ˆ

Planowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-12 11:15:00 przez Dagmara Jaros, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Zjednoczenia i ul. Lisiej w Zielonej Górze
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

projektu planu miejscowego.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
        Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały nr LVIII.744.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 r., zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zjednoczenia i ul. Lisiej w Zielonej Górze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 stycznia do 12 lutego 2021 r., w siedzibie Urzędu Miasta w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 22, 65-424 Zielona Góra, na tablicy ogłoszeń przed budynkiem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra w zakładce Planowanie przestrzenne. Dyżur telefoniczny pełniony będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 pod nr (68) 45 64 819.
       W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostanie przeprowadzona w dniu 4 lutego 2021 r. w godzinach od 13.00 do 14.00 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams, zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres w dniu 3 lutego 2021 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.
      Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do ww. dokumentu można składać uwagi i wnioski.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Zielona Góra w nieprzekraczalnym terminie do dnia
26 lutego 2021 r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: , a także ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.
Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra.            
 
Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych
uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych
 
      Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Prezydent Miasta Zielona Góra. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Zielona Góra za pomocą e-mail: . Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 5 lub 6.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dagmara Jaros
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-12 11:10:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dagmara Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-12 11:15:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dagmara Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-12 11:15:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony