ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz o przesłaniu wniosków o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanego na dz. nr ewid. 750/7 i 750/8 przy ul. Stary Kisielin-Grzybowa i ul. Stary Kisielin-Kolejowa w Zielonej Górze

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-05-26 11:50:30 przez Maciej Kościelniak

Akapit nr - brak tytułu

Prezydent Miasta Zielona Góra, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia, że na wniosek z dnia 14 kwietnia 2023 r., złożony przez Panią Violettę Kifert i Pana Ryszarda Kiferta, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanego na dz. nr ewid. 750/7 i 750/8 przy ul. Stary Kisielin-Grzybowa i ul. Stary Kisielin-Kolejowa w Zielonej Górze.
Strony postępowania mają prawo brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu, w szczególności mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne lub ustne wnioski i uwagi dotyczące rozpatrywanej sprawy. Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są do wglądu w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Departamentu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Zielona Góra (pok. 109 budynku przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze) w godz. 830-1600 w poniedziałki, 830-1530 od wtorku do czwartku i 830-1500 w piątki.
Jednocześnie Prezydent Miasta Zielona Góra zawiadamia strony postępowania o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze i Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz – w przypadku opinii stwierdzającej taką konieczność – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
« powrót do poprzedniej strony