Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad.

Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art.6, ust.2).


Publikacja Biuletynu w Internecie

Rozporządzenie w sprawie BIP określa m.in. strukturę, zakres publikowanych informacji i mechanizmy działania serwisów internetowych BIP, utrzymywanych przez podmioty zobowiązane ustawą do udostępnienia informacji publicznej. Strona główna Biuletynu znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl.

Uruchomienie stron BIP odbędzie się w kilku etapach. Pierwszy zakończy się 1 lipca 2003r. Od tego dnia organa władzy, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące skarb państwa lub z dominującym znaczeniem skarbu państwa, a także partie polityczne, związki zawodowe udostępnią za pośrednictwem BIP przede wszystkim informacje o sobie, tzn. swym statusie i formie prawnej, zadaniach, kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw itp.

Od 1 stycznia 2004r. w BIP pojawią się m.in. informacje o stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania. W całości BIP ma zostać uruchomiony 1 stycznia 2005r., a więc po trzech latach od wejścia ustawy w życie. Znajdą się w nim wówczas m.in. także informacje o majątku skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych osób prawnych itp.


Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust.2, pkt 1).

Przepis art. 23 przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Rutkowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Rutkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-02-07 15:32:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-02-07 15:32:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-02-07 15:32:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
44339 raz(y)